Dayton hopes to make stadium recommendation in Nov.