Hnub Xaiv Tsa Xyoo 2019: Txhua yam koj yuav tau paub txog rau kev xaiv tsa

Share story

Election 2018 Minnesota
Tib neeg ua kab sab tos yuav mus xaiv tsa thaum hnub kawg kiag uas muaj kev xaiv tsa ntxov nyob rau ntawm Minneapolis Early Vote Center hnub Monday, Kaum Ib Hlis Ntuj tim 5, 2018, nyob rau hauv Minneapolis.
Jim Mone | AP 2018

Vim muaj ntau tsav yam txog kev xaiv tsa nom tswv teb chaws hauv 2020, tej zaum koj yuav tsis xav ntau txog 2019 cov kev xaiv tso thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj tim 5. Txawm tias qee lub zej zog hauv Minnesota tsis muaj xwm txheej dab tsi teev coj los xav txog los ntau lub zej zog yeej teev muaj thiab muaj ntau yam yuav tau xav txog — nrog rau kev xaiv tsa pab tawm tswv yim rau lub zos, pej xeem xaiv tsa txog kev kawm ntawv thiab kev xaiv tsa thawj tswj hwm kev kawm ntawv.

Koj yuav nrhiav tau cov xwm txheej rau koj xav txog nyob rau ntawm no — thiab muab txoj kev tshawb fawb ntawd coj los siv rau ib txoj kev zoo uas yog tawm thiab mus xaiv tsa thaum Kaum Ib Hlis tim 5.

Ntawm no yog txhua yam koj yuav tsum tau paub txog koj thiaj li xaiv tsa tau.

Rau npe xaiv tsa

Yog koj tsis tau rau npe, xyuas kom koj rau muaj npe xaiv tsa. Muaj ntau txoj hau kev rau npe, vim Minnesota yuav muaj kev rau npe thaum tib hnub xaiv tsa.

Rau npe saum huab cua

Kom rau npe tau saum huab cua koj yuav tau muaj qhov chaw sau ntawv email thiaj txheeb meej tau koj txoj kev rau npe. Ntxiv mus, koj yuav tsum tau luam xa koj daim ntawv tso cai tsav tsheb los yog daim yuaj ID ntawm xeev Minnesota.

Yog koj tsis muaj ib daim ntawd, koj puav leej xa tau plaub tug zauv kawg ntawm koj tus zauv Social Security.

Faj Seeb: Yog tias koj yog ib tug neeg koom nrog Minnesota Safe at Home Address Confidentiality Program (Minnesota Txoj Kev Pab Ceev Chaw Nyob Ruaj Ntseg), tsis txhob rau npe xaiv tsa los yog kho ncauj lus tshiab rau kev xaiv tsa txog koj rau saum huab cua. Hu rau Safe at Home (Nyab Xeeb Hauv Tsev) ntawm 1-866-723-3035.

Rau npe hauv ntaub ntawv

Kom rau npe tau hauv ntaub ntawv, koj yuav tau luam tawm tsab ntawv rau npe xaiv tsa ua hom lus uas koj xav tau.

Tom qab koj teb tiav tsab ntawv, muab nws xa los yog nqa mus rau koj cheeb koog lub chaw lis kev xaiv tsa los yog Secretary of State (Xeev Tus Kws Teev Ntawv) lub chaw khiav dej num hauv St. Paul.

Lub xeev txhawb kom muab cov ntawv rau npe xaiv tsa xa kom txog ua ntej Hnub Xaiv Tsa, vim txoj kev lis cov ntaub ntawv yuav siv sij hawm ntau hnub.

Kev Rau Npe thaum Hnub Xaiv Tsa

Nyob rau hauv Minnesota txhua tus neeg tsim nyog xaiv tsa tau yeej rau npe tau thaum lawv tuaj xaiv tsa rau Hnub Xaiv Tsa tsuav yog lawv nqa muaj ntawv pov thawj chaw nyob.

Yog tias koj tsis muaj ntawv pov thawj chaw nyob, ib tug neeg uas muaj npe xaiv tsa hauv Minnesota muaj peev xwm lees tab rau koj tau, uas yog kos npe rau ib tsab ntawv teev meej tias koj yeej yog ib tug pej xeem hauv xeev tiag.

Cov xwm tshwj xeeb ntawm kev rau npe

Cov neeg kawm ntawv qib siab

Cov neeg kawm ntawv yuav tsum siv qhov chaw uas lawv xam tias yog lawv lub tsev los ua lawv qhov chaw nyob tam sim no. Qhov chaw no yog tau lub tsev kawm ntawv uas koj mus kawm rau los yog leej niam leej txiv/tus neeg saib xyuas lub tsev.

Koj yeej tseem rau npe tau rau hauv Minnesota txawm tias koj tuaj lwm lub xeev tuaj, tsuav yog koj xam tau tias koj lub tsev kawm ntawv yog koj qhov chaw nyob.

Cov tub ntxhais tiv thaiv rog thiab cov pej xeem mus nyob txawv teb chaws

Cov tub ntxhais tiv thaiv rog mus txawv teb chaws cia tus txij nkawm, niam txiv, nkauj muam nraug nus, los yog tus me nyuam hnub nyoog loj dua 18 rau npe tam lawv tau.

Cov pej xeem Teb Chaws Asmeskas uas mus nyob txawv lwm teb chaws rau npe tau tib yam li no, txawm tias qhov no tsuas muaj feem xyuam rau cov neeg uas npaj yuav tsiv rov los nyob rau hauv Minnesota.

Cov Neeg Minnesota Tsis Muaj Tsev Nyob

Yog tias koj tsis muaj tsev nyob, koj siv tau qhov chaw uas koj nquag mus pw rau heev dua ua koj qhov chaw nyob.

Yog koj rau npe ua ntej Hnub Xaiv Tsa, koj yuav tau tsa tes teev meej rau lub ntuj tias koj yeej yog pw ntawm qhov chaw ntawd thaum hnub koj yuav mus xaiv tsa. Yog tias koj rau npe thaum Hnub Xaiv Tsa, koj yuav tau muaj lwm tus neeg rau muaj npe xaiv tsa nrog koj thaum koj tuaj mus xaiv tsa thiab teev meej txog qhov chaw koj nyob rau.

Nrhiav koj qhov chaw xaiv tsa, pov rau tus koj xaiv

Lub Xeev Tus Kws Teev Ntawv muaj txoj kev yooj yim qhia koj nrhiav qhov chaw rau koj mus xaiv tsa. Tsuas ntaus koj qhov chaw nyob rau ntawm qhov vas sab no. Raws li txoj cai, koj lub chaw hauj lwm yuav tsum tso koj mus xaiv tsa, thiab yog koj tseem ua kab sab tos thaum lub chaw xaiv tsa kaw lawm los tsis txhob txhawj. Txoj cai kheev rau koj pov koj daim ntawv xaiv tsa. Xyuas kom koj paub txog koj cov cai tam ib tug pej xeem xaiv tsa.

Xaiv tsa ntxov los yog xaiv tsa thaum tsis tau rov los txog xeev

Minnesota kheev muaj kev xaiv tsa thaum tsis tau rov los txog xeev thiab kev xaiv tsa ntxov raws kev ua ntawv xa mus txog ntua rau thaum lub Kaum Ib Hlis tim 4 — uas yog hnub ua ntej Hnub Xaiv Tsa. Qee cov chaw khiav dej num rau lub zos thiab lub nroog yuav kheev xaiv tsa tim ntsej tim muag ntxov, thiab, tiam sis hnub kawg qhov ntawd twb dhau lawm. Koj tsis tag yuav tau qhia qhov laj thawj dab tsi yog koj xav xaiv tsa thaum tsis tau rov los txog xeev.

Thov kom tau kev xaiv tsa thaum tsis tau rov los txog xeev saum huab cua, ua ntawv xa los yog ua ntawv xa hauv xov tooj thiab tom qab koj teb tiav, nco ntsoov muab xa rov rau lub chaw khiav dej num xaiv tsa uas xa tuaj rau koj. Koj xa rov qab tau txog peb tug neeg cov ntaub ntawv xaiv tsa yog koj xav txuag ib txoj dej num rau cov phooj ywg los yog lub tsev neeg.

Tsis txhob tos kom txog kiag feeb kawg mam li yuav npaj xa koj daim ntawv xaiv tsa thaum tsis tau rov los txog xeev. Yuav siv sij hawm ntau hnub lis koj tsab ntawv thiab koj lub chaw khiav dej num xaiv tsa yuav tsum txais tau koj daim ntawv xaiv tsa rau Hnub Xaiv Tsa, tsis li ces yuav suav tsis tau.