Thomas Nides on finding common ground with Pakistan

Politics Emily Kaiser ·