DFL retakes Minnesota House; MN Senate stays with GOP

Sasha Williams celebrates as Democrats take control of the Minnesota House.
Sasha Williams celebrates as Democrats take control of the Minnesota House on Tuesday in Eagan.