Lus Coj Qhia Neeg Xaiv Tsa: Xyuas cov neeg sib tw ua Minnesota tus neeg tuav ntaub ntawv hauv xeev cov kev txhawb rau cov kev xaiv tsa

Two portraits, a woman on the left, a man on the right
Tus neeg sib tw Republican Kim Crockett (nyob sab laug) thiab DFL Neeg Tuav Ntaub Ntawv Hauv Xeev (Secretary of State) Steve Simon Cov Duab Pub Ua Siab Dawb
Courtesy Images

Minnesota tus neeg tuav ntaub ntawv hauv xeev tam sim no yog Steve Simon, tus neeg Democrat uas raug xaiv khiav thaum xyoo 2014 thiab ua ntej ntawd nws tau khiav hauj lwm hauv Minnesota House of Representatives (Minnesota Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev). Tus neeg sib tw nrog no yog Kim Crockett, uas yog ib tug neeg Republican thiab tus kws lij choj uas yeej tsis tau khiav tuav hauj lwm pab pej xeem dhau los.

Cov neeg sib tw yeej muab lawv cov ncauj lus thiab cov kev sib tw tswv yim txog kev xaiv tsa kom muaj meej mom ntau heev thiab feem ntau yeej xyeej tau cov xwm txheej kub uas lub chaw khiav dej num tsis muaj peev xwm ceev tau, xws li kev kaus me nyuam pov tseg thiab kev ua txhaum cai.

Ntawm no yog qee cov zoo ntawm ib tug neeg sib tw twg txog kev meej mom ntawm cov cai xaiv tsa thiab kev xaiv tsa. 

2020 kev xaiv tsa

Kim Crockett (R): Nws tau hais tias kev xaiv tsa thaum 2020 raug “muab kho lawm.” Hauv ib txoj kev sib tham thaum lub Ib Hlis Ntuj txog kev xaiv tsa thaum 2020, nws tau hais tias “Kuv tsis xav tias lo lus 'tsis raws cai' yog lo lus muaj zog dhau.” Thaum nug txog daim duab viv dis aus uas nws hu nws tus kheej ua “tus thawj tsis kam lees” hauv kev xaiv tsa thaum 2020, Crockett tau hais tias nws hais tsis yog lawm, thiab nws hais lus dag txog kev tshaj xov xwm txoj kev piav txog nws. Txawm li ntawd los, nws tau hais tias muaj cov pej xeem Minnesoto coob tus yeej muaj cov kev txhawj xeeb txog kev meej mom ntawm txoj kev xaiv tsa.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Steve Simon (D): Simon tau hais tias Minnesota cov kev xaiv tsa yeej ncaj ncees thiab tib neeg tso siab tau rau heev tias lub xeev yeej yog lub coj zoo hauv txoj kev xaiv tsa ntawm teb chaws. Simon puav leej tau hais rau ntawm Twitter, “Qhov hais tias peb cov kev xaiv tsa raug “muab kho lawm” thiab “tsis raws cai” yeej tsis yog hlo li thiab tsis zoo yuav - thiab muab cov kev cai xaiv tsa hloov raws neeg liam hiam ua phem rau peb lub teb chaws thaum 9/11,” muab Crockett cov ncauj lus uas tau hais los qhia.

Cov kev xaiv tsa hauv nruab nrab xyoo no

Crockett: Thaum nug hauv  WCCO kev sib tw tswv yim txog seb nws puas yuav raws li cov kev xaiv tsa tau yuav los tom ntej, Crockett tsis kam teb rau thiab tau hais tias, “Peb tseem mus tsis tau txog qhov ntawd. Peb tseem tshuav ob peb lub lim tiam. Thiab peb yuav tau xyuas seb dab tsi tshwm sim txij tam sim no mus txog lub caij xaiv tsa tiag.” Ib pliag nws rov mus hais tias “Kuv yuav txais tos qhov kev xaiv tsa tau hauv 2022, yeej los sis swb,” tiam sis ntxiv tias “Hais txog kuv txoj kev tso siab rau txoj kev lis qhov kev xaiv tsa 2022, qhov ntawd yog ib qho lus nug tshiab uas kuv yuav teb tom qab xaiv tsa tiav.”

Simon: "Peb muaj pab neeg khiav zoo heev hauv Minnesota. Peb lub chaw khiav dej num, lub chaw khiav dej num ntawm tus neeg tuav ntaub ntawv hauv xeev muaj tes luag num yuav tau ua,” Simon tau hais rau hauv kev sib tw tswv yim. “Tiam sis cov nom tswv hauv xeev los muaj tib yam. Peb yog ib pawg neeg sib pab. Peb yeej ib leeg txhawb ib leeg thiab kuv yeej muaj kev sib cuag tsis tu ncua nrog peb cov khub, peb cov pawg neeg nyob rau hauv cheeb koog thiab hauv nroog kom paub tseeg tias txawm muaj dab tsi tshwm sim los peb yeej npaj tos zoo tib yam nkaus li thaum 2020.”

Cov cai xaiv tsa thiab neeg xaiv tsa muab cuag

Crockett: Nws tau hais rau BallotPedia tias nws xav kom “yuav tsum muaj daim duab ID thiab ntsuas cov kev tsim nyog xaiv tsa; txo tsawg 46-hnub kev xaiv tsa ntxov; txheeb cov neeg muaj npe xaiv tsa; cov ntawv teev neeg xaiv tsa tsis tuaj kom sib luag; tsis kheev muab cov thawv nqa tuaj thiab sau cov ntawv xaiv tsa; xyuas lub tshuab siv xaiv tsa; yuav tsum muaj cov kev ntsuas dub tom qab xaiv tsa; yuav tsum yog neeg xam xaj thiaj xaiv tsa tau.” Hauv WCCO kev sib tw tswv yim, nws hais tias kev rau npe xaiv tsa tib hnub, uas Minnesota muaj tau vim muaj neeg xaiv tsa coob, tau “tau txo tsawg peb txoj kev xav txog kev ncaj ncees thiab kev tso siab rau txoj kev xaiv tsa los ntev lawm.”

Simon: Hauv WCCO kev sib tw tswv yim, Simon tau hais tias tsis tsim nyog muaj neeg xaiv tsa daim yuaj ID hauv Minnesota thiab yuav txiav tawm cov neeg xaiv tsa tsim nyog. Cov pej xeem Minnesota muab txhooj cai lij choj kho tshiab pov tseg 10 lub xyoo dhau los uas yog txwv kom neeg xaiv tsa yuav tsum muaj daim yuaj ID.