Lus Qhia Koj raws kev xaiv nom tswv rau xyoo 2019

The grounds of the Minnesota State Capitol are covered in slushy, wet snow.
The grounds of the Minnesota State Capitol are covered in slushy, wet snow Thursday, Dec. 27, 2018.
Brian Bakst | MPR News

Nws yuav yog xyoo khiav ua nom ua tswv muaj txiaj ntsim rau Minnesota.

Lub xeev muaj tus hau txawv thiab cov neeg tshiab nyob rau hauv lub xeev Kev Ua Nom Ua Tswv, txhais tau tias ob pawg nom tswv muaj tswv yim tshiab los xyuas txog cov xwm txheej.

Cov khiav ua nom tswv

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

• Lub chaw khiav cov dej num rau Democratic Gov. Tim Walz thiab Lt. Gov. Peggy Flanagan lees yuav sib zog thiab koom tes. Tiam sis tus khiav ua nom tswv congressman txwm rau lub xyoo yog ib tug neeg sab nraum Xeev Minnesota thiab yuav tsum puav leej sib zog coj nws lub hom phiaj kev rub ua ke cov pej xeem hauv nroog loj thiab zos me hauv lub xeev.

• Tus Tswj Cai Melissa Hortman Melissa Hortman yuav tsum coj cov neeg DFL sab nraum zos loj kom muaj cov tswv cuab tshiab hauv cov cheeb tsam uas muaj kev sib tw loj thiab nrhiav kev sib pom zoo nrog fab nom tswv Senate kev txhawb GOP.

• Tus Thawj Coj Feem Coob Paul Gazelka coj fab nom tswv Senate Republican, uas tau cov kev xaiv tsa feem coob raws ob tug -- los yog tsawg dua, nyob ntawm kev xaiv tsa tshwj xeeb. Gazelka yuav ntxhov siab heev dua rau zaum xaiv tsa tom ntej kom nws pab neeg ua ke tiv thaiv tau qee cov kev cai, thaum tawm tsam nrog House thiab tus hau xeev kev txhawb DFL.

Cov xwm txheej yuav tau xyuas ua ntej

• Kev noj qab haus huv: Walz thiab feem coob ntawm House DFL yuav nrhiav ib txoj kev los tham txog cov nqi kho mob nce hauv xyoo no. Yuav xaus nrog kev sib cam txog nyiaj txiag, tiam sis lawv yuav thawb kom mus tsim muaj txoj kev rau laj mej pej xeem Minnesota muas los ntawm MinnesotaCare, uas yog lub xeev txoj kev pov hwm pab them nqi kho mob rau cov pej xeem txom nyem nyiaj txiag. Cov Republicans hauv Senate twb thim tsis xav pom muaj lub tswv yim no lawm.

• Kev Kawm Ntawv: Cov Democrats puav leej tuaj fab kev kawm ntawv, puav leej nrhiav nyiaj txiag txhawb rau lub xeev cov tsev kawm ntawv thiab tshem tawm Minnesota cov teeb meem pheej kawm tsis tau ntawv. Npaj pom cov ntsiab lus tseeb ntawm cov neeg tsim kev cai hauv lub lim tiam no, tiam sis yuav zoo li yog muab nyiaj txhawb rau lub tswv yim thiab tsis dua rau cov kev kawm ntawv thaum tseem yau, nrog rau cov tsev kawm ntawv hauv zej zog uas muab kev qhia ntawv thiab kev zov me nyuam nyob rau tib qho chaw.

• Nyiaj them rau caij tsis ua hauj lwm: Lub xyoo no Flanagan tau thov cov tswv cuab lag luam hauv zej zog kom pab muab nyiaj them rau cov neeg ua hauj lwm thaum lawv tsis ua hauj lwm. Cov ntaub ntawv nthuav dhau los tsuas tham txog lub xeev txoj kev khwv noj khwv haus, tiam sis cov lus sib tham yuav yus deb txog tag nrho cov chaw hauj lwm.

• Kev tswj phom: Walz thiab cov Democrats hauv House yuav thawb kom muaj cov kev txheeb xyuas keeb kwm, xeem dhau cov cai tiv thaiv thiab tsis kheev muaj cov phom txhais tua yooj yim, thiab tej zaum lawv yuav tau kev pab txhawb los ntawm qee cov Republicans.

• Se roj a: Walz tau muab kev nce cov se roj a ua qhov tseem ceeb tshaj ntawm nws thawj xyoo khiav ua nom ua tswv. Qhov ntawd yuav thawb nyuab rau cov Republicans uas tswj fab Senate, uas tau hais tias cia cov nyiaj seem siv kho cov kev thiab cov choj.

• Cov kev txiav se: Cov Republicans hauv Senate sib tham txog kev txiav se, tshwj xeeb yog tom qab hnov qhov xov xwm txog qhov nyiaj tshaj $1.5 vam. Lawv xav tias feem ntau ntawm qhov nyiaj yuav tsum muab pub rov rau cov pej xeem Minnesota, tiam sis cov Democrats xav muab siv rau lwm yam tshiab.