Lus qhia rau tus pov npav: Nyob rau qhov chaw uas cov neeg los sib tw ua nom nyob rau Cheeb Tsam thib 3 sawv los hais txog cov teeb meem

Two portraits of men side by side.
3rd District incumbent DFL Rep. Dean Phillips (left) and his Republican challenger Kendall Qualls.
Photos courtesy of campaigns.

Nyob rau Cheeb Tsam thib 3, tus tuav txoj hauj lwm Sawv Cev rau DFL Dean Phillips sib tw nrog tus Republican Kendall Qualls. Ntawm no yog qhia ib tug khiav ua nom tswv twb txoj kev xav li cas thaum muaj txoj kev sib cam  ua tsim tsa los ntawm MPR Cov Xov Xwm.

Cov nqe lus qhib

Phillips: Phillips piav qhia txog nws tus kheej tam ib leej txiv, ib tug txij nkawm txiv, ib tug neeg ua lag luam thiab ib tug pej xeem Minnesota tau los ntev heev, uas tau pab txhawb rau lub zej zog uas nws loj hlob rau. Phillips tau yog tus tub saib muaj meej mom Gold Star hauv xyoo 1969 tom qab nws txiv yug, Artie Pfefer, tau tas sim neej hauv Tsov Rog Nyab Laj Liab. Nws xam tias nws yog tus neeg txhawb ob tog thiab ntseeg tias txoj kev sawv cev coj yog pib ntawm txoj kev mloog nws cov pej xeem cov ncauj lus.

Phillips qhia txog nws txoj kev ua tib tug tswv cuab hauv Congress uas tsis kam yuav cov nyiaj los ntawm cov muaj kev txaus siab tshwj xeeb, ntawm cov PAC, ntawm tsoom fwv teb chaws cov kws haub ntxias los sis cov tsswv cuab hauv Congress. Nws puav leej yog ib tug ntawm 25 tug Republican thiab 25 Democrat uas tau ua ib tug tswv cuab hauv House of Representatives (Cov Neeg Sawv Cev Rau Lub Tsev) Problem Solvers Caucus (Lub Rooj Sib Tham Daws Teeb Meem), uas tsi xyuas kom muab cov tog neeg txuam nruab nrab ntawm cov tog sib cais. 

Qualls: Qualls, piav qhia txog nws tus kheej tam ib tug thawj coj kev khiav lag luam, coj cov pab pawg neeg thoob teb chaws hauv ib lub lag luam ntawm Fortune 100, tiam sis tau hais tias nws tsis yog ib tug neeg khiav ua nom ua tswv. Nws tau hais tias zoo li nws pheej yuav tau sib tw ua nom ua tswv, vim nws muaj txoj kev xav “sawv tam peb lub teb chaws” thiab muab “txoj kev coj ua nom ua tswv zoo” los ua tes luag num. Qualls loj hlob txom nyem heev, nws them nws cov nqi kawm ntawv qib siab thiab tom qab ntawd mus koom Teb Chaws Asmeskas Kev Ua Tub Rog tau tsib lub xyoo. 

Grow the Future of Public Media

MPR News is supported by Members. Gifts from individuals power everything you find here. Make a gift of any amount today to become a Member!

“Ntau ntau xyoo los lawm, kuv tau lees yuav tiv thaiv thiab pov hwm txhooj cai, thiab txoj kev lees lus ntawd tsis txawj muaj hnub xaus,” Qualls tau hais li. Tus qub tub rog no nyob rau hauv Medina, Minnesota nrog nws tus poj niam, Shiela. Nkawd sib yuav tau 34 xyoos thiab muaj tsib tug me nyuam. 

COVID-19

Phillips: Phillips txhawb rau txoj kev pab ntsuas kab mob thoob teb chaws. 

“Kuv tau sib zog ua hauj lwm kom nrhiav tau ib txoj kev daws teeb meem txhawb ob tog raws txoj kev xeeb txawm (science), raws kev txoj kev zoo,” Phillips tau hais li. 

Thawm lub sij hawm muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb, nws tau pab txhawb kom CARES Act, Paycheck Protection Flexibility Act, Heroes Act dhau los ua cov cai  -- uas tseem tab tom tos yuav muab los txiav txim nyob rau hauv Senate -- thiab tsis ntev los no tau ua hauj lwm nrog cov tswv cuab hauv Problem Solvers Caucus (Lub Rooj Sib Tham Daws Teeb Meem) tsim tsa The March to Common Ground (Txoj Kev Taug Ua Npoj Kom Nkag Siab Tib Yam), uas yog qhov nyiaj them rov qab txhawb ob tog vim COVID. 

“Peb vam kom peb muaj cov nyiaj txiag tsim nyog los pab rau cov xeev, cov tuam tsev kho mob, cov tsev kawm ntawv, cov tib neeg, cov neeg ua hauj lwm, cov tsev neeg thiab cov lag luam me uas tau ntsib kev kub ntxhov,” Phillips tau hais li. “Nws yog txoj hauj lwm thiab peb yuav tau ua kom tiav.” 

Qualls: Qualls npaj siab yuav xyuas txog nom tswv txoj kev yuav tsim muaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob los tawm tsam ceev npaum li cas thiab xyuas kom muaj cov kev ntsuas kab mob ntau dua thiab muab cuag tau dua. Nws hais txog txoj kev yuav tsum tau “taug rov qab mus ua lub neej kom zoo xws li qub. ”Nws txoj kev vam yog kom muaj qhov tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev ntsuas kab mob ntau dua ntxiv yuav muaj txoj kev nyab xeeb thiab kev ruaj ntseg dua thaum Minnesota rov qab qhib cov tsev kawm ntawv thiab rov txhim kho txoj kev lag luam khwv noj khwv haus. Kom ua tau li no, Qualls npaj yuav ua hauj lwm nrog ob tog neeg tib si. 

“Xav txog qho no zoo li cov neeg tua hluav taws. Koj yuav muaj cov neeg tua hluav taws tuaj ntawm cov chaw sib txawv tuaj, tiam sis thaum hluav taws kub uas lawv sawv daws tua kom tuag, lawv tsis sib thuam, lawv ua hauj lwm ua ke,” Qualls tau hais li. 

Kev teeb tog neeg ncaj 

Phillips: Phillip cam txog nws txoj kev txhawb ob tog, teev txog tias nws tau tawm suab nrog Tus Sawv Cev rau GOP. Pete Stauber, uas sawv cev tam Minnesota Cheeb Tsam 8 Kev Khiav Nom Tswv Congress, yuav luag txiav txim txog tsib npaug ntau tshaj qhov nws tau tawm suab nrog Speaker of the House (Tus Tawm Lus Rau Lub Tsev). Txawm yog Phillips tswj tias nws yeej ib txwm tawm suab nrog nws tog neeg los nws tau hais tias, “Kuv yog tus tswv cuab txhawb ob tog tshaj plaws thib 27 nyob rau hauv Congress, tus Democrat txhawb ob tog tshaj plaws thib 12, thiab ib ntawm txhua peb tsab cai twg uas kuv txhawb yeej pom zoo los ntawm tus Republican.” 

Nws tau hais tias txoj kev sib tw kho dua nyiaj txiag yog ib qho qauv hauj lwm sib txawv ntawm nws thiab tus neeg raug xaiv mus sib tw ua nom kav teb chaws Joe Biden. 

“Txoj kev haub lwg noj lwg haus los ntawm cov muaj kev txaus siab tshwj xeeb, cov nyiaj thiab txoj cai yog kev txwv coob leej ntau cov neeg Asmeskas kev xaiv tsa,” Phillips tau hais li. 

Qualls: “Yog kuv tau xaiv Hau Teb Chaws President Donald Trump, kuv npaj yuav rov xaiv nws dua,” Qualls tau hais li. 

Txawm yog tus Republican sib tw yeej xav kom Trump “xaiv nws cov lus hais kom ncaj ncees me ntsis dua thiab nws txoj kev hais txog lwm haiv neeg,” los thaum hais txog txoj cai, Qualls tau hais tias yeej tsis tshua muaj kev sib txawv ntau pes tsawg ntawm nkawd ob tug. Tiam sis, yog hais txog tus nom Trump txoj kev tsis kam thaum QAnon, Qualls tau hais tias, “Kuv tsis muaj feem xyuam nrog qhov ntawd. Fab ntawd yog qhov kuv tsis pom zoo kiag thiab tsis txhawb hlo li.” 

Txoj cai Affordable Care Act

Phillips: Phillips qhia tias Teb Chaws Asmeskas tsis muaj ib txoj kev tu xyuas kab mob kev nkeeg rau lub teb chaws, nws hais tias “txoj cai Affordable Care Act, Obamacare, yog txoj cai zoo tshaj plaws uas peb tau muaj nyob rau hauv peb tiam neeg los muab kev tu xyuas kab mob kev nkeeg rau cov pej xeem Asmeskas coob tshaj plaws.” 

Txawm yog Phillips tau hais tias nws yeem cov kev tu xyuas kab mob kev nkeeg ntiav thiab cov koom haum tsis khwv muaj nyiaj,  los txoj kev tu xyuas pej xeem kab mob kev nkeeg yuav muaj kev ywj pheej dua thiab muaj kev sib tw dua. Tus tuav txoj hauj lwm Democratic tau hais tias qhov no yuav tsis muaj feem xyuam rau cov neeg uas tau kev kho mob los ntawm lawv lub hauj lwm txoj kev pab them nqi, uas yuav muaj txoj kev xaiv tau nom tswv kev pab rau pej xeem los sis kev pab los ntawm chaw muaj tsw. 

“Kuv yeej ntseeg tias nws txog lub caij rau Asmeskas thiab cov pej xeem Asmeskas los txiav txim tswj xyuas kom txhua leej txhua tus hauv peb lub zej zog muaj kev kho mob pheej yig, cov kev kho mob zoo uas lawv them taus, thiab tsis muaj ib tug twg yuav pluag vim yog txoj kev puas ntsoog los ntawm kev muaj mob,” Phillips tau hais ntxiv

Qualls: Qualls tau hais tias cov thawj coj hauv House of Representatives (Cov Neeg Sawv Cev Rau Lub Tsev) tau tuav npaj ib lub tswv yim rau thaum twg Supreme Court (Tsev Hais Plaub Qib Siab) muab txoj cai Affordable Care Act tua tawm siv tsis tau lawm. Nws tau hais tias lub tswv yim yog tsi ntsees pab rau peb fab tseem ceeb. Qhov xub thawj, nws yuav daws qhov teeb meem ntawm kev sau nqi, uas yuav kheev cov neeg qhua pom cov nqi rau khoom los sis yam kev pab ua ntej yuav sib hloo 

“Kev phais ntsag pob txha los sis hloov pob qij txha hauv caug yuav tsum tsis yog ib txoj kev los sib twv txog cov nqi,” Qualls tau hais li. 

Qhov ob, nws teev tias txoj kev kho mob hauv 10-15 lub xyoo dhau los tau muab kho lawm, txhais tau tias cov nqi nce lawm. Qualls pom zoo tias txoj kev nce cov nqi hauv txoj kev lag luam kho mob yuav tawm tsam rau fab no. Qhov kawg, tus neeg Republican sib tw tau tham txog txoj kev yuav tau muaj kev kho mob pheej yig, tiam sis tawm tsam nom tswv txoj kev pab rau pej xeem, hais tias tus qauv no yuav ua rau Medicare tsis muaj zog thiab yuav tsim muaj teeb meem rau cov kev kho mob muaj tsw.