Emotional testimony precedes Senate panel vote on same-sex marriage ban