Wealthy Minnesotans react to Gov. Dayton's tax plan