'The 1968 Exhibit' recreates tumultuous times, from Tet to Nixon