Minnesota Senate agrees to let the seriously ill smoke pot