Delia Ephron works through death of sister through writing

The Thread