Minnesota cov neeg khiav ua nom tswv xav li cas txog cov teeb meem

Voters cast votes at Sabathani Community Center.
Voters cast their ballots at Sabathani Community Center in Minneapolis for the city elections.
Chris Juhn for MPR News 2016

Cov pej xeem Minnesota yuav muaj txoj kev xaiv tsa tseem ceeb tshaj plaws uas lub xeev tau muaj nyob rau hauv ntau lub xyoo dhau los. Cov neeg khiav ua nom tswv xav li no txog cov teeb meem tseem ceeb uas peb muaj tam ib tsoom laj mej pej xeem.

TUS THAWJ TSWJ LUB XEEV — Johnson, Walz

walz-johnson
Democrat Tim Walz, Republican Jeff Johnson.
Lacey Young | MPR News and Derek Montgomery for MPR News

Jeff Johnson, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav tso tseg kev rhais chaw rau cov neeg tawg rog los rau hauv xeev Minnesota thiab xav kom cov tub ceev xwm hauv cheeb tsam los ua haujlwm nrog tsoom fwv lub chaw haujlwm saib xyuas cov neeg nkag tebchaws, lossis ICE.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom xeev Minnesota tso tseg ib txhia ntawm tsoomfwv tsab kev cai lij choj kev kho mob thiab txhawb kev sib tw ntawm kiab khw pab kas phais.
• Cov kev them se: Nws xav txo qis cov nqi them se nyiaj khwv tau los rau txhua tus neeg.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav kom txiav tsoomfwv cov nyiaj rhais chaw nyob mus pab rau kev lag luam.
• Kev kawm: Nws xav kom muaj kev xaiv ntau dua rau kev kawm ntaub ntawv thiab them nqi rau kws qhia ntawv raws li lawv qhia tau zoo.
• Huab cua ib puag ncig: Nws hais tias qhov kev npaj hais daws kev hloov pauv huab cua yuav tsis tau txais txiaj ntsig zoo.

Tim Walz, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws hais tias cov tub ceev xwm hauv cheeb tsam yuav tsum tsis los yuam siv tsoomfwv tsab kev cai lij choj kev tswj hwm thiab cov menyuam yaus tuaj rau hauv Tebchaws Meskas uas tsis muaj ntaub ntawv yuav tsum tau txais kev tiv thaiv.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj tsoomfwv cov kev xaiv kho mob rau txhua tus.
• Cov kev them se: Nws xav pab kom them se tsawg dua rau cov neeg khwv nyiaj tau qis mus rau cov uas nyob hauv nruab nrab thiab nce tsoomfwv cov kev pab kom siab ntxiv.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws txhawb cov koom haum dag zog thiab siv nyiaj rau kev tsim vaj tse nyob thiab kho tej kev caij tsheb mus los.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav kom muaj kev kawm thaum yau rau txhua tus thiab muab nyiaj nqis peev kom txhua rau cov tsev kawm.
• Huab cua ib puag ncig: Nws xav kom muaj cov dej thiab hluav taws xob ntau ntxiv thiab txo qis cov huab cua tsis huv.

Gain a Better Understanding of Today

MPR News is not just a listener supported source of information, it's a resource where listeners are supported. We take you beyond the headlines to the world we share in Minnesota. Become a sustainer today to fuel MPR News all year long.

SENATE — Klobuchar, Newberger

U.S. Sen. Amy Klobuchar and her opponent Rep. Jim Newberger.
Democrat Amy Klobuchar, Republican Jim Newberger.
Mark Zdechlik | MPR News, Derek Montgomery | MPR News

Amy Klobuchar, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom muaj xam xaj rau cov tib neeg hauv lub tebchaws uas tsis muaj ntaub ntawv.
• Kev pab kho mob: Nws saib mus rau kev txo tus nqi kho mob thiab cov tshuaj kho mob kom qis.
• Cov kev them se: Nws xav ua kom kev them se yooj yim dua qub thiab muaj cov nyiaj them se los siv rau kev txhim kho lub xeev.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav txhawb rau kev xa khoom muag txawv tebchaws thiab qhib kev rau cov lag luam me.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav kom tsoomfwv txhawb rau cov kev kawm qib siab thiab cov tsev kawm lag luam, thiab nws pom tiam kev nkawm yog ib txog kev nqis peev los pab rau kev lag luam.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb kom muaj cov roj huv thiab cov qauv tuav tswj huab cua tsis huv kom muaj txiaj ntsig siab.

Jim Newberger, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb rau qhov kev npaj tsim lub laj kab raws ciam teb Mexico (Mev) thiab xav hloov kho txoj cai kev nkag tebchaws.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom tsoomfwv tshem cov kev cai lij choj rau kev kho mob niaj hnub no.
• President Trump: Nws txhawb tus thawj pwm tsav thiab thov qhuas nws txoj kev ntau phooj ywg rau lwm lub teb chaws.
• Cov kev them se: Nws xav kom kev them se qis dua thiab cov ntawv them se yooj yim dua.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav pov hwm cov haujlwm hauv xeev Minnesota uas yog tsis coj nruj rau cov lag luam me.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws tau xaiv xeev Minnesota tsab cai kev kawm ntaub ntawv.
• Huab cua ib puag ncig: Nws tsis kam lees kev tshawb fawb txog kev hloov pauv txheej xwm huab cua.

SENATE, QHOV KEV XAIV TSA TSHWJ XEEB — Smith, Housley

U.S. Sen. Tina Smith (left) and state Sen. Karin Housley
Democrat Tina Smith, Republican Karin Housley.
Mark Zdechlik | MPR News

Tina Smith, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom coj cov menyuam yaus tuaj rau hauv tebchaws Meskas yam tsis muaj ntaub ntawv kom tau txais kev pab kom muaj xam xaj.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj cov kab ke uas txhua tus neeg tau txais kev pabcuam kho mob, cov peev nyiaj los ntawm kev them se.
• Cov kev them se: Nws xav kom cov nqi them se pab rau cov yim neeg ua haujlwm.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav kom txhawb nqa tsab cai kev ncaj ncees lag luam, thiab kom paub tseeb tias cov txivneej thiab cov pojniam tau txais kev them nyiaj sib npaug rau txoj haujlwm zoo ib yam.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav txhawb kev ruaj ntseg rau tsoomfwv cov tsev kawm thiab muaj kev pab saib xyuas kho kev nyuaj siab mob hlwb kom muaj ntxiv rau hauv cov tsev kawm.
• Huab cua ib puag ncig: Nws xav kom muaj cov dej thiab hluav taws xob ntau ntxiv thiab txhawb txoj cai tswj hwm cov huab cua tsis huv.

Karin Housley, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws hais tias tsoomfwv cov tub ceev xwm saib xyuas kev hla tebchaws yuav tau saib xyuas nruj rau cov ciam teb.
• Kev pab kho mob: Nws xav txhawb cov kev pab kho mob kom mus raws lis cov lag luam kiab khw.
• Cov kev them se: Nws nyiam kom them se qis dua thiab txo qis tsoomfwv cov kev siv nyiaj kom tsawg dua qub.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav txiav cov cai tswj hwm kev ua lag luam.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav txo qee tsoomfwv cov cai kev kawm ntaub ntawv thiab muab lub hwj chim kom ntau ntxiv rau cov tsev kawm hauv zej zog.
• Huab cua ib puag ncig: Nws xav kom tsab cai tswj hwm huab cua ib puag ncig siv tau zoo uas tsis tsim kev puas tsuaj rau kev ua lag luam.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 1 — Feehan, Hagedorn

Jim Hagedorn (left) and Dan Feehan.
Republican Jim Hagedorn, Democrat Dan Feehan.
Photos by Jerry Olson for MPR News

Dan Feehan, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb txoj hauv kev muab xam xaj raws li tsab cai kev nkag tebchaws.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj cov nyiaj pab them nqi kho mob rau txhua tus.
• Cov kev them se: Nws hais tias cov nqi them se yuav tsum pab cov neeg khwv tau nyiaj hauv theem nruab ntau dua li cov neeg nplua nuj.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws txhawb rau kev ruaj khov ntawm cov chaw ua qoob loo tu tsiaj ua lag luam thiab txhim kho kev tsim kho tej kev tsheb mus los.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb rau kev hloov kho cov hluav taws xob thiab tawm tsam kev hloov pauv huab cua.

Jim Hagedorn, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom Tebchaws Meskas tso tseg kev koom nrog cov kev pab neeg tawg rog.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom lawv tshem cov kev cai lij choj kev kho mob niaj hnub muaj es hloov mus muaj "kiab khw nrhiav kev kho mob uas cov neeg siv txiav txim rau lawv."
• Cov kev them se: Nws xav kom cov ntawv them se yooj yim dua qub uas txhua tus neeg tuaj yeem nkag siab.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws hais tias nws yog tsoomfwv lub luag haujlwm kom tsim cov haujlwm; nws yuav tau tsim ib puag ncig rau kev lag luam kom txhawb kev muaj haujlwm ua.
• Huab cua ib puag ncig: Nws hais tias qee cov cai tuav tswj huab cua tsis huv tsis zoo rau kev ua lag luam thiab txhawb rau txhua yam kev siv hluav taws xob.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 2 — Craig, Lewis

Democrat candidate Angie Craig and Republican incumbent Jason Lewis.
Democrat Angie Craig, Republican Jason Lewis.
Evan Frost and Regina McCombs | MPR News

Angie Craig, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom muaj hauv kev muab xam xaj rau ntau cov neeg nkag tebchaws thiab xav kom Tebchaws Meskas tsim lub tsev rau cov neeg thov xam xaj nkaum.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj qhov kev xaiv tsoomfwv cov pabcuam kho mob rau txhua tus.
• Cov kev them se: Nws txhawb kom them se qis dua rau cov neeg khwv nyiaj tau nruab nrab thiab cov ntaub ntawv them se yooj yim dua qub.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws xav kom cov cai kev them se yooj yim dua qub thiab xav kom them se qis dua rau txhua cov chaw lag luam me.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb kom muab kev kawm ua ntej hnub nyoog kawm ntawv rau cov menyuam kom ntau ntxiv thiab tau txais cov nqi kawm pub dawb ob xyoos hauv tsev kawm qib siab.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb kom muaj cov nqi rau cov tuam txhab uas tso pa tawm uas muaj cov carbon.

Jason Lewis, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb kom tsim lub laj kab raws tus ciam teb Mexican thiab xav kom cov tub ceev xwm hauv cheeb tsam los tuav tswj tsab kev cai lij choj kev nkag tebchaws.
• Kev pab kho mob: Nws ntseeg tias tsoomfwv yuav tsum tawm ntawm cov kev pab kho mob.
• Cov kev them se: Nws txhawb rau kev them se kom tsawg dua thiab tsoomfwv cov kev nyiaj kom tsawg dua.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws ntseeg tias yog tsoomfwv cov cai tsawg dua qub ces yuav txhawb kom muaj haujlwm ntau dua qub.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav kom muab cai rau cov tsev kawm hauv cheeb tsam ntau dua qub thiab txhawb rau kev kawm txuj ci hauv tsev kawm qib siab.
• Huab cua ib puag ncig: Nws tsis kam lees cov ntsiab lus tshawb fawb txog kev hloov pauv huab cua.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 3 — Phillips, Paulsen

3rd Congressional district candidates Dean Phillips and Erik Paulsen
Democrat Dean Phillips, Republican Erik Paulsen.
Images by Lacey Young | MPR News

Dean Phillips, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom muaj txoj hauv kev muab xam xaj rau qee cov neeg hla tebchaws tsis muaj ntaub ntawv.
Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj qhov kev xaiv tsoomfwv cov kev pabcuam rau kev kho mob.
• Cov kev them se: Nws tawm tsam tsab cai kev them se niaj hnub no, thiab hais tias tsab cai tam sib no pab cov tib neeg muaj nyiaj. • Haujlwm/kev lag luam: Nws ntseeg tias kev pab rau cov neeg khwv nyiaj tau nruab nrab txhawm rau tsim kev lag luam.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav kom muaj ntau cov kws qhia ntawv sib txawv thiab nthuav dav kev kawm ua ntej hnub nyoog kawm ntawv.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb kom muaj cov nqi rau cov tuam txhab uas tso pa tawm uas muaj cov carbon.

Erik Paulsen, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb kom ua raws li cov txheej txheem kev nkag tebchaws thiab muaj kev ruaj ntseg hauv ciam teb kom ntau ntxiv.
• Kev pab kho mob: Nws xav lawb tshem tsab kev cai lij choj kev noj qab haus huv tam sim no thiab txhawb kev sib tw ntawm cov tuam txhab pab kas phais.
• Cov kev them se: Nws nyiam tsab cai kev them se niaj hnub no, hais tias nws pab txhawb rau kev lag luam.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws ntseeg tias kev pab rau cov chaw lag luam txhawm rau tsim kev lag luam.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb cov tsev kawm ntawv ntiav, uas lag luam ntawm tsoomfwv cov nyiaj.
• Huab cua ib puag ncig: Nws tsis paub tseeb tias yuav hais daws xwm txheem huab cua hloov pauv li cas. e

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 4 — McCollum, Ryan

Rep. Betty McCollum, Greg Ryan
Democratic Betty McCollum, Republican Greg Ryan.
Tony Saunders | MPR News

Betty McCollum, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb txoj hauv kev muab xam xaj rau qee cov neeg nkag tebchaws.
• Kev pab kho mob: Txhawb tsab kev cai kev kho mob niaj hnub no thiab xav kom muaj tsoomfwv qhov kev xaiv kho mob ntxiv rau qhov uas twb muaj tamsim no.
• Cov kev them se: Nws tsis pom zoo nrog kev txiav cov se tam sim no thiab hais tias nws yuav ua rau muaj kev lag luam poob qis ntau dua qub.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws hais tias tsoomfwv yuav tsum ua kom "muaj kev ncaj ncees ua haujlwm (fair playing field)" rau cov neeg ua haujlwm thiab cov lag luam.

Greg Ryan, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws hais tias Tebchaws Meskas yuav tsum txhawb kev siv tsab cai kev nkag tebchaws niaj hnub no.
• Kev pab kho mob: Nws txhawb kom muaj ntau txoj kev xaiv pab kas phais kho mob ntxiv.
• Cov kev them se: Nws txhawb rau kev txiav se kom ntau dua qub.
• Haujlwm/kev lag luam: Nws hais tias cov chaw lag luam ntiag muaj lub luag haujlwm tsim cov haujlwm.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 5 — Omar, Zielinski

Ilhan Omar and Jennifer Zielinski
Democrat Ilhan Omar, Republican Jennifer Zielinski.
Omar by Tim Nelson, MPR News | Zielinski courtesy of the campaign

Ilhan Omar, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom lawv tshem kev siv tsab cai kev nkag tebchaws thiab kev sau se, tsim txoj hauv kev kom raug cai rau txhua tus neeg uas tsis muaj ntaub ntawv, thiab lees txais cov neeg tawg rog kom ntau ntxiv.
• Kev pab kho mob: Nws txhawb tsoomfwv cov kab ke kev kho mob tau nqis peev los ntawm cov nqi them se.
• Cov kev them se: Nws xav kom xaus kev txiav se rua cov neeg Meskas Nplua Nuj.
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws xav kom nce cov nqi zog theem zis kom txog $15 toj ib teev thoob plaws tebchaws.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb tsoomfwv cov peev nyiaj nqis peev rau txhua lub tsev kawm menyuam me thiab pab saib xyuas cov menyuam yaus rau cov niam txiv ua haujlwm.

Jennifer Zielinski, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb kev yuam siv tsab kev cai lij choj kev nkag tebchaws.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom tuav tswj li qub cov kev cai lij choj kev kho mob niaj hnub no.
• Cov kev them se: Nws txhawb kom them se qis dua qub thoob plaws txhua qhov.
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws txhawb tog nom tswv Republican tsab cai kev txhawb nqa kev lag luam niaj hnub no.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws hais tias tsev neeg yuav tsum muaj "txoj kev xaiv raug" hauv kev kawm ntaub ntawv. e

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 6 — Todd, Emmer

6th Congressional District candidates Ian Todd (left) and Tom Emmer.
Democrat Ian Todd, Republican Tom Emmer.
Courtesy of Ian Todd's campaign | Brett Neely for MPR News

Ian Todd, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav ua kom yooj yim dua qub rau kev dhau uab ib tus neeg muaj xam xaj.
• Kev pab kho mob: Nws txhawb kom muaj ib qho kev kho mob los ntawm tsoom fwv uas muab cov nyiaj nqi them se coj los them.
• Cov kev them se: Nws tsis pom zoo txiav cov nqi cov neeg them se.
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws hais tias cov koom haum rau cov neeg ua hauj lwm yog cov tseem ceeb heev rau cov neeg nyob rau qib ua haujlwm.
Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb rau cov chaw saib xyuas menyuam yaus thiab kom nqis peev ntau ntxiv rau tsoomfwv cov tsev kawm.
• Huab cua ib puag ncig: Nws xav kom nqis peev ntau ntxiv txhawb rau kev muaj cov roj huv.

Tom Emmer, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb rau kev tshawb xyuas keeb kwm ntawm cov neeg nkag hauv tebchaws Meskas kom zoo ntxiv.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj ntau txoj kev xaiv ntawm cov pab kas phais kho mob ntxiv.
• Cov kev them se: Nws txhawb rau kev them se kom tsawg dua rau cov neeg.
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws hais tias kev txhawb rau kev lag luam ntiaj teb tuaj yeem ua rau kev lag luam zoo hauv nroog kom zoo.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb kom muaj kev xaiv ntau ntxiv thiab muaj kev tuav tswj cov tsev kawm hauv cheeb tsam.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb kom muaj cov cai tsawg dua qub rau kev tuav tswj huab cua tsis huv.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 7 — Peterson, Hughes

Collin Peterson and Dave Hughes
Democrat Collin Peterson, Republican Dave Hughes.
Via WikiCommons

Collin Peterson, Democrat: • Kev nkag tebchaws: Nws txhawb rau kev tshawb xyuas keeb kwm ntawm cov neeg nkag hauv tebchaws Meskas kom zoo ntxiv.
• Kev pab kho mob: Kiv kho mob: Nws txhawb kom ob tog muaj kev hloov kho cov kev kho mob.
• Cov kev them se: Nws hais tias tsab kev cai lij choj tshiab txog kev them se tsis pab cov neeg khwv tau nyiaj nruab nrab.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws txhawb kom hloov pauv kev txais thiab tuav tswj cov kws khia ntawv nyob yav hauv sab.

Dave Hughes, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws xav kom muaj lub laj kab raws ciam teb Mexico thiab txiav cov nyiaj nqis peev rau hauv cov nroog.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom lawv tshem tsab kev cai lij choj kev kho mob tam sim no thiab txhawb kev sib tw ntawm cov tuam txhab pab kas phais.
• Cov kev them se: Nws txhawb qhov kev them se kom tsawg dua thiab txo qis tsoomfwv cov kev nyiaj kom tsawg.
• Kev kawm ntaub ntawv: Nws xav kom tiav tsoomfwv cov chaw haujlwm saib xyuas kev kawm ntaub ntawv tawm thiab muab cov kev xaiv ntau ntxiv rau cov niam txiv.

CONGRESSIONAL CHEEB TSAM THIB 8 — Radinovich, Stauber

Joe Radinovich and Pete Stauber
Democrat Joe Radinovich, Republican Pete Stauber.
Steve Kohls | Brainerd Dispatch and Derek Montgomery for MPR News

Joe Radinovich, Democrat:
• Kev nkag tebchaws: Nws txhawb kom muab xam xaj rau cov tib neeg hauv lub tebchaws uas tsis muaj ntaub ntawv.
• Kev pab kho mob: Nws txhawb kom muaj ib qho kev kho mob los ntawm tsoov fwm uas muab cov nyiaj nqi them se coj los them.
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws hais tias kev tsim kho vaj tse thiab cov kev uas tsheb dhia mus ntxim rau them nyiaj nqi zog kom ncaj ncees yuav pab kom kev lag luam zoo.
• Huab cua ib puag ncig: Nws txhawb kom khawb cov qhov tooj qhov hlau hauv Iron range, tab sis tsuas yog tias lub tuam txhab ntawv ua tau raws li txhua yam qauv txheej txheem tuav tswj huab cua ib puag ncig.

Pete Stauber, Republican:
• Kev nkag tebchaws: Nws hais tias tus laj kab ciam teb yog ib qho ua tau nyob rau qee thaj chaw.
• Kev pab kho mob: Nws xav kom muaj "kiab khw nrhiav kev kho mob uas cov neeg siv txiav txim rau lawv."
• Haujlwm/Kev Lag Luam: Nws xav kom txhawb cov chaw lag luam me kom tuav tswj cov neeg hluas ua haujlwm nyob hauv cheeb tsam.
• Huab cua ib puag ncig: Nws xav kom khawb cov qhov tooj qhov hlau Iron Range sai npaum li sai tau