Lus qhia rau tus pov npav: Nyob rau qhov chaw uas cov neeg los sib tw ua nom nyob rau Cheeb Tsam thib 6 sawv los hais txog cov teeb meem

Side by side portraits of a man and woman.
Rep. Tom Emmer and Democratic congressional candidate Tawnja Zahradka.
Evan Frost | MPR News and Courtesy of Tawnja Zahradka

 Nyob rau hauv Cheeb Tsam 6, tus tuav txoj hauj lwm Sawv Cev Rau Republican  Tom Emmer sib tw nrog DFL  Tawnja Zahradka. Ntawm no yog qhia ib tug khiav ua nom tswv twb txoj kev xav li cas thaum muaj txoj kev sib cam ua tsim tsa los ntawm MPR Cov Xov Xwm.

Cov nqe lus qhib

Emmer: Emmer tau hais tias nws xav kom nws cov pej xeem nco qab tias yam dab tsi ua rau Minnesota thiab lub Teb Chaws Asmeskas zoo tshaj plaws: kev ywj pheej thiab kev cib fim.

“peb xav tau cov kev kho mob zoo dua tag nrho. Peb xav tau ib puag ncig huv dua. Peb xav tau txoj kev lag luam khwv noj khwv haus muaj zog dua. Tiam sis cov kev daws teeb meem kom ua tau cov no yog los ntawm cov pej xeem, tsis yog los ntawm cov nom tswv,” Emmer tau hais li.

Emmer tau tham txog nws lub zeem muag txog kev kho txoj kev puas siab ntsws puas hlwb. Nws tau hais tias nws tau pab nyiaj tshaj $10 vam rau cov kev kho puas siab ntsws puas hlwb rau cov pej xeem tsis muaj peev xwm pab tau tus kheej thiab thov tau cov kev pab txhawb rau txoj cai Abby Honold Act uas yuav pab tub ceev xwm mus raus tes pab cov neeg raug kev ntaus ua dev ua npua kom zoo. Nws puav leej thov tau tsoom fwv teb chaws nyiaj pab ntau tshaj $55 vam los kho cov kev tsheb thiab cov choj nyob rau hauv Minnesota.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Zahradka: Zahradka yeej tsis xav tias nws yuav muaj hnub sawv sib tw ua nom ua tswv hlo li. Tiam sis, tom qab nws mus koom thawj lub rooj sib tham hauv zos St. Cloud tam ib tug pej xeem, nws paub tias nws yuav tau raus tes ua ib yam dab tsi pab. Raws li Zahradka, ib tug me nyuam ntxhais muaj 10-xyoo sawv ntsug thiab nug Emmer tias ua li cas nws thiaj muab cov tsev neeg sib cais thiab muab lawv kaw rau hauv cov pob tawb.

“Nws teb tias, Awv, lawv tsis yog pob tawb, nws yog cov laj kab thaiv rau sab hauv tsev,” Zahradka tau hais li.

Zahradka tau hais tias nws yeej sim muaj txoj kev sib tw zoo, tiam sis Emmer ua rau kom tsis zoo. “Nws tawm tsam txoj kev tiv thaiv poj niam ntawm txoj kev ua phem, nws xaiv txoj kev tshem tawm kev kho mob uas tsis muaj ib lub tswv yim los hloov rau vam vam tus neeg pej xeem, thiab nws ua kom Minnesota tsis tau tsoom fwv teb chaws cov nyiaj txiag pab los txhim kho tom qab pej xeem tawm tsam tsis txaus siab txog George Floyd,” Zahradka tau hais li.

Tus kab mob COVID-19

Emmer: Emmer tau hais tias lub Tsev twb yeej muab kev raus tes yam tsis tau muaj dhau los li xws li  ob tog txhawb dhau txoj cai CARES Act thiab peb tsab cai ntxiv los pab pej xeem peem kom dhau txoj kev kab mob kis thoob ntiaj teb.

”Peb twb pom txoj kev lag luam khwv noj khwv haus rov zoo zuj zus. Tu siab, nws tsis yog rau txhua tus. Tseem tshuav hauj lwm yuav tau ua,” Emmer tau hais li. Raws li Emmer, yuav muaj kev raus tes ntxiv vim yog txoj kev xaiv tsa nom tswv tsis hais ob tog txhawb li. “Kuv vam tias kom sai sai no, feem coob hauv lub Tsev yuav muab pej xeem saib ua ntej cov kev xaiv ua nom tswv.”

Nws thiab nws pab neeg tau yais tawm ntau tshaj 40,000 daim ntaub khwb ntsej muag rau ob lub tuam tsev kho mob loj thiab teeb tsa cov rooj sib tham hauv zos qhia cov ncauj lus txog kev kho mob, kev lag luam thiab kev kawm ntawv rau cov pej xeem hauv lub cheeb tsam.

“Peb yuav tsis txiav tu txoj kev sib koom ua hauj lwm ua ke kom muab tau cov kev pab rau cov pej xeem, cov lag luam, cov xib fwb thiab cov chaw zov me nyuam no,” Emmer tau hais li. 

Zahradka: Nws txhawb rau txoj kev looj daim ntaub npog ntsej muag thiab kev cais ntsuas ib ntus tus kheej yog ib tug twg mus poo raug tus kab mob uas nws tseem tsis tau coj rov los rau Emmer. “Ua ntej peb yuav rov tau txoj kev lag luam khwv noj khwv haus zoo, peb tus neeg sawv cev yuav tsum tau tso tseg txoj kev hais cov lus rhuav uas tua taus neeg,” Zahradka tau hais li. 

Pob nyiaj pab txhawb

Emmer: “Muaj ob peb yam tsis txhawb ob tog uas ob tog yeej tawm suab ua ke tau tam sim no kom pab rau cov tsev neeg thiab cov lag luam thaum lub sij hawm muaj kab mob kis thoob ntiaj teb no,” Emmer tau hais li.

Cov kev raus tes no muaj xws li muab nyiaj txiag pab txhawb them rau neeg ua hauj lwm hauv cov lag luam dav hlau thiab muab cov kev zam rau cov nyiaj txais PPP uas tsawg dua $150,000, nws tau hais li. Nws puav leej xav tias yuav tsum tau muaj kev pab txhawb ntxiv rau tuam tsev kho mob thiab cov neeg ua hauj lwm fab kho kab mob kev nkeeg. 

Zahradka: Zahradka tau hais tias nws txhawb txoj kev muab kev pab rau txhua tus uas tu ncua, muaj cov txiaj ntsim kev pab mus ntev dua rau txoj kev ua hauj lwm thiab cheem kev them nqi muas tsev thiab cov nqi khiab tsev nyob rau cov neeg uas tab tom yuav raug ncaws tawm tsev. Nws puav leej txhawb txoj kev xa tawm $600 nyiaj pab txhawb ib zaug ntxiv kom sai.

“Kuv tsa sawv fab nom tswv legislation uas pheej zaum tau plaub lub hlis thiab pheej muaj laj thawj li ub li no thiab tsis rov mus tham txog cov tseem ceeb thiab ua kom tiav hauj lwm thiab qhia qhov tseeb vim tias kuv yog tus yuav muab qhov ntawd los lis,” Zahradka tau hais li. 

Nom Tswv Kev Siv Nyiaj Txiag

Emmer: Raws li Emmer, Congress twb siv tsoom fwv teb chaws qhov nyiaj ceev mus ze $30 trillion lawm, yog li thaum tsim muaj pob nyiaj pab txhawb rau tom ntej no, nws yuav tsum yog qhov yuav tau ua lawm. Kev pom zoo rau txoj cai CARES Act yog ib txoj kev txiav txim nyuab heev rau Emmer, tiam sis nws ntseeg tias yeej yog txoj kev ua yog lawm.

“Kuv ntseeg txoj kev lag luam khwv noj khwv haus ruaj ntseg, uas peb yuav muaj rau lub xyoo tom ntej thaum nws rov sawv dua, thaum twg peb tau qhov tshuaj tiv thaiv rau tus kab mob no, thaum twg pej xeem tsis yog rov zoo neej xwb, tiam sis lawv tau kev tiv thaiv los ntawm txoj kev puas ntsoog loj tshaj plaws uas tus kab mob no tau tsim muaj,” Emmer tau hais li. 

Zahradka: Nws pom zoo kom txhua tus, nrog rau cov neeg tsim tsa kev cai yuav tsum tau them lawv cov nqi se. Nws thuam Emmer txoj kev kwv yees rau lub xyoo tom ntej thiab peb lub teb chaws yuav zoo li cas, iab liam tias nws tsuas yog “kos daim duab zoo zoo nkauj” txog yav pem suab xwb.

Cov Neeg Thoj Nam/Kev Khiav Teb Chaws

Emmer: “Kuv tsis quav ntsej tias koj tuaj qhov twg tuaj los sis koj tuaj li cas tuaj txog nov. Yog tias koj tuaj ntawm no tuaj ua raws koj tus npau suav tam neeg Asmeskas, muaj peb nyob ntawm no yuav pab koj,” Emmer tau hais li. 

Zahradka: “Minnesota tau txais tos ntau cov neeg zoo heev uas muaj kev tu ncua. Thiab, lawv yog cov neeg zoo rau Minnesota,” Zahradka tau hais li.

Nws tau tham txog cov pej xeem Muslim hauv St. Cloud thiab qhia tias lawv tsuas yog ib co neeg uas tsuas xav kom muaj vaj tse nyob, kawm ntaub ntawv zoo thiab tau txais txoj kev ncaj ncees xwb.