University of St. Thomas says 'no' to Desmond Tutu