Delia Ephron works through death of sister through writing