Minneapolis International says goodbye to NWA, hello Delta