Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas seb cov neeg sib tw ua hau xeev governor rau Minnesota txhawb qhov twg

Six people in a collage
Saib sab laug mus rau sab xis, Tim Walz, Gabrielle Prosser, Steve Patterson, Hugh McTavish, James McCaskel thiab Scott Jensen. Tag nrho rau tus neeg puav leej sib tw ua Hau Xeev Governor rau Minnesota rau thaum kev xaiv tsa nruab nrab caij nyoog hauv 2022.
Courtesy photos

Neeg Tuav Hauj Lwm hauv DFL Hau Xeev Governor Tim Walz, Republican Scott Jensen thiab plaub tug neeg khiav ua nom tswv puav leej sib tw ua hau xeev governor rau Minnesota hauv txoj kev xaiv tsa dav thaum Kaum Ib Hlis Ntuj tim 8.

Cov neeg tsawg sib tw ua nom tswv yog muaj Steve Patterson nrog Grassroots-Legalize Cannabis Party of Minnesota (Cov Koom Haum Pib Sawv Tshiab-Pawg Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Tshuaj Xas hauv Minnesota), Hugh McTavish nrog Independence-Alliance Party (Tog Neeg Ywj Pheej-Sib Koom Tes), James McCaskel nrog Legal Marijuana Now Party (Tog Neeg Txhawb Kev Tso Cai Siv Xas Tam Sim No), thiab Gabrielle Prosser nrog Socialist Workers Party.

Ntawm no yog saib cov neeg sib tw xav li cas txog cov teeb meem loj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Tim Walz: Nws txhawb cov cai kev kaus me nyuam pov tseg thiab tau muab ib txoj cai plov meej txog kev yug noob neej tom qab tsis yuav Roe v. Wade lawm. Txoj cai yuav muab kev tiv thaiv rau txoj cai lij choj ntawm cov tib neeg tawm xeev uas tuaj cuag cov kev pab kho kom muaj noob neej rau hauv Minnesota.

Scott Jensen: Thaum lub Peb Hlis Ntuj, nws tau hais tias nws yuav “sim tsis kheev muaj txoj kev kaus me nyuam pov tseg,” tiam sis tom qab Roe v. Wade raug tsis yuav nws tau ntxiv lo tias ”kev raug quab yuam deev thiab kev sib deev hauv lub tsev neeg yuav tsum tau muaj kev tshwj tseg xwb” thiab “yog tias tus poj niam cev xeeb me nyuam lub hlwb los sis lub cev ntaj ntsug yuav ntsib teeb meem, ces qhov no yuav tsis yog ib yam xwm txheej dab tsi rau hauv txoj cai lij choj lawm. Qhov no yog ib qho teeb meem ntawm tus neeg mob thiab tus kws kho mob thiab peb yuav tsum tau ua txhua yam los ceev txoj kev noj qab haus huv thiab txoj sia ntawm tus poj niam cev xeeb me nyuam.”

Tus neeg sib tw nrog nws Matt Birk raug hlawv thoob teb chaws thaum lub Rau Hli Ntuj vim yog cov ncauj lus nws hais txog kev kaus me nyuam pov tseg thaum lub National Right to Life Convention (Koom Txoos Txhawb Txoj Cai Muaj Txoj Sia). Birk tau hais tias kev cai Asmeskas “yeej nrov tiam sis puav leej txhawb txoj kev kaus me nyuam pov tseg” uas “qhia rau cov poj niam kom saib rau lwm txoj hau kev, kom lawv yuav tsum muaj cov kev khwv noj khwv haus.”

Steve Patterson: Nws txhawb cov cai kaus me nyuam pov tseg thiab tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab tias, “Txawm yuav yog kev tiv thaiv txhooj cai hloov tshiab thib ib thiab thib ob, kev tso cai siv Xas, los sis kev muab txoj cai xaiv txoj kev txov ib plab me nyuam. Kuv ntseeg tias peb cov kev thaj yeeb yeej tsim nyog.”

Hugh McTavish: Hauv ib daim duab viv dis aus ntawm TikTok hauv lub xyoo no, nws pom zoo thawb xeev ib txhooj cai uas yuav cim cai rau Roe v. Wade thiab txoj cai rau cov poj niam muaj cov kev kaus me nyuam pov tseg. 

James McCaskel: Nws tau tawm lus thaum lub Yim Hli Ntuj tias “Tswj Cov Kua Phev thiab Muab Cov Txiv Uas Tsis Ceev Zoo Lawv Cov Me Nyuam Coj Mus Kaw Nkuaj. Cov Txiv Neeg Yuav Zoo Li Ntawd Thaum Lawv Hais Tias Kom Muab Kev Kaus Me Nyuam Pov Tseg Ua Ib Txoj Kev Txhaum Cai.”

Gabrielle Prosser: Nws txhawb cov cai kev kaus me nyuam pov tseg. “Txoj kev sib txeeb kom muaj txoj cai kaus me nyuam pov tseg tsuas yog ib feem ntawm txoj kev sib txeeb cov cai tsim noob neej thiab kev npaj tub ki xwb, uas nws tsuas yog ib txoj kev sib txeeb kom cov poj niam dim txim. Thiab txoj kev sib txeeb poj niam txoj kev dim txim yeej khi tag nrho nrog txoj kev sib txeeb txhawb rau cov tsev neeg ua hauj lwm kom muaj zog, uas yog cov neeg ua hauj lwm ib txoj kev khiav nkaum tseem ceeb nyob rau hauv neeg muaj nyiaj txiag txoj kev puas ntsoog no,” Prosser tau hais tseg hauv The Militant.

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Walz: Tsis ntev los no nws tau hu kom cov neeg teeb tsa kev cai txhawb kom muaj nyiaj ntau dua ntxiv rau pej xeem kev nyab xeeb thiab rau cov txim hnyav dua rau cov neeg ua txhaum cai, thiab thaum lub caij ntuj so no tau nias Xeev Minnesota Kev Ncig Tswj Xyuas nrog txoj kev pab cov tub ceev xwm ncig xyuas ob lub Nroog Ntxaib. Thaum lub Ib Hlis Ntuj, nws pom zoo kom lub xeev qhov nyiaj ntsuas txuam muaj $300 vam rau pej xeem kev nyab xeeb, tiam sis cov neeg teeb tsa kev cai rau lub xeev tsis muab los mus pom zoo ua ntej lub caij khiav nom tswv xaus.

Jensen: Thaum lub Rau Hli Ntuj, nws tau teev ib lub tswv yim tawm tsam kev ua txhaum cai uas rau txim ntev dua rau cov neeg ua txhaum loj heev, xa State Patrol (Xeev Neeg Ncig Xyuas) mus rau cov cheeb tsam muaj kev ua txhaum cai coob heev thiab xa National Guard (Neeg Ceev Xyuas Teb Chaws) kom ceev dua “ua ntej yog tsim nyog thaum tau kiag cov xov xwm tseem ceeb” ntawm qhov xwm tsis ruaj siab.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: Hauv TikTok ib daim duab viv dis aus, McTavish liam rau ib qho kev muaj ua txhaum cai ntau heev dua ntawm cov neeg hluas thiab cov tib neeg muaj 20 tawm xyoo, thiab tau hais tias Walz tau kaw cov tsev kawm ntawv, cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov chaw ua hauj lwm ntau ntxiv dua thaum muaj tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19. Nws puav leej hais rau hauv Twitter tias, txhob ntiav cov tub ceev xwm coob dua ntxiv, muab cov tub ceev xwm “phem” ncaws tawm thiab hloov nrog lwm cov tshiab.

Nyob rau ntawm nws qhov vas sab nws tau hais tias, “Peb yuav tsum tsuas txwv koj ua tej yam dab tsi yog tias koj tus yam ntxwv yuav ua mob rau lwm tus neeg, tsis txhob txwv yog tias tsuas ua mob rau koj xwb. Yog li ntawd, yuav tsum tso cai rau kev haus luam yeeb, dej caw, thiab xas thiab tsis txhob sau se kom tuag nthi vim tias lawv tsuas ua mob rau tus tib neeg haus lawv nkaus xwb, tsis raug rau lwm cov tib neeg.”

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Walz: Walz tau thawb kom sau cov se siab dua thiab qis dua rau thaum plaub lub xyoo nws khiav dej num tam tus hau xeev governor. Hauv nws thawj lub xyoo, nws sim nce nqi se roj thiab nqi se muag khoom hauv nroog ua ib feem ntawm lub tswv yim txog tsheb thauj, tiam sis nws lub tswv yim mus tsis dhau Nom Tswv. Hauv 2021, nws pom zoo cov nqi se siab dua rau lub xeev cov neeg khwv tau nyiaj txiag ntau tshaj plaws — cov uas khwv tau nyiaj ntau tshaj $1 vam. Qhov ntawd mus tsis dhau tib yam.

Tiam sis ntev xyoo mus, nws puav leej txhawb cov nyiaj se xyeej ntau ntxiv thiab tau muab ua txoj cai uas txiav cov nqi se ntau dog dig. Thaum lub caij xaiv tsa tsis ntec los no, Walz tau pom zoo them nyiaj rov qab ib zaug. Uas tau daig. Tom qab ntawd nws sib cog lus nrog cov neeg hauv House DFL thiab Senate Cov Neeg Republican kom txiav cov nqi se thiab tshem tawm cov se ntawm nyiaj laus ruaj ntseg Social Security, uas yog ib lub tswv yim raug muab tso tseg.

Jensen: Nws hais tias Minnesota cov nom tswv siv nyiaj ntau dhau, thiab pom zoo tias lub sij hawm no yog txog cai tshem tawm tus zauv cim se raws li peb pom. “Peb yuav sib zog xyuas txog kev tshem tawm nqi se ntawm nyiaj khwv tau,” Jensen tau qhia rau Tog Neeg Republican lub koom txoos ua ntej plov meej txoj kev txhawb thaum lub Tsib Hlis Ntuj no.

Thaum Rau Hli Ntuj, nws sau cov kev txiav se nruj heev dua ntxiv, hais tias nws yuav nrhiav kev txiav se tsawg kawg li $5,000 rau txhua lub tsev neeg muaj plaub tug nyob rau hauv Minnesota thiab thim rov lub xeev qhov se ntawm nyiaj laus ruaj ntseg Social Security. Nws yeej tau pom zoo tshem tawm lub xeev qhov nqi se 28.6 rau ib taub roj a twg yav dhau los.

Steve Patterson: “Tam ib tug tswv lag luam uas tau plam ib lub lag luam dhau los vim yog Hau Xeev Governor Walz txoj kev kaw lag luam, kuv npaj siab yuav ua kom cov lag luam me yog cov muaj nqis tshaj thiab muaj kev tiv thaiv,” nws sau txpg nws txoj kev xav rau Post Bulletin (Ntawv Tshaj Xo) hauv Rochester. Nws puav leej qhia rau lub chaw tshaj xo paub tias lub xeev yuav tsum tsim muaj phaj tshab zoo rau cov tib neeg ua hauj lwm, xws li txiav cov se rau cov neeg ua hauj lwm uas ua ntau tshaj 40 teev ib lim tiam twg.

McTavish: “Kuv tsis quav ntseg txog kev lag luam khwv tau zoo li cas; kuv tshua txog tus nqi nyiaj khwv tau nruab nrab ntawm ib tug neeg twg thiab txoj kev nplua nuj thiab qhov nyiaj khwv tau thiab kev nplua nuj ntawm peb 90 pua neeg pej xeem poob qab,” nws tau hais rau hauv nws qhov vas sab.

McCaskel: Nws tau tawm lus tias, “Peb Yeej Ua Tau Peb Txoj Kev Lag Luam Kom Loj Hlob Nyab Xeeb thiab Tso Cai Siv Xas Raws Kev Peev Xwm Paub Tab.”

Prosser: “Siab muag, kuv xav tias, yeej muaj ntau rau cov koom haum tiam sis tsis tsim nyog muaj rau cov neeg ua hauj lwm uas yeej tawm tsam,” Prosser tau hais, raws li The Worthington Daily Globe. “Vim li ntawd peb thiaj li muab kev pab txhawb cov neeg ua hauj lwm … peb yuav tau muaj peb ib pawg neeg txhawb kev khwv uas yuav koom nrog kev sib tw ua nom ua tswv.”

Kev kawm ntawvE

Walz: Lub xyoo uas Walz khiav dej num, lub xeev siv tag xws li $9.6 billion nyiaj rau txoj kev kawm ntawv qib ntxov rau me nyuam mus txog qib 12. Qhov ntawd tim yog muaj ntau tshaj $10.4 billion rau lub xyoo no — txawm tias npaj yuav ntxiv pua puas vam nyiaj uas tseem daig ntawm Legislature. Walz tau hais tias qhov ntawd nyuam qhuav yog qhov pib xwb.

Ntawm ib qho Tweet hauv lub xyoo no, Walz tau hais tias, “Tam ib tug qub xib fwb qhia ntawd tau 20 tawm lub xyoo dhau los, kuv paub tias kev kawm ntawv yog lub ntsiab ntawm txoj khwv noj khwv haus. Kev nthuav ntxiv peb lub tswv yim kev khwv noj khwv haus yuav pab kom Minnesota cov xib fwb tau qhov nyiaj them siab tshaj plaws hauv lub teb chaws.”

Minnesota tag nrho cov neeg kawm ntawv qib kawm tiav raug cheem tsis txav coob heev thaum Walz los ua tus saib. Muaj cov kev ncua ntawm cov neeg kawm ntawv dawb thiab cov neeg lwm xim nqaij daim tawv.

Jensen: Thaum lub Cuaj Hli Ntuj, nws tshaj tawm lub tswv yim 10-teeb rau txoj kev kawm ntawv uas yog xav kom muaj kev ceev xwm nruj heev dua rau cov kev cai tswj neeg tsis mus kawm ntawv, thiab nrhiav cov quag zoo dua los ntsuas txoj kev ntsuas zauv, nyeem ntawv, science thiab social studies kom npliag. Nws xav kom cov tsev kawm ntawv muaj txhij los pab cov me nyuam uas muaj keeb kwm ua heev neeg los sis muaj cov kev puas siab ntsws puas hlwb loj heev.

Tej zaum cov yuav pom zoo dua yog kev xaiv tsev kawm ntawv thiab niam txiv kev raus tes. Jensen xav ntxiv cov kev faj seeb thiab tswv yim los ntawm niam txiv ntau dua ntxiv txog yam tau muab qhia thiab yam muab cuag tsis tau; nws hais tias tau muab qhia tshaj dhau rau qee cov kev kawm txog haiv neeg thiab kab lis kev cai. Nws txoj kev pom zoo yog rub cov nyiaj txiag uas mus txhawb rau cov tsev kawm ntawv dawb coj mus ua cov nyiaj phaj tshab los sis cov as khauj rau cov tsev neeg uas xav muaj lwm txoj kev kawm, nrog rau cov tsev kawm teev ntuj.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: Nws ntau cov tswv yim tham rau pej xeem yog thuam txog cov kev kaw txhua yam vim yog tus kab mob kis thoob ntiaj teb COVID-19, xws li kev kaw cov tsev kawm ntawv, tiam sis MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog cov tswv yim kev qhia ntawv tam sim no.

McCaskel: Lub Kaum Ob Hlis dhau los nws tau tawm lus tias ”Qhov Koj Tsuas Ua Yog Khaws A thiab Daws Peb Ntawm Txoj Kev Tiv Nqi Kawm Ntawv @POTUS.”

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Walz: Nws thawb kom 100 feem pua ntawm Minnesota cov fais fab yog los ntawm fais fab rov siv tau thaum txog 2040. Nws tshaj tawm lub tswv yim txog huab cua thaum Cuaj Hli Ntuj uas teev cov kev txo tsawg tsev ntsuab cov pa roj nrog rau lub hom phiaj: ua kom tsheb huv txog 20 feem pua thaum 2030 los ntawm kev sib pab tsav cov tsheb fais fab hauv Minnesota cov kev tsheb; hloov huab cua xeeb txawm thiab cov av siv tau; cov zej zog ruaj khov; faib fab hu si thiab cov tsev ua hauj lwm zoo; noj qab haus huv thiab cov zej zog zoo; thiab kev khwv noj khwv haus huv si.

Jensen: Nws xav tshem tawm lub xeev txoj kev tsis kheev muaj kev tsim hoob pob thiab nws cov cai “tsheb huv si” uas tseem tsis tau ua hauj lwm tiam sis yuav tsum muaj cov lag luam tsim ua thiab cov khw muag kom muaj cov tsheb fais fa ntau heev dua rau Minnesota kev lag luam. Nws puav leej xav tsim muaj cov kev sib raug zoo nrog pej xeem-chaw ntiav los tsim ua cov ntsiav ntoo hlawv ua cua sov los ntawm pej xeem cov ntoo tsis siv txog nyob qaum teb Minnesota, thiab tsim muaj cov cuab yeej nqus roj methane hauv Minnesota zoo me kom nthos thiab tsim muaj tau fais fab.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: Nws tau haiv hauv TikTok daim viv dis aus tias nws xav “hloov ib nrab ntawm lub xeev rov mus uas nruab zoo. Kuv xav pom twm khiav thoob sab qab teb ntawm lub xeev.” Ntawm nws qhov vas sab, nws tau hais tias nws pom qhov kev daws teeb meem rau ntiab teb txoj kev sov zuj zus, uas nws hu ua ib ntawm ob txoj kev puas ntsoog loj tshaj plaws hauv keeb kwm noob neej.

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Walz:Hau Xeev Governor Walz qhov nyiaj ntsuas tau txo tsawg cov se liaj teb rau cov neeg ua liaj ua teb thiab nws tau kos npe rau ib txoj cai uas npaj txuag ze li $200 vam nyiaj se rau Minnesota cov neeg ua liaj ua teb.”

Xyoo no, Walz tau kos npe rau ib tsab cai pab nyiag txiag rau kev ua qoob loo uas txuam muaj $18.4 vam nyiaj los them duav cov neeg ua liaj ua teb cov nqi poob peev vim yog txoj kev av qhuav tsaib no, thiab muaj nyiaj los txuas xaim xov mus rau cov zos me.

Jensen: Nws tau hais tias cov kev cai tswj yeej tsim kev tsis zoo rau cov pej xeem Minnesota nyob zos me. Nyob rau ntawm nws qhov vas sab, nws teev cov tswv yim los “rov tsa zos me hauv Minnesota” uas muaj txoj kev yuam cob qhia xeev cov koom haum los muab cov ntawv tso cai kom zoo dua, muab nyiaj txiag ntau dua los tho kom muaj cov kev tsheb me hauv zos ntau dua ntxiv, txuas ntau ntxiv cov xaim kom txuas tau cov neeg Minnesota nyob zos me rau saum iv taws nej thiab txhawb kom Beginning Farmer Tax Credit (Nyiaj Se Xyeej Rau Neeg Pib Ua Liaj Ua Teb) muaj ntau ntxiv.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Cov Phom

Walz: Nws yeej tau hais tias yuav tau ua ntau yam hauj lwm ntxiv kom cov phom tsis txhob poob rau cov tes yuam kev. Nws tau muab pov tseg cov kev pom zoo tias kev txheeb keeb kwm ntxiv los sis kev tshem tawm cov phom ntawm cov neeg thaum muaj kev puas ntsoog yuav nyuab heev.

“Tam ib tug neeg muaj phom los ntev, tam ib tug neeg uas tau muaj cov phom tua rog thiab tam ib tug neeg uas tseem muaj lawv hnub no, txawm yuav hais tias nws yog ib txoj kev tab kaum los txheeb keeb kwm los sis tsim muaj cov cai tsis pom zoo uas tsis tshem tawm peb cov kev cai lij choj, kuv yeej tsis nkag siab qhov ntawd,” Walz tau hais ntxiv tias, “Kuv xav tias txoj kev npaj ib lub ntees tuag rau ib tug me nyuam cuaj xyoo yuav muaj kev tab kaum ntau dua tam sim no.”

Jensen: Thaum nws tseem nyob hauv Legislature, Jensen tau nrog txhawb cov cai los muaj cov kev txheeb keeb kwm ntau ntxiv rau cov kev muas phom thiab txwv kom tib neeg ceeb toom qhia thaum twg cov phom raug nyiag. Cov cai no twb tsis dhau. Txij li thaum ntawd los, nws tau hloov nws txoj kev xav txhawb thiab koom kev pom zoo neeg muaj phom tau. Nyob hauv ib qho kev tshaj xo saum huab cua ntawm ib qho kev sib tham tsaib no, tau nug seb Jensen puas kom kos npe rau txoj cai yog tias muaj kev txheeb keeb kwm thoob plaws. Jensen tau teb tias, “Kuv yuav tsis kam.” Hauv ntau cov duab viv dis aus ntawm nws qhov vas sab, he tau hais tias nws muaj rau rab phom thiab raug iab liam kev nom tswv rau txoj kev sau khaws tseg cov mos txwv, yog li tam ib tug hau xeev governor, nws yuav “tshawb xyuas seb ua li cas rau cov mos txwv lawm.”

Patterson: Hauv ib qhov lus xav ntawm Post Bulletin (Ntawv Tshaj Xo) hauv Rochester, nws tau sau “Kuv txhawb Second Amendment (Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob) thiab kev tswj ua raws cai. Kuv yeej ruaj siab rau kuv lub zeem muag yuav ua kom Minnesota yog Lub Qauv Tsev Huab Tais.”

“Castle Doctrine (Qauv Tsev Huab Tais)” yog lub ntsiab tswv yim uas muab txoj cai rau tib neeg tiv thaiv lawv tus kheej thiab siv kev tawm tsam ua rau neeg phem tuag taus nyob rau hauv lawv cov tsev - uas yog “tsev huab tais.” Raws li National Conference of State Legislatures (Teb Chaws Rooj Sib Tham Txog Xeev Cov Kev Khiav Ua Nom Tswv), tsawg kawg li 28 lub xeev muaj cov cai txhawb lub tswv yim ntawd, uas yog txhib tias “tsis muaj lub luag num yuav thim tau tus neeg phem ntawm qhov chaw uas ib tug neeg yeej muaj txoj cai.” Minnesota tsis yog ib lub xeev ntawd; txoj cai tswv kom cov tib neeg ntawm no yuav tsum thim rov ntawm qhov xwm txheej phem yog tias tsim nyog.

McTavish: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev kho kab mob kev nkeeg

Walz: Tom qab muaj cov kev ceeb toom txog kev tsis saib xyuas thiab kev tsim txom thoob plaws hauv Minnesota cov chaw kho mob thiab nom tswv ntsuam xyuas pom tias yeej lub xeev yeej muaj teeb meem kev tswj xyuas tau heev, Walz tsa txoj cai rov kho txoj kev tu xyuas neeg laus thiab cov neeg laus pab tsis taus tus kheej thaum 2019 thoob plaws Minnesota. Nws puav leej ua hauj lwm hauv kev ua nom tswv kom muaj kev pom tshab ntau dua ntawm cov nqi tshuaj sau thiab tsa txoj cai “Alec Smith Insulin Affordability Act” los pab rau cov pej xeem Minnesota uas muaj teeb meem them tsis taus lawv cov tshuaj ntshav qab zib.

Thaum ntxov hauv lub xyoo no, Walz thiab Flanagan tau tshaj tawm ib lub tswv yim uas yuav tsim muaj “qhov kev muas MinnesotaCare los tsim muaj qhov kev pov hwm pab them nqi kho mob uas muab cuag tau rau cov pej xeem Minnesota uas tsis muaj kev pov hwm pab them nqi kho mob, thiab rau cov pej xeem Minnesota uas muaj kev pov hwm pab them nqi kho mob tiam sis ntsib teeb meem them tsis taus cov nqi them ntawm hnab ris uas siab heev.” Nws puav leej pom zoo kom “pab nyiaj txiag los ua tib zoo ntsuam xyuas zoo txog kev muab cov kev kho mob tseem ceeb rau tag nrho cov pej xeem Minnesota.”

Jensen: Nws tsis pom zoo heev rau tib leej neeg them rau kev kho mob hauv Minnesota, uas puav leej hu ua “Medicare rau txhua tus” hauv tej lub sij hawm. Nws txhawb txoj kev pom kev sau nuj nqis tshawb hauv cov chaw kho mob thiab tuam tsev kho mob thiab yeej puav leej khiav hauj lwm rau tsab cai pab kom them taus tshuaj txhaj ntshav qab zib.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: Hauv TikTok ib daim viv dis aus, nws tau hais tias tam ib tug hau xeev governor nws yuav pom zoo kom “cov chaw muab kev kho mob yuav tsum tsub tib tug nqi rau txhua leej txhua tus tshwj tsis yog cov nqi txo pheej yig rau cov tib neeg muaj nyiaj tsawg,” kom “lawv teev seb lawb tsub nqi li cas” rau cov kev kho mob nquag muag, thiab “lawv yuav tsum qhia tau rau koj seb lawv txais koj hom kev pov hwm pab them nqi kho mob los sis txias txais.”

McCaskel: Hauv lwm qhov lus tawm, thaum twg leej twg nug nws txog nws txoj kev txhawb rau kev muaj tib qhov chaw them nqi kho mob thiab kev kaus me nyuam pov tseg, nws sau tias, “Txhua Leej Txhua Tus Yuav Tsum Muaj Kev Vaj Huam Sib Luag Ntawm Txoj Sia Txawm Yuav Yog Kev Kho Mob, Kev Kawm Ntawv, Kev Pw Ua Kev Hauv Txaj Yuav Tsum Ceev Zoo Cia & Yuav Tsum Tsis Muaj Feem Xyuam Rau Cov Kws Khiav Ua Nom Tswv, Tshwj Xeeb Yog Cov Txiv Neej!”

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev khiav teb chaws

Walz: Minnesota muaj qhov keeb kwm txais tos cov neeg thoj nam los ntev heev, uas Walz yeej txhawb. He tau hais tias ”Cov neeg khiav teb chaws tau txhawb peb cov zej zog. Peb zoo siab heev rau txhua tus neeg uas hu Minnesota ua tsev.” Nws plov meej lub Kaum Hli Ntuj tim 26 yog Hnub Txuam Neeg Khiav Teb Chaws rau hauv Minnesota.

Jensen: Thaum twg nug seb nom tswv Minnesota puav yuav “yuam” kom txais tos cov neeg thoj nam, Jensen tau hais tias ”Yog tias peb yuav nqua hu cuag thiab txais tos ib tug twg, peb yuav tsum muaj peev xwm tu xyuas lawv. Kuv tsis yog hais txog ib tug me nyuam ntsuag los sis ib tug neeg thoj nam. Qhov no yeej tsis yog hlo li lawm,” thiab “Peb yeej tau txo tseg Minnesota lub neej ntau tshaj plaws thiab cov nom tswv — tsoom fwv teb chaws nom tswv — tsis muaj txoj cai ua li ntawd.”

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

2020 Kev Xaiv Tsa

Walz: Nws yeej ua tau ncaj ncees thiab yog raws li kev xaiv tsa hauv 2020. Thaum Ib Hlis Ntuj tim 3, 2022 kev sib tham nrog MPR News tus tswv txais tos Cathy Wurzer, Walz tau hais tias “Yeej muaj coob leej cov neeg Republican nyob ib puag ncig uas ntseeg tias [kev cai ywj pheej] tab tam ntsib teeb meem loj vim yog txoj kev xaiv tsa raug nyiag lawm. Uas yeej tsis muaj pov thawj txog qhov ntawd. Tsis muaj hlo li. Uas txo hwm chim rau peb txoj kev khiav hauj lwm, ua rau kuv txhawj.”

Jensen: Hau Teb Chaws President Joe Biden yeej Trump nyob rau hauv Minnesota raws xya teeb thaum 2020. Thaum nug seb nws puas ntseeg tias txoj kev xaiv tsa hauv 2020 raug “nyiag” ntawm Donald Trump, Jensen tau hais tias “Tsis muaj kev kuv yuav paub txog qhov ntawd.” Thaum ntxov hauv lub xyoo no, Jensen tau pom zoo kom lub xeev tus neeg tuav ntaub ntawv rau fab Democratic yuav tsum mus raug kaw vim yog nws txoj kev khiav lub xeev txoj kev xaiv tsa.

Patterson: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McTavish: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

McCaskel: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Prosser: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Lub Associated Press, nrog rau MPR News tus thawj tsim xov xwm Matthew Alvarez thiab neeg plov xov xwm Kaila White tau txhawb ntxiv rau phau cob qhia no.

Volume Button
Volume
Now Listening To Livestream
MPR News logo
On Air
MPR News