Klobuchar: "I've told him to study up"

Politics Tim Nelson Tim Nelson · ·