Aldo Ray: Tarantino's Anti-'Basterd'

Anthony Giardina is the author of White Guys.