In Lanesboro, a soggy, slow start to tourism season