Photos: St. Paul Catholics celebrate Holy Thursday


Holy Thursday Mass
1 Holy Thursday Mass 
Altar servers
2 Altar servers 
Washing of the feet
3 Washing of the feet 
Presentation of the gifts
4 Presentation of the gifts 
Cathedral of St. Paul
5 Cathedral of St. Paul 
Eucharist
6 Eucharist 
Communion
7 Communion 
Choir
8 Choir 
Incense
9 Incense 
Archbishop prays
10 Archbishop prays 
Prayer and reflection
11 Prayer and reflection 
Empty altar
12 Empty altar