Minneapolis establishes fund to reimburse Stop on Red cases