Zebra that sprinted through Atlanta euthanized

People & Places ·