Lus qhia rau tus neeg pov npav xaiv tsa: Nyob rau qhov chaw uas cov neeg los sib tw xaiv tsa nyob rau Cheeb Tsam thib 8 sawv los hais txog cov teeb meem

Side by side portraits of a man and woman.
8th District Rep. Pete Stauber, the incumbent Republican, and his challenger, DFLer Quinn Nystrom.
Tony Saunders | MPR News and Courtesy of campaign website

Ntawm no yog los saib ntawm kev tuav hauj lwm ntawm Phav Kas Moos Republican. Pete Stauber thiab DFL tus neeg sib tw Quinn Nystrom tau siv sij hawm thaum lub sij hawm sib cav tswv yim los ntawm MPR News.

Cov nqe lus qhib

Stauber: Stauber tau hais tias “Kuv lub neej txoj sia tau yuam kuv tus kheej los ua hauj lwm muab txoj kev pab cuam rau pej xeem.”

Stauber yog ib tug tub ceev xwm ua hauj lwm tau 23 xyoos, 22 xyoo nyob rau hauv Duluth. Nws muaj plaub tug me nyuam, ib tug xiam oos khab. Nws kuj tseem muaj ib qho lag luam me nrog nws tus tij laug thiab. Nws yug los thiab loj hlob nyob hauv Cheeb Tsam thib 8, thiab nyiam yos hav zoov, nuv ntses, caij tsheb kauj vab, mus pw hav zoov thiab nquam nkoj.

Stauber tau hais tias “Kuv tsis yog tawm tsam rau peb txoj hau kev ntawm lub neej nkaus xwb, kuv tseem nyob ntawm nws thiab.”

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Nystrom: Nystrom yog nyob rau tiam thib plaub ntawm nws tsev neeg tau yug thiab loj hlob hauv Nroog Crow Wing.  Nystrom tig los nyiam ua kev txhawb nqa kev noj qab haus huv tom qab nws thiab nws tus kwv yau tau kuaj pom tias muaj tus mob ntshav qab zib Hom 1 tau tshaj 20 xyoo dhau los.

Nystrom tau hais tias “Peb muaj teeb meem loj nrog kev saib xyuas kev noj qab haus huv nyob hauv lub teb chaws no. Thiab qhov ntawd ua ntej tus kab mob COVID. Thiab tam sim no tom qab tus kab mob COVID, uas tsuas yog qhov kev kub ntxhov ntxiv.”

Nws tau hais tias nws tau khiav hauj lwm rau pawg thawj coj hauv xab phas, vim tias nws tau ua txhua yam nws tuaj yeem ua tus neeg tawm tswv yim rau kev txo qis cov nqi tshuaj thiab tiv thaiv cov neeg uas twb mob muaj lawm. Tam sim no, nws xav los daws cov teeb meem no ua tus thawj rau qib kev cai lij choj. 

COVID-19

Stauber: Nws tau hais tias thaum los daws txog qhov teeb meem tus kab mob COVID-19, peb yuav tsum ua tib zoo saib xyuas los tiv thaiv cov neeg laus uas muaj kev mob nkeeg vim tias lawv yog tus uas raug cuam tshuam ntau tshaj plaws. Stauber txhawb cov neeg kom ua raws cov lus qhia kev nyob sib nrug deb ntawm fab sim neej, ntxuav lawv ob txhais tes thiab rau ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. Raws li Stauber cov lus, Xeev Minnesota qhov kev khwv nyiaj txiag tuaj yeem rov qab qhib tau thaum tseem tiv thaiv cov zej zog uas tseem muaj kev pheej hmoo. 

Stauber tau hais tias “Peb tau tsim 11,4 lab txoj hauj lwm nyob rau ob peb lub hlis dhau los no los ntawm kev qhib yam muaj nyab xeeb thiab kev lav ris. Thiab peb tsis dhau qhov no, peb tseem muaj txoj hauv kev ntxiv.”

Nystrom: taw qhia tias cov neeg laus tsis yog cov uas tau raug kuaj pom tias muaj tus kab mob COVID-19 nkaus xwb. 

Nystrom tau hais tias “Peb yuav tsum sib koom tes los daws. Peb xav tau lus teb kom ruaj khov dua los ntawm tsoom fwv ntau dua.” 

Nystrom tau taw qhia tias lub teb chaws xav tau cov khoom tiv thaiv tus kheej (PPE) ntau ntxiv, tshwj xeeb tshaj yog Cheeb Tsam thib 8 uas tseem tab tom muaj kev sib faib. Nws kuj tseem tau hais txog peb txoj kev noj qab haus huv uas xav tau cov cuab yeej kuaj mob sai dua qub, tshuaj tiv thaiv kab mob thiab tshuaj tiv thaiv zoo, pheej yig thiab txhua leej siv tau. Txog thaum ntawd, nws txhawb nqa los ua cov txheej xwm sab nraum zoov thiab kom npog daim ntaub npog qhov ncauj qhov ntswg. 

Nystrom tau hais tias “Txhua tus tib neeg lub neej puav leej muaj nuj nqis heev nyob rau hauv cheeb tsam no. Thiab peb yuav tsum ua tiag.” 

Cov kev pab cuam

Stauber: Ob peb lub hli dhau los, Stauber tau ua hauj lwm nyob rau hauv Xab Phas txog ntawm txoj kev daws kev txom nyem ntawm tus kab mob COVID-19. Ib qho ntawm qhov kev coj ua nws yog ib feem ntawm qhov yog Txoj Cai CARES. Raws li Stauber tau hais, tseem tshuav ntau txhiab lab daus las uas tseem tsis tau siv. Stauber txhawb kom siv cov nyiaj seem no los pab rau kev lag luam me.

Nystrom: Nystrom tsom rau qhov uas cov kev pab ntxiv yuav tsum ua hauj lwm ntawm ob tog. Hauv cov kev pab cuam uas yuav los tom ntej no, nws txhawb nqa rau pob nyiaj pab ntxiv rau cov khoom tiv thaiv tus kheej (PPE), kev kuaj tus kab mob COVID-19 thiab kev tshawb fawb tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob. Nws kuj tseem pab nyiaj ntxiv rau Xeev Minnesota cov neeg ua liaj ua teb thiab cov kws qhia ntawv uas tam sim no muaj kev cov nyom raws li Nystrom hais.

Kev saib xyuas kev noj qab haus huv

Stauber: Nws txhawb nqa lub tswv yim tias Neeg Asmeskas yuav tsum muaj cai xaiv hom kev saib xyuas kev noj qab haus huv uas lawv xav tau suav nrog qhov zoo thiab tus nqi. Nws kuj tseem txhawb kev tiv thaiv cov neeg uas muaj tus mob dhau los. Yav dhau los, nws tau sau kev cai lij choj uas tiv thaiv cov tib neeg uas muaj mob ib txwm thiab tso cai rau cov kev pab tuav pov hwm txuas mus ntxiv rau lawv. 

Stauber tau hais tias “Kuv tus tub muaj ob qhov mob uas mob ib txwm, thiab kuv paub tias tib neeg muaj no zoo li cas, thiab kuv yuav tiv thaiv txhua yam mob uas tau muaj lawm,” Nws kuj tawm tsam ua ntawv tsis txaus siab them nqi kho mob uas nws liam rau Obamacare. 

Nystrom: Nws tsis lees paub pom zoo rau txog kev tshem tawm Txoj Cai Saib Xyuas Qhov Muaj Nqis (Affordable Care Act), vim tias nws yuav yog qhov ua kom mob siab rau cov neeg uas muaj mob ib txwm xws li nws tus kheej. 

Nystrom tau hais tias “Peb yuav tsum muaj ib txoj hauv kev los npog txhua tus neeg sawv daws hauv Teb Chaws Mes Kas tau txais kev noj qab haus huv uas them tau thiab nkag siv tau.” 

Nws tau hais tias yog tias peb tsis them rau cov neeg Asmeskas tam sim no, zej tsoom yuav them nyiaj ntau dua tom qab los ntawm lub chaw hauj lwm saib xyuas xwm txheej ceev. Nystrom tau hais tias “Kuv ntseeg tias peb xav tau lub suab muaj hwj chim nyob hauv DC kev sawv cev rau cov neeg hauv lub cheeb tsam no, kom peb paub tseeb tau tias tsis muaj cov neeg muaj mob ib txwm es yuav xam them tsis tau nuj nqi mus hoo mom.

Kev txhim kho kev lag luam thiab tiv thaiv ib puag ncig

Stauber: Stauber txhawb nqa kom ua raws li cov ntawv pov thawj tshawb fawb los txiav txim rau txhua qhov phiaj xwm kev lag luam. Nws tau txhawb nqa cov lus kev ntsuam xyuas ib puag ncig thiab cov txheej txheem kev ncaj ncees. Nws ntseeg hais tias pawg neeg ua hauj lwm thiab pawg neeg ib puag ncig tuaj yeem ua hauj lwm ua ke los nrhiav cov kev daws teeb meem uas muaj txiaj ntsig tag nrho ob qho ntawm lawv. Nws tau coj kev lag luam feem lag luam kev khawb nyiaj khawb kub nyob hauv xeev, thiab qhov uas nws tsis yog tias tsuas yog coj $500 lab mus rau kev lag luam, tab sis kuj tau them nyiaj zoo, rau hau nruab nrab cov hauj lwm nruab nrab. Nws txhawb qhov hloov ntawm Kab 3 uas yuav tsim li 5,000 txoj hauj lwm ua raws li Stauber tau hais.

Stauber tau hais tias “Kev khawb nyiaj khawb kub tsuas yog peb yav dhau los, peb yav nyob rau tam sim no thiab lub neej rau yav pem suab.”

Nystrom: Nystrom txhawb kev hloov ntawm Kab 3 tib yam nkaus. Txawm li cas los xij, nws tsis ua siab deb los txhawb qhov kev khawb tooj liab vim tias nws yog thawj zaug Xeev Minnesota tau ua qhov no. Nws tau hais tias nws tsis tuaj yeem txiav txim siab rau qee yam ua ntej nws paub tag nrho cov lus tseeb, thiab daim ntawv qhia txog kev ua lag luam fab hav zoov xyoob ntoo los ntawm Trump qhov kev tswj hwm hais txog kev khawb tooj liab muaj ntau qhov dub tawm. 

Nystrom tau hais tias “Kuv xav paub txhua qhov tseeb ua ntej kuv raug thov kom tso cai pom zoo rau ib txoj hauj lwm twg. Tsis li ntawd, qhov ntawd yog chij liab rau kuv.”

Cov neeg ib txwm nyob cov suab

Stauber: Stauber tau qhia txog nws txoj hauj lwm nrog Xeev Minnesota cov pawg neeg. 

Nws tau hais tias "Lawv nkag siab tias lawv yog lub teb chaws muaj kev tswj hwm tus kheej, thiab kuv los kuj nkag siab ib yam thiab”. 

Nyob hauv Xab Phas, nws txhawb nqa Txoj Cai Savannah thiab Txoj Cai Not Invisible. Nws hais tias qhov ntawd yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws kom paub txog tias Neeg Asmeskas Tseem cov ntxhais thiab cov poj niam yog muaj coob dua 10 npaug raug kev ua luam muag neeg ntau dua li lwm pab pawg, thiab nws tau ua hauj lwm nyob hauv Xab Phas los nres qhov no. 

Stauber tau hais tias “Yog li ntawd peb cov zej zog Tseem Neeg paub tias kuv muaj kev txhawb nqa lawv. Kuv ua hauj lwm nrog lawv, thiab kuv muaj kev sib raug zoo. Thiab nyob rau hauv Xab Phas thib 117, kuv yuav mus ua hauj lwm txuas ntxiv nrog lawv thiab txuas ntxiv tsim kev sib raug zoo.”

Nystrom: Nws tau piav txog qhov kev ntoj ncig tsis ntev los no nws mus rau Leech Lake Reservation qhov chaw uas nws tau tham nrog lawv tus thawj coj thiab pawg sab laj txog lawv cov kev xav tau. Nws kuj tseem tau ntsib nrog cov txwj laus ntawm Fond du Lac los mloog lawv cov kev xav ntawm txoj hauj lwm Kab 3. 

Nystrom tau hais tias “Rau kuv qhov tseem ceeb tshaj yog yam peb tau mloog. Peb tab tom muab txoj hauv kev rau lawv, thiab ua tsoom fwv pawg kas moos rau cheeb tsam no, kom peb txhawb nqa lawv cov suab.” 

Nws kuj tau cog lus tias yuav ntiav Cov Neeg Tseem nyob ua tus qhib kev sib txuas lus ntawm Washington thiab cov chaw tshwj tseg. 

Kaw cov lus sib cav tswv yim 

Stauber: Stauber tau hais tias “Ob xyoos dhau los, kuv tau cog lus rau nej txhua tus tias kuv yuav yog tus neeg tawm suab yeej pheej tsis nkag lees twg tog nyob rau Washington thiab kuv tau ua raws li cov lus cog tseg ntawd.”

Nws tau hais tias nws yuav txuas ntxiv mus tawm tsam rau cov kev kws pab kev lag luam uas tau tsim Cheeb Tsam thib 8, lwm cov hauj lwm them nyiaj tau zoo thiab cov nqi tshuaj kom them taus. Kev tau ua ib tug tub ceev xwm yav dhau los, nws tau hais tias nws yuav ua raws kev yuam siv cai uas yuav pab ua kom cov zej zog muaj kev nyab xeeb.

Stauber hais tias “Kuv xav kom koj paub, koj yog kuv qhov tseem ceeb ua ntej tshaj.”

Nystrom: Nystrom tau hais lo lus kaw ib zaug ntxiv tias nws txhawb nqa tsoom fwv cov kev daws teeb meem rau tus kab mob COVID-19 thiab tau cog lus tias yog tias raug xaiv, nws yuav mob siab los daws kev sib kis tus kab mob tiag. Nws kuj tau hais tias nws yuav ua hauj lwm ntawm ob tog uas tsis zoo xws li nws tus nrog sib tawm tsam. 

Nystrom tau hais tias “peb xav tau ib tug neeg uas yuav mus hla txoj kev mus ua hauj lwm ua ke. Thaum raug xaiv rau Xab Phas lawm. Kuv cog lus los tawm tsam rau kev txo qis tus nqi tshuaj, tiv thaiv cov tib neeg uas muaj tus mob ua ntej lawm thiab coj tawm kom dhau tus kab mob COVID.”