Fargo takes action to lessen impact of flooding

National Affairs