Gov. Mark Dayton speaks at the University of Minnesota