South Dakota Senate takes action against Sen. Sutton