Salman Rushdie on 'Joseph Anton'

The Thread Emily Kaiser ·