Obama's Former Senate Seat Up For Grabs

Democrat Alexi Giannoulias, the Illinois state treasurer, is running for President Obama's former Senate seat.
Democrat Alexi Giannoulias, the Illinois state treasurer, is running for President Obama's former Senate seat.