Kev pov npav los ntawm kev xa ntawv nyob hauv Minnesota

A pair of hands prepares a mail-in ballot.
Each absentee ballot packet contains an “I Voted” sticker, just like the one you get when voting in person.
Paul Middlestaedt for MPR News

Nov yog qhia txog txoj hauv kev pov npav los ntawm kev xa ntawv nyob hauv Minnesota Lub Kaum Ib Hlis Ntuj kev xaiv tsa ncua dav thiab cov lus teb rau qee cov lus nug uas nquag nug tas li txog ntawm kev pov npav los ntawm kev xa ntawv.

Kauj Ruam 1) Sau Npe (yog tias koj tseem tsis sau npe) 

Kev sau npe ua ntej tsis thas sau yog tias yuav pov npav nrog kev xa ntawv, tab sis cov tswj kev pov npav hais tias nws yuav pab tau kom li txoj hauj lwm yooj yim zog.

Nyob hauv Minnesota, koj sau npe pov npav los sis hloov kho koj li kev sau npe tau online yog tias koj muaj daim ntawv tsav tsheb hauv Minnesota los sis muaj lub xeev daim ntawv qhia txog tus kheej. Yog tsis li, koj tseem download tau daim ntawv sau npe luam tawm es muab xa los yog muab nqa mus rau hauv koj lub cheeb nroog lub chaw ua hauj lwm pov npav xaiv tsa. Cov ntawv sau npe muaj ua 12 hom lus thiab ua muaj ua ntawv Tes Xuas (Braille). 

Yog tias koj tau hloov chaw nyob, tau hloov koj lub npe los sis tsis tau pov npav ntev tshaj plaub xyoos los lawm tom qab kev sau npe, koj yuav tau mus hloov kho koj li kev sau npe los ntawm kev sau daim ntawv thov sau npe tshiab. Koj ntsuam xyuas seb koj puas tau sau npe pov npav hauv Minnesota ntawm  Secretary of State qhov website.

Kauj Ruam 2) Thov rau daim npav xa tuaj

Cov neeg muaj cai pov npav hauv Minnesota thov daim npav uas xa tuaj tau rau txhua lub laj thawj. Tab txawm yog tias koj tsis xav mus rau ntawm cov chaw pov npav los xij — piv li tias muaj tus kab mob sib kis txog ntawm kev ua pa uas sib kis mus thoob lub xeev — koj thov tau txais daim npav xa tuaj. Tib neeg thov tau daim npav txhua lub sij hawm ua ntej txog Hnub Xaiv Tsa thiab daim ntawv sau npe muaj nyob rau ntawm tus Secretary of State qhov website. 

 

Kauj Ruam 3) Pov npav thiab kos npe rau lub hnab ntawv

Thaum koj tau txais daim npav xa tuaj lawm, saib ob sab ntawm daim ntawv pov npav xaiv tsa seb puas sau raug thiab saib kom tseeb tias koj pob ntawv pov npav uas xa tuaj muaj daim ntawv pov npav thiab muaj peb lub hnab ntawv: ib lub hnab xim daj ntim daim ntawv pov, ib lub hnab ntawv xim dawb kos yus lub npe thiab ib lub hnab ntawv dawb xa rov qab.

Tag ntawd, sau cim rau koj daim ntawv pov npav, muab ntim rau hauv lub hnab ntawv daj ces muab kaw rau. Nyob rau lub hnab ntawv dawb uas kos npe rau, sau koj lub npe, chaw nyob thiab tus npawb ID, kos npe rau lub hnab ntawv ces muab nws tso rau hauv lub hnab ntawv xa rov qab.

Nyob rau hnub xaiv tsa Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 3, cov neeg pov npav uas sau npe lawm tsis tas yuav muaj pov thawj rau npe rau lub hnab ntawv ntawm daim npav uas xa tuaj. Yog tias koj tsis tau sau npe, koj yuav tau muaj pov thawj kos npe rau ntawm lub hnab ntawv. Tus ua pov thawj yog lwm tus neeg uas sau npe pov npav nyob Minnesta los sis tus neeg tau kev tso cai kuj tau.

 

Kauj ruam 4) Xa koj daim npav tuaj koj cuag sij hawm

Koj xa koj daim ntawv pov npav xaiv tsa yooj yim los ntawm kev xa ntawv los sis muab ntim ua pob xa kuj tau. Koj daim ntawv pov npav yuav tsum muaj lub cim xa ntawv nyob rau kom txog los sis ua ntej Hnub Xaiv Tsa, thiab koj lub cheeb nroog tau txais nyob rau xya hnub tom qab kev xaiv tsa — Lub Kaum Ib Hlis Ntuj Tim 10 rau hnub xaiv tsa raws ncua dav. Saib kom meej tias koj muab sij hawm txaus xa koj daim ntawv pov npav xaiv tsa. Koj ntsuam xyuas seb koj daim ntawv pov npav xaiv tsa mus puas txog thiab puas raug suav nyob rau Secretary of State qhov website. 

Yog tias koj lub sij hawm luv heev lawm, koj xa koj nqa koj daim ntawv xaiv tsa tuaj kiag los tau, tsis pub dhau 3 teev tsaus ntuj nyob rau Hnub Xaiv Tsa. Cim tseg, koj yuav tsum coj koj daim ntawv pov npav xaiv tsa mus kiag rau ntawm lub chaw ua hauj lwm xaiv tsa uas yog qhov chaw xa tuaj rau koj, tsis yog ntawm qhov chaw xaiv tsa.

Yog tias koj thov kom lwm tus pab xa koj daim ntawv pov npav xaiv tsa, los sis koj ua li rau lwm tus, tus neeg xa daim ntawv pov npav xaiv tsa nqa txog tau rau peb tus neeg cov npav thiab yuav tsum tau qhia nws daim npav qhia txog tus kheej uas muaj npe thiab kos npe thaum xa cov ntawv pov npav rov qab.

Muaj qee leej neeg qee zaus, yog tias lawv pw kho hauv tsev kho mob los sis nyob hauv tsev laus, thov kom ib tug sawv cev mus nqa lawv daim ntawv pov npav xaiv tsa thiab muab xa rov qab tam lawv los tau.

Your support matters.

You make MPR News possible. Individual donations are behind the clarity in coverage from our reporters across the state, stories that connect us, and conversations that provide perspectives. Help ensure MPR remains a resource that brings Minnesotans together.