Parting thoughts: Called to fix long-term care

Dan Burden, Bob Kane and Dan Buettner
Dan Burden, (left), Bob Kane and Dan Buettner sit together in this 2014 photo.