Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas Cheeb Tsam 6 cov neeg sib tw cov kev txhawb rau cov phom, kev kaus me nyuam pov tseg thiab ntau tsav yam ntxiv

A man and woman pose for a photo side by side
Tom Emmer, left, and Jeanne Hendricks.
Courtesy photos

Neeg Democratic Jeanne Hendricks yog sib tw nrog tus tseem tuav txoj hauj lwm Neeg Sawv Cev Republican Tom Emmer hauv Minnesota Cheeb Tsam 6 kev sib tw rau U.S. House (Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev).

GOP tus neeg tseem tuav hauj lwm mus plaub zeeg, uas pab rau hauv House Financial Services Committee (Pab Tawm Tswv Yim Txog Cov Kev Pab Nyiaj Txiag rau House), yeej tab tom koom nrog lwm txoj kev sib tw: txoj kev sib tw mus peb txoj hau kev hauv House Republican Caucus kom tau los ua Majority Whip nyob rau hauv Congress yav tom ntej no. Tiam sis, xub thawj, nws yuav tsum yeej thaum Kaum Ib Hlis Ntuj tim 8.

Hendricks, 65 xyoos, yog ib tug neeg pab kws txhaj tshuaj tsaug zog, yog ib leej niam rau ob tug me nyuam thiab yog ib tug neeg pej xeem muaj peev xwm los sib tw rau txoj hauj lwm, nws hais tias, kom tiv thaiv tau lub teb chaws txoj kev ywj pheej. Nws kawm ntawv tiav tu neeg mob los ntawm Augustana University hauv Sioux Falls, South Dakota, thiab kawm tiav daim master's dgree fab pab txhaj tshuaj tsaug zog hauv Winona State University.

Emmer, 62 xyoos, yog tus thawj tswj ntawm National Republican Congressional Committee (Pab Tawm Tswv Yim Txhawb Republican Congressional Hauv Teb Chaws). Nws kawm tiav fab political science hauv University of Alaska Fairbanks thiab tom qab ntawd kawm tiav kev cai lij choj ntawm lub tsev kawm ntawv uas tam sim no paub hu ua Mitchell Hamline School of Law. Emmer muaj txij nkawm thiab yog ib leej txiv rau xya tus me nyuam.

Tus txiv neeg sawv cev hauv congress tuav hauj lwm tau plaub zeeg yuav txhawb “Cov meej mom ntawm Nruab Nrab Teb Chaws Sab Hnub Poob,” raws li nws qhov vas sab txog koom txoos sib tw. “Washington muaj qhov teeb meem siv nyiaj,” qhov vas sab teev muaj. “Tswj tsis tau lub teb chaws txoj kev tiv nqi lawm. Cov lag luam muaj tsw, tsis yog nom tswv loj yuav rub tau peb lub teb chaws rov los taug txoj kev yog.”

Hendricks muaj txoj kev xav txawv txog kev rub rov los taug txoj kev yog. Kev saib raws li nws hu ua “cov lus dag” los ntawm cov thawj coj Republican xws li Emmer uas hu kev tawm tsam Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev Dawb thaum lub Ib Hlis Ntuj tim 6 “pej xeem muaj cai tawm suab,” nws tau hais tias, “Kuv ntseeg tias qhov teeb meem thib ib hauv 2022 yog kev tiv thaiv peb Txoj Kev Ywj Pheej. Peb yuav tsum muaj neeg txhawb, pab dag zog, rau npe xaiv tsa thiab raus tes nrog txhua qib los tiv thaiv peb Txoj Kev Ywj Pheej. Ua ib ke, peb yuav tawm tsam tau txhua tus uas xav tsim kev puas.”

Nkawj ob leeg yeej yuav tau caij los hais nkawd cov lus rau Minnesota hauv ib txoj kev sib tw tswv yim uas teem rau yav lig thaum lub Kaum Hli Ntuj, Hendricks lub koom txoos sib tw tau hais tseg.

MPR News puav leej tau nqua hu cuag ob tug neeg sib tw kom nug tau nkawd cov kev txhawb rau cov xwm txheem tseem ceeb rau cov pej xeem Minnesota. Emmer tseem tsis tau txij li thaum Kaum Hli Ntuj tim 3.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Emmer: “Cov kev kaus me nyuam pov tseg yeej ib txwm yog kev txhaum cai,” nws tau hais tseg, raws li ontheissues.org. Emmer puav leej yog ib tug neeg nrog txhawb House tsab cai, tis npe hu ua “Tiv Thaiv Cov Me Nyuam Tsis Tau Yug Hnov Mob Taus ntawm Txoj Cai Ceev Kev Kaus Me Nyuam Pov Tseg Thaum Lig Dhau.” Tsab cai yuav ua kom yog ib txoj kev txhaum cai yog muaj los sis sim muaj txoj kev kaus me nyuam pov tseg, yog tias tus me nyuam hauv plaub muaj 15 lub lim tiam los sis loj dua lawm. Tus neeg ua txhaum cai yuav raug kaw nkuaj mus txog 5 lub xyoo thiab/los sis raug nplua nyiaj. Yeej muaj cov kev tshwj tseg nyob rau hauv nom tswv xws li tias yog yuav muaj kev txaus ntshai rau tus leej niam txoj sia los sis lub cev xeeb me nyuam vim yog raug kev quab yuam deev los sis kev sib deev hauv lub tsev neeg.

Hendricks: ”Kuv txhawb poj niam muaj txoj cai txiav txim txog nws txoj kev tsim noob neej, ntsiag to nrog nws tus kws kho mob. Congress yuav tau txav los muab Roe v. Wade cim ua cai,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev lag luam thiab Txoj Cai sau se

Emmer: ”Cov kev tswv, nom tswv kev siv nyiaj luam thuam, thiab txoj kev sau se nyuab cuam tshuam rau kev lag luam loj hlob taus thiab tsim muaj cov kev txhawj xeeb txog txoj kev vam meej ntawm teb chaws Asmeskas. Yog kom peb muaj tau txoj kev lag luam zoo tshaj plaws, nws tseem ceeb rau peb txo tsawg cov kev tswj, txo tsawg kev siv nyiaj, thiab txo tsawg cov nuj nqis se ntawm cov tsev neeg thiab cov lag luam Asmeskas,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab.

Hendricks: ”Kuv yeej txhawb txoj kev kho txoj kev siv nyiaj kom haum raws li Inflation Reduction Act (Kev Txo Tsawg Nce Nuj Nqis). Ntxiv mus, kuv yuav ua hauj lwm nrog cov koom haum txhawb kev khwv, cov koom haum tswj ib puag ncig, cov thawj coj lag luam, cov thawj coj zej zog, thiab peb cov neeg pej xeem los daws cov teeb meem hauv peb txoj kev lag luam hnub no raws cov kev uas yuav tsim muaj thiab tswj tau cov hauj lwm zoo ua thiab tsim muaj txoj kev lag luam huv si, loj hlob tau thiab khwv tau nyiaj txiag,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev kawm ntawv

Emmer: ”Tam ib leej txiv ntawm xya tus me nyuam, kuv nkag siab tias Teb Chaws Asmeskas txoj kev kawm ntawv yuav tsum muaj ntau yam thiab haum rau cov me nyuam uas nws qhia rau. Kev tswj xyuas kom peb cov neeg kawm ntawv yeej tau txais txoj kev kawm ntawv zoo tshaj plaws tseem ceeb heev rau txoj kev txhawb thiab kev loj hlob ntawm peb cov zej zog neeg. Cov tsev kawm ntawv ntawm txhua qib yuav tsum npaj cov neeg kawm ntawv rau txoj kev vam meej; peb lub neej pem suab tso siab rau,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab.

Hendricks: ”Kuv yeej txhawb cov hom phiaj ntawm Minnesota Kev Kawm Ntawv. Nws tseem ceeb yuav muaj txoj kev ywj pheej zuj zus thiab muaj zog kom txhua tus pej xeem muaj txoj kev kawm ntawv sib luag uas yuav qhia cov txuj ci kev sib raug zoo thiab kev tshaj lij tsim nyog rau lawv txoj kev vam meej. Kuv ntseeg tias, yog muaj txoj kev pab txhawb yog, tag nrho cov neeg kawm ntawv muaj peev xwm yuav vam meej taus tsis hais lawv yog hom neeg twg. Kuv yuav txhawb txoj kev pab nyiaj rau kev kawm ntawv qib siab thiab kawm hauj lwm rau cov neeg kawm tawv uas tsim nyog tau. Kuv yuav txhawb cov kev cai uas kheev peb cov me nyuam ua hauj lwm thiab rau siab kawm ntawv. Kuv yuav txhawb txoj kev pab nyiaj txiag rau kev kawm ntawv qib siab thiab kawm hauj lwm rau cov neeg koom ua tub rog pab peb thiab txhawb txoj kev zam cov nqi txais them kev kawm ntawv rau cov neeg zej zog hauv txoj kev ua tub rog. Kuv yuav puav leej txhawb rau txoj kev ncua ntxiv txoj kev zam cov nqi txais them kev kawm ntawv rau cov uas nce mus kawm ntawv qib siab los ntawm txoj kev qhia rau hauv peb cov tsev kawm ntawv uas tsis muaj meej mom tshaj plaws. Peb muaj txoj luag num tam ib lub teb chaws yuav tsum txhawb cov fab kev kawm ntawv rau yav pem suab xws li kev koom ua tub rog thiab kev kawm ntawv uas yuav txhawb tau Teb Chaws Asmeskas kom loj hlob thiab ruaj ntseg tshaj plaws,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Emmer: ”Yeej muaj kev sib luag ntawm txoj kev tswj peb lub xeev cov nyiaj txiag thiab kev txhawb lag luam kev khwv tau zoo thiab loj hlob. Tiam sis muaj ntau zaum uas cov kev cai tsuam hnyav heev los ntawm Washington cov tuam tsev nom tswv tsim kev puas raug cov lag luam xws li kev ua qoob loo thiab kev khwb roj, uas yog yam tseem ceeb rau peb txoj kev vam meej tam ib lub xeev ... Tam ib tug tswv cuab ntawm Congressional Biofuels Caucus, kuv puav leej txhawb txoj kev nqis peev thiab kev tsim muaj fais fab rov siv tau kom muaj qhov nyiaj ruaj khov thiab zoo them taus cov hom fais fab.

‘Peb yuav tau txo tsawg cov kev tswj uas txwv txiav lag luam muaj tsw thiab tswj xyuas kom tag nrho nom tswv cov kev pab—cov tshiab los sis qub—yeej pab tau, tsis yog txwv txiav, txhua tus pej xeem Minnesota txoj kev peev xwm siv cov xeeb txawm uas peb lub xeev muaj,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab.

Hendricks: ”Huab cua hloov yeej muaj tseeb thiab yeej muaj qhov kev yuav tsis zoo rau peb txhua tus. Inflation Reduction Act (Kev Txo Tsawg Nce Nuj Nqis) yog ib qho chaw zoo pib muab cov nyiaj txiag them rau fais fab los saum lub hnub, cua thiab ob yam sib xyaws. Kev rau nqi rau ib metric ton ntawm pa roj CO2 twg uas tso lag luam yuav pib tswj xyuas tus kheej thiab txhawb lag luam kom tso tawm tsawg them tsawg,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Emmer: ”Kev ua liaj ua teb yog ib yam lag luam muaj taus teeb meem loj, thiab Congress muaj tes luag num yuav tsum muab cov tswv yim rau cov neeg ua liaj ua teb kom lawv txawj tswj qhov teeb meem muaj taus. Tam ib tug tswv cuab hauv House Agriculture Committee (House Pab Tawm Tswv Yim Txhawb Kev Ua Qoob Loo), kuv ntseeg tias txoj kev vam meej ntawm peb fab ua liaj ua teb tseem ceeb heev thiab yuav ua hauj lwm tswj xyuas kom peb cov neeg ua liaj ua teb muaj cov kev pab uas lawv tu ncua rau txoj kev tsim muaj khoom noj khoom haus rau Teb Chaws Asmeskas kom zoo thiab nyab xeeb,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab

Hendricks: ”Txoj kev lag luam ntawm nruab nrab teb Minnesota yog txoj kev ncig xyuas teb chaws, kev ua qoob loo thiab tshuab hluav taws xob. Tiam sis, peb yuav tsum tau muaj tau yam sib txawv ntxiv tshaj thiaj li muab tau txoj kev ruaj khov rau kev lag luam uas yuav txhawb peb cov neeg txawj tshaj thiab ntse tshaj ua hauj lwm twj ywm ntawm no, tsim tsa nruab nrab teb Minnesota kom muaj zog dua ntxiv. Kuv yuav coj lub dag zog txhawb nruab nrab teb Minnesota thiab yuav sib zog pab tswv yim rau nom tswv kom ceev peb cov pas dej huv si, peb cov cua tshiab thiab peb cov dej huv. Kuv yuav txhawb peb cov neeg ua liaj ua teb thiab txhawb cov kev ncig xyuas teb chaws. Ntxiv mus, kuv yuav txhawb kev ua nom tswv uas txhawb cov kev kawm hauj lwm, tsim muaj hauj lwm ua thoob hauv cheeb tsam thiab txhawb thiab tiv thaiv peb cov koom haum pab kev khwv thiab lawv cov tswv cuab,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Cov Phom

Emmer: ”Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob tseem ceeb heev rau pej xeem huab hwm txoj cai thiab yog ib feem muaj nuj nqis ntawm peb keeb kwm Minnesota. Peb cov niam txiv teb chaws nkag siab tias tib neeg txoj cai ceev thiab npaj muaj phom tseem ceeb rau tus kheej txoj kev thaj yeeb thiab tiv thaiv tau ntawm cov nom tswv ua phem. Cov pej xeem yuav tsum khov kho thiaj li tiv thaiv tau lawv cov cai thiab txoj kev peev xwm siv cov cai no yuav tsum tsis muaj nom tswv kev cuam tshuam,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab.

Hendricks: ”Kuv yeej txhawb peb cov neeg yos tsiaj nruab zoo, cov txiv neeg thiab poj niam yos hav zoov lom zem, nrog rau cov tib neeg uas muaj phom raug cai. Kuv yeej txhawb Txhooj Cai Kho Tshiab Thib 2 rau ntawm Teb Chaws Asmesks Txhooj Cai, tiam sis pom tias yuav tau tiv thaiv peb cov zej zog neeg ntawm cov tib neeg sib phem thiab cov muaj puas siab ntsws puas hlwb loj. Kuv yuav txhawb nom tswv txoj kev tswj muaj phom nyab xeeb uas tiv thaiv cov cai ntawm cov pej xeem coj raws cai kom muaj tau cov phom; thiab tsim muaj thiab txwv kom muaj cov kev txheeb keeb kwm tsim nyog thoob plaws, txiav tu cov teeb meem ntawm kev muas phom, muab chaw nyab xeeb khaws cia cov phom thiab tshem tawm pej xeem txoj kev peev xwm tsim muaj cov phom dab,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev kho kab mob kev nkeeg

Emmer: ”Minnesota yog tsev rau ntau tshaj 1,000 lub lag luam kho kab mob kev nkeeg thiab 605 lub lag luam tsim ua khoom kho kab mob kev nkeeg, uas yog nthiav ua hauj lwm coob tshaj ib nrab vam ntawm cov pej xeem Minnesota. Nws yog nom tswv tes luag num yuav tsum ua lub chaw muab kev pab, tsis yog txoj kev cuam tshuam, rau txoj hau kev zoo zuj zus ntxiv. Yog hais rau qhov ntawd, kuv yeej ntseeg tias yog peb muaj kev mus cuag txoj kev kho kab mob kev nkeeg zoo tshaj plaws thiab them taus tshaj plaws uas muaj, peb yuav tsum txhawb lub Xeev kom tawm tswv yim tshiab thiab kho ntau cov pej xeem tshwj xeeb nyob rau hauv lawv ciam teb uas tsis txhb yuam kom muaj txoj kev kho kab mob “haum rau txhua leej txhua tus,” nws tau hais tseg rau ntawm nws qhov vas sab.

Hendricks: ”Kuv yog ib leej niam thiab ib tug neeg tu mob, yog li ntawd kev kho kab mob kev nkeeg yeej tseem ceeb heev rau kuv. Kuv yeej txhawb txoj kev siv cov kev txawv uas yuav pab Teb Chaws Asmeskas tswj tau cov nqi kho kab mob kev nkeeg, thooj txhij muab tau txoj kev kho kab mob kev nkeeg zoo tshaj plaws thiab kev pab them duav zoo sib xwv rau txhua leej txhua tus ... Txhua tus Neeg Asmeskas tsim nyog muaj txoj kev kho kab mob kev nkeeg sib luag. Tag nrho cov tsev neeg yuav tsum them taus nqi kho kab mob kev nkeeg. Txoj kev nce cov nqi muas kev pov hwm ib xyoos twg zus tau ua rau cov tsev neeg hauv Minnesota siv tsis tau cov kev kho kab mob kev nkeeg uas muaj nqi lov them tsawg thiab cov nuj nqis them ntawm hnab ris tsawg. Cov nqi tshuaj sau tau nce siab heev dhau. Kuv yuav sib zog ua hauj lwm nrhiav cov kev los txo tsawg cov nuj nqis no thiab ua kom them taus cov tshuaj rau txhua tus uas yuav tsum tau muaj,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Kev khiav teb chaws

Emmer: Ntawm qhov vas sab On the Issues (Hais Txog Cov Xwm Txheej) tau teev tias Emmer tau txhawb txoj kev xa rov qab cov neeg khiav teb chaws tsis muaj ntaub ntawv thiab xaiv txhawb tsab cai uas yuav tsis kheev cov neeg muaj DACA mus koom ua tub rog, tiam sis nws puav leej koom txhawb “Fairness for High-Skilled Immigrants Act (Txoj Cai Tswj Kev Ncaj Ncees rau Cov Neeg Khiav Teb Chaws Muaj Txwj Ci Zoo),” uas pom zoo teeb kev txais tau cov neeg muaj txuj ci zoo thiab muaj tsev neeg coob tshaj plaws.

Hendricks: ”Minnesota txoj kev lag luam tso siab rau coob leej ntau tus neeg khiav teb chaws ua peb cov hauj lwm ua liaj ua teb, ncig xyuas teb chaws thiab cov khw ua khoom noj muag. Kuv yuav nthuav qhia thiab txhawb nom tswv uas ceev kom peb cov ciam teb chaws ruaj ntseg, tiam sis tsim muaj txoj hau kev rau cov neeg uas xav nrhiav txoj kev ua lub neej Asmeskas thaib xav ua hauj lwm txhawb rau peb cov chaw hauj lwm hauv nruab nrab teb Minnesota. Txawm lawv yog cov neeg khiav teb chaws tsis muaj ntaub ntawv, kev hu lawv ua cov 'neeg tuaj txhaum cai' yog kev hais lus tsis zoo. Peb yog ib lub teb chaws muaj cov neeg khiav teb chaws tuaj thiab peb txoj kev muaj neeg sib txawv twb yog peb lub zog. Tiam sis, tam ib lub teb chaws, peb tsis muaj cov kev pab txhij txhua. Kuv yuav nthuav qhia rau nom tswv tias kev tsim muaj txoj hau kev xeem ua xam xaj rau Deferred Action for Childhood Arrivals (Ncua Caij Pab Cov Me Nyuam Tuaj) (DACA), yuav tsim kev ncaj ncees thiab cov kev cai khiav teb chaws tsim nyog uas tsis ua kev hnyab siab rau cov pej xeem them se, ceev ruaj peb cov ciam teb, tiam sis txwv kev saib tam tib neeg thiab coj kom zoo rau tag nrho cov tib neeg thiab muab kev tswj thiab kev ceev txoj kev khiav teb chaws rau cov neeg uas xav nrhiav txoj kev ua lub Neej Asmeskas,” nws tau hais qhia rau MPR News.

2020 Kev Xaiv Tsa

Emmer: Tus txiv neej sawv cev hauv congress tau kos npe rau ib tsab xo npaj kev tsis yuav txoj kev xaiv tsa thaum 2020, uas tau txhov U.S. Supreme Court (Teb Chaws Asmeskas Tsev Hais Plaub Qib Siab) kom tsis txhob yuav txoj kev xaiv tsa los ntawm tsis txhob plov meej cov xaiv Joe Biden los ua tus hau khiav teb chaws. Nws puav leej yog ib tug ntawm 100 tus House Republicans uas kos npe rau 2020 rooj plaub foob los ntawm Texas Kws Lij Choj Txhua Fab Ken Paxton, uas iab liam tias cov kws ceev kev xaiv tsa ntawm plaub lub xeev sib tw yeej tsis ua raws tsoom fwv teb chaws thiab xeev cov kev cai xaiv tsa, ua rau muaj cov kev xaiv tsa tsis sib luag thiab kev hloov txoj kev xaiv tsa ua tus hau teb chaws hauv 2020.

Hendricks: ”Kuv yuav tiv thaiv txoj kev ywj pheej. Ib ntawm peb cov cai uas hmov tshua txog thiab tiv thaiv tshaj plaws yog pej xeem Asmeskas txoj cai xaiv tsa rau peb cov neeg sawv cev. Nws yog txoj cai uas Txhooj Cai lav neeg muaj. Yuav tsum tiv thaiv peb txoj cai xaiv tsa dawb thiab tso siab tau rau ntawm peb cov yeeb ncuab, cov txawv teb chaws thiab cov hauv teb chaws tib si. Kuv ntseeg tias yuav tsum kheev txhua tus pej xeem Asmeskas tsim nyog xaiv tsa muaj txoj kev xaiv tsa dawb, yooj yim, tsis muaj cov kev ncua sij hawm ntev; tsis muaj kev ntxub ntxaug, tsis hais qib kev khwv noj khwv haus, ntawm qhov chaw nyab xeeb thiab ruaj ntseg, thiab yog tias tsim nyog, los ntawm txoj kev xa ntawv xaiv tsa ruaj ntseg thiab tso siab tau rau ... Kuv yuav rhais cov kauj ruam tsim nyog los tiv thaiv koj txoj cai xaiv tsa thiab tiv thaiv lub meej mom ntawm peb cov kev xaiv tsa,” nws tau hais qhia rau MPR News.

Map of Minnesota US house district 6
Minnesota US House District 6
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab