Weather First winter storm of the season

South Dakota Senate takes action against Sen. Sutton