Obama's Former Senate Seat Up For Grabs

Democrat Alexi Giannoulias, the Illinois state treasurer, is running for President Obama's former Senate seat.