Salman Rushdie on 'Joseph Anton'

The Daily Circuit Emily Kaiser ·