Kev txheeb kom paub cov ncauj lus cuav ntawm kev nom kev tswv

A misinformation newsstand
Cov ncauj lus dag uas muab rhuav rau saum huab cua thiab tej thaum tib neeg tsis ras paub txog cia li muab qhia rau lwm cov. Vim muaj txoj kev xaiv tsa hauv 2020, cov kws tshaj lij thiaj ceeb toom kom peb yuav tsum faj seeb txog cov kev dag zoo sib xws.
Angela Weiss | AFP via Getty Images

English | Somali | Spanish

Txoj kev xaiv tsa tus hau kav teb chaws hauv xyoo 2016 muaj cov kev sim dag ntau heev los yog kev siv cov tswv yim dag ncauj lus cuav no ua rau kom cov neeg xaiv tsa npau taws.

Cov ncauj lus dag uas muab rhuav rau saum huab cua thiab tej thaum tib neeg tsis ras paub txog cia li muab qhia rau lwm cov. Vim muaj txoj kev xaiv tsa hauv 2020, cov kws tshaj lij ceeb toom kom peb yuav tsum faj seeb txog cov kev dag zoo sib xws.

Ntawm no muaj tsib lub tswv yim pab kom koj paub txog thiab xyeej tau cov ncauj lus cuav:

1. Xav txog lub hauv paus chiv

Muaj ntau cov chaw tsim xov xwm thiab ntau cov kev muab cuag cov xov xwm tshaj yav dhau los. Qhov ntawd uas rau kom yuav tau paub txog cov tib neeg thiab lub hom phiaj ntawm lub hauv paus chiv tseem ceeb heev.

Thaum mus xyuas ib lub hauv paus chiv twg saum huab cua, sim nrhiav seb nws cov neeg ua hauj lwm yog leej twg, nws tshaj cov hom xov xwm dab tsi, nws txoj kev xav yog li cas thiab nws tau nyiaj txiag txhawb qhov twg los.

Thiab thaum muab ib tsab xov xwm los ntsuam xyuas, tshawb seb tus neeg sau yog leej twg thiab nws mus muab tau cov xov xwm qhov twg los. Cov neeg sau lawv cov kev xav, uas tsis yog neeg tshaj xov xwm, muaj coob zuj zus thiab yuav tshaj tawm lawv cov kev xav yam li yog cov lus muaj tseeb.

Ntxiv mus, qee cov neeg sau xov xwm yuav siv cov xov xwm uas lwm cov neeg twb tshaj lawm thiab muab tshaj tawm hais tias yog nws li tug. Qhov ntawd ua rau cov xov xwm tsis meej thiab tsis raug.

2. Siv lub internet kom rov zoo rau koj

Yog koj pom tej xov xwm uas zoo li yog tso ya xwb, feem ntau, lwm tus los yeej pom zoo tib yam li thiab. Sim tshawb xyuas ib qho vas sab los yog mus xyuas ib qho chaw txheeb cov lus tseeb xws li Snopes los yog Politifact seb puas muaj leej twg twb muab qhov xov xwm ntawd rhuav qhia lub ntsiab tseeb lawm.

3. Xyuas seb qhov xov xwm ntawd puas tseem tshiab

Txheeb kom paub hnub tshaj tawm ntawm txhua yam koj nyeem txog. Yog tias teev tsis muaj hnub tshaj tawm, txhawj txog tsab xov xwm tag nrho. Cov kev sau ntawv xov xwm muaj kuab yuav tsum sau muaj hnub tshaj tawm thiab hnub kho tshiab rov los tshaj tawm dua.

Ntxiv mus, cov vas sab uas tsis tseem ceeb dab tsi yuav rov sau dua cov xov xwm qub thiab yuav tshaj qhia tej lus tsis tsim nyog uas tsis qhia tseeb kiag tias qhov xov xwm xub tshaj tawm yog thaum twg.

4. Yog ib daim duab los yog yeeb yaj kiab zoo li cuav xwb, feem ntau nws yeej yog cuav

Koj yuav tsum ntseeg koj lub siab xav. Yog ib daim duab zoo li ruam tsawv los yog dag, feem ntau koj yeej xav yog lawm.

Feem ntau, cov duab dag yog siv cov duab tseem uas muab kho lawm xwb. Ib txoj kev kom paub qhov no ces yog rov muab daim duab mus tshawb ntawm Google Images. Mus rau Google Images qhov vas sab thiab nias lub yeem rau lub koob yees duab kom rub tau daim duab los yog muaj lo tau rau ntawm koj qhov duab URL. Txawm muab tsis tau pov thawj tag nrho los cov tshawb pom yuav qhia tswv yim rau koj tias daim duab chiv qhov twg los thiab txoj kev muab nws siv zoo li cas.

5. Xyuas seb puas pom cov xov xwm nyob rau lwm qhov chaw

Yog tias koj nrhiav tsis tau tib cov xov xwm ntawm lwm cov chaw, muaj feem ntau uas cov xov xwm yuav tsis muaj tseeb. Txawm tias cov chaw tshaj xov xwm nyias sib txawv nyias los cov xov xwm yuav muaj kuab dua yog tias muaj ntau cov neeg tshaj tawm tib cov xov xwm zoo sib xws.

Koj puas muaj lus nug txoj Kev Xaiv Tsa hauv 2020? Email ask@mpr.org

Volume Button
Volume
Now Listening To Livestream
MPR News logo
On Air
MPR News