GLBT community upset by domestic partner benefits veto