Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas Cheeb Tsam 2 cov neeg sib tw cov kev txhawb rau cov phom, kev kaus me nyuam pov tseg thiab ntau tsav yam ntxiv

Two side by side portraits one of a woman and one of a man.
DFL Teb Chaws Asmeskas tus Neeg Sawv Cev Angie Craig (nyob sab laug) thiab tus neeg Republican sib tw nrog Tyler Kistner.
Evan Frost | MPR News and Submitted

Minnesota muaj yim lub rooj hauv U.S. House of Representatives (Teb Chaws Asmeskas Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev), thiab tag nrho lawv qhib rau kev xaiv tsa thaum caij nplooj ntoos zeeg xyoo no. Ntawm yim tus neeg ntawd, txoj kev sib tw rau Cheeb Tsam Congressional 2 yog qhov neeg saib heev tshaj plaws hauv House cov koom txoos sib tw nyob rau hauv lub teb chaws.

Tam sim no cov nroog me puag ncig sab qab teb ntawm Nroog Ntxaib yog sawv cev los ntawm Teb Chaws Asmeskas Tus Neeg Sawv Cev hauv Congress, Angie Craig, uas yog ib tug neeg Democrat. Muaj ob tug neeg sib tw hauv daim ntawv xaiv tsa: Tus neeg sib tw Republican Tyler Kistner, nws sib tw poob hauv 2020, thiab tus neeg sib tw Paula Overby nrog Legal Marijuana Now Party (Tog Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Xas Tam Sim No).

Overby, uas yog ib tug neeg sib tw hauv Independence Party (Tog Neeg Ywj Pheej) thaum 2016 ua ntej los ua ib tug neeg sib tw nrog Legal Marijuana Now Party (Tog Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Xas Tam Sim No) rau lub xyoo no, tau tuag thaum Kaum Hli Ntuj tim 5. Nws lub npe yuav tshwm ntawm cov ntawv xaiv tsa thiab txheej txheem xaiv tsa raws li teem muaj, raws li cov ncauj lus teev los ntawm Minnesota Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv hauv Xeev Lub Chaw Khiav Dej Num. Yog tias muaj neeg twb siv cov ntawv xaiv tsa vim kev tsis nyob ze los xaiv Overby lawm, lawv yuav hais tau kom muab rov qab thiab hloov tus lawv xaiv mus txog thaum Kaum Ib Hlis Ntuj tim 1, Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv hauv Xeev Steve Simon tau hais tseg.

Craig poob nws thawj txoj kev sib tw thaum 2016 rau tus neeg Republican Jason Lewis raws 6,655 teeb. Thaum 2018, nws yeej Lewis. Thaum 2020 nws sib tw nrog Kistner thiab yeej raws 10,000 teeb. Nws yog ib ntawm 89 cov kev sib tw congressional hauv lub teb chaws uas tau muab txiav txim raws 10 feem pua teeb los sis tsawg dua rau lub xyoo ntawd.

Ntawm no yog ib tug neeg sib tw twg txhawb rau cov teeb meem loj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Craig: Nws yeej txhawb txoj kev kaus me nyuam pov tseg tag nrho thiab tau xaiv muab Roe v. Wade los cim ua cai nyob rau tsoom fwv teb chaws qib. Nws tau pab thawb dhau Ensuring Access to Abortion Act (Txoj Cai Tswj Kom Muaj Kev Kaus Me Nyuam Pov Tseg) los tiv thaiv txoj cai mus cuag kev kaus me nyuam pov tseg.

Kistner: Nws tau hais tias nws yeej “100 feem pua xaiv kev muaj siav.” Lub caij ntuj so no, nws tau hais tias nws tsis txhawb cov kev tshwj tseg ntawm kev quab yuam deev los sis thaum tus neeg cev xeeb me nyuam txoj sia yuav ntsib teeb meem loj thiab thaum Rau Hli Ntuj, nws tau hais tias cov xeev yuav tsum txiav txim txog cov kev txwv txiav ntawm txoj kev kaus me nyuam pov tseg.

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Craig: Nws tsis txhawb txoj kev txo nyiaj tsawg pab tub ceev xwm. Nws hais tias cov tub ceev xwm yuav tsum muaj “tag nrho cov cuab yeej, kev pab thiab nyiaj txiag los uas lawv txoj hauj lwm tseem ceeb.” Nws tau koom txhawb Invest to Protect Act (Nqis Peev los Tiv Thaiv) kom muaj nyiaj txiag txhawb ntxiv rau cov tuam tsev tub ceev xwm me thiab nrab thiab Pathways to Policing Act (Cov Hau Kev Ceev Xwm) rau cov kev pab nrhiav neeg.

Kistner: Nws tau hais tias ”Txoj kev ‘txo nyiaj pab txhawb tub ceev xwm’ ua rau Teb Chaws Asmeskas txaus ntshai heev tshaj thiab peb cov zej zog tsis nyab xeeb dua rau cov pej xeem Minnesota thiab lawv cov tsev neeg.” Nws hais tias kev nrhiav neeg thiab kev ceev kom muaj cov tub ceev xwm yog qhov tseem ceeb.

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Craig: Nws tau hais tias nws yeej “ua txhua yam los txo qis cov nuj nqis thiab txhawb kom kev lag luam rov khiav zoo.”

Kistner: Nws tau hais tias nws xav txo tsawg nom tswv cov kev siv nyiaj, tswj kev nce nqi thiab txhawb kom muaj ntau tsav yam ntxiv.

Kev kawm ntawv

Craig: Nws tau hais tias cov tsev qhia ntawv dawb yuav tsum tau nyiaj txiag pab txhawb txhij txhua thiab “muab ntau tsav yam rau cov neeg kawm ntawv tom qab lawv kawm tiav qib high school.”

Kistner: Nws tau hais tias nws ntseeg tias cov tsev kawm ntawv yeej “zoo raws tib yam nkaus ”thiab “yuav tsis txais tos lub tswv yim kev thuam lwm haiv neeg nyob rau hauv tsev kawm ntawv.”

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Craig: Nws tau hais tias kev hloov huab cua yeej cuam tshuam loj heev rau cov pej xeem Minnesota thiab nws xav txhawb “cov lag luam xaiv fais fab rov siv tau, tsim muaj cov hauj lwm ruaj khov rau yav pem suab thiab tawm tsam tau huab cua hloov.”

Kistner: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Craig: Nws yog ib tug tswv cuab ntawm House Agriculture Committee (House Pab Tawm Tswv Yim Txhawb Kev Ua Qoob Loo) thiab tau hais tias nws ua hauj lwm txhua hnub “los tswj xyuas kom Minnesota lub tsev neeg ua liaj ua teb thiab cov zej zog zos me uas muab khoom noj khoom haus, khaub ncaws hnav thiab fais fab rau Asmeskas yeej tau zaum ib lub rooj thiab.

Kistner: Nws tau hais tias nws ntseeg tias “cov neeg ua liaj ua teb yuav tau muaj cov kev sib ua lag luam uas ncaj ncees thiab yuav tsum mus cuag cov lag luam tshiab tag nrho.” Nws puav leej tau hais tias txoj kev nthuav kom muaj xov tooj sib txuas lus mus rau zos me yuav tsum yog qhov tseem ceeb.

Cov Phom

Craig: Nws tau hais tias nws yog ib tug neeg muaj phom thiab yeej txhawb Second Amendment (Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob), tiam sis “muaj ntau yam yuav tau tswj xyuas kom tsis muaj ib tug pej xeem Asmeskas yuav tau txhawj xeeb txog ib tug neeg lawv hlub raug tua vim yog kev ua phem yam tsis muaj nuj nqis.”

Kistner: Nws tau hais tias nws yeej “100 feem pua txhawb Second Amendment (Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob).” Nws tau hais tias “cov phom tsis tua tib neeg, cov tib neeg tua tib neeg“ thiab ntseeg tias Asmeskas yuav tsum muaj kev tswj phom tsawg dua thiab muaj cov kev kho kev puas siab ntsws puas hlwb ntau dua.

Kev kho kab mob kev nkeeg

Craig: Nws tau hais tias nws txhawb txoj kev kho kab mob kev nkeeg uas them taus rau txhua tus.

Kistner: Nws tau hais tias nws ntseeg txoj kev kho tshiab txoj kev kho kab mob kev nkeeg thiab kev siv cov as khauj txuag nyiaj kho kab mob kev nkeeg. Nws yeej tawm tsam “nom tswv txoj kev tswj, tib qho chaw them nuj nqis kho mob.”

Kev khiav teb chaws

Craig: Nws yeej txhawb txoj kev ceev ciam teb ruaj ntseg thiab hloov kho txoj kev khiav teb chaws thiab kev tsim muaj cov hau kev yooj yim dua rau txoj kev xam xaj rau “Cov neeg muaj kev npau suav,” cov neeg uas coj tuaj rau hauv Teb Chaws Asmeskas tsis muaj ntaub ntawv thaum tseem yog me nyuam.

Kistner: Pab txhawb nthuav dav kev ruaj ntseg, nrog daim phab ntsa ciam teb.

2020 Kev Xaiv Tsa

Craig: Nws tau hais tias Hau Teb Chaws President Donald Trump “tau dag” rau thaum cov neeg tawm tsam nom tswv hauv Ib Hlis Ntuj tim 2021 thiab “tau hu dag lawv tuaj rau ntawm Washington … nws tau ntxeev siab ntawm nws cov lus cog khiav teb chaws.

Kistner: Thaum 2020, ib tug neeg tawm suab ntawm Kistner lub koom txoos sib tw pib tsis kam teb rau cov lus nug seb Kistner ntseeg tias Biden yeej yog yeej kev xaiv tsa muaj kuab los tsis muaj. Thaum Kaum Hli Ntuj tim 6, 2022, Kistner lub koom txoos sib tw tau hais rau MPR News tias Kistner ntsee cov kev xaiv tsa hauv 2020.

Map of Minnesota US house district 2
Minnesota US House District 2
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab