Lus qhia rau tus pov npav: Cov neeg los sib tw lub rooj nom Cheeb Tsam Thib 1 cov kev xam pom rau tej teeb meem

Jim Hagedorn, Dan Feehan
Republican U.S. Rep. Jim Hagedorn (left) and Democratic challenger Dan Feehan.
Jim Mone | AP Photo

DFL tus neeg los sib tw ua nom Dan Feehan, yog ib tus qub tub rog Is Lav, ib tug qub kws qhia ntawv thiab ib tug qub nom nyob hauv Chav Hauj Lwm Tiv Thaiv Teb Chaws, tab tom los sib tw nrog tus nom ua tseem tuav lub rooj zaum hauv Cheeb Tsam thib 1, Jim Hagedorn, ua yog ib tus ntawm pawg Republican uas tau ua hauj lwm ntau xyoo nyob rau hauv Washington hauv Chav Hauj Lwm Saib Xyuas Nyiaj Txiag.

Ntawm no yog lus qhia txog nkawv ob leeg txoj kev xam pom rau cov teeb meem tseem ceeb ntawm pej xeem Minnesota.

Thawj Pwm Tsav Trump

Hagedorn: Nws tau pov npav ua ke nraim nrog tog nom tswv kav tswj. Nws tau los tawm suab nrog thawj pwm tsav teb chaws thiab tau cog lus los pab txhawb rau Trump.

Feehan: Nws tau rov los muaj kev cog lus ib zaug ntxiv tias nws yuav yog “ib tug tawm suab ywj pheej nyob rau hauv Washington xyoo 2018.” Feehan tau tawm suab thuam Trump tog nom tswv kav tswj txoj kev los lis hauj lwm txog kab mob sib kis.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Kev hloov kho tub ceev xwm 

Hagedorn: Tsis ntev los no nws tau kos npe “muaj kev cog lus nrog tub ceev xwm,” hais tias nws txhawb nqa tub ceev xwm thiab nws tawm tsam txhua cov kev uas yuav txo nyiaj pab rau lawv.

Feehan: Nws tau los tawm suab lus pab txhawb rau kev tsim kho saib kev ncaj ncees rau kev ua txhaum cai uas muaj feem txog haiv neeg txawv nqaij txawv tawv vaj huam tsis sib luag. Nws hais tias Xab Pha yuav tau muaj kev nqis tes ntau ntxiv los pab txhawb rau cov zej zog kom yog ib txoj hauv ke los tawm tsam kev ua txhaum cai.

Kab mob COVID-19 kev sib kis

Hagedorn: Nws txhawb Lub Khoos Kas Pov Thaiv Kev Them Nyiaj Hlis. Nws xav kom rov qhib kev lag luam kom txhij txhua. Nws txhawb kev ntsuam sim kab mob thiab kev saib xyua kom meej tias cov tsev kho mob nyob deb zej zog tau txais nyiaj pab kom txaus.

Feehan: Nws txhawb kev tsom xam rau zej tsoom kev noj qab haus huv kom yog thawj kauj ruam rau kev rov qhib lag luam dua. Nws tau los teeb tsa cov rooj sib tham hauv internet ntawm zej zog hais txog kab mob vais lav. Nws xav txhawb kom muaj kev tshuaj ntsuam kab mob Covid-19 kom ntau ntxiv.

Kev Tswj Phom

Hagedorn: Nws xav los pov thaiv qhov cai Kev Hloov Kho Zaum 2 thiab tau hais lus tawm tsam kev cai lij choj uas yuav nthuav dav kev ntsuam xyuas keeb kwm

Feehan: Nws txhawb kev ntsuam xyuas tib neeg keeb kwm thoob teb chaws thiab kom tsoom fwv qib siab thim kev txwv txoj kev tshawb kawm txog kev plhom sij ntawm kev siv riam phom. 

Saib xyuas kev noj qab haus huv

Hagedorn: Nws tau thuam Tsab Cai Saib Xyuas Tus Nqi Pheej Yig (Affordable Care Act) thiab pab txhawb cov kev txhim kho Medicare “los ntawm kev tawm tsam rau txhua cov kev uas tab kaum dhau qhov hom phiaj rau cov txheej txheem kav tswj.” 

Feehan: Pab txhawb Medicare kom nthuav dav tab sis tsis yog Medicare-rau-tag nrho. Nws tau hais tias kev saib xyuas kev noj qab haus huv tsis yog teeb meem ntawm kev nom tswv. Nws xav tias cov nuj nqi siab siab tau yog ib qho teeb meem cuam tshuam rau kev saib xyuas thiab kev kho mob.

Kev kawm ntawv

Hagedorn: Nws tau txhawb kev cai lij choj kom cov me nyuam yaus tau txais zaub mov noj raws li qhov tsim yog nyob rau tom tsev kawm ntawv. Nws txhawb rau kev nthuav dav ntawm Flexible Spening Account kom muaj cai koom txais nuj nqi kawm ntawv thiab.

Feehan: Nws xav ua kom muaj ntau cov hauv kev xaiv tus nqi pheej yig rau cov me nyuam yaus npaj mus kawm ntawv. Nws xav ua kom muaj kev hloov kho cov kev pab cuam nyob rau ntawm tus nqi qis rau cov me nyuam pib mus kawm ntawv. Nws pab txhawb kev tswj cov nqi ntawm kev saib xyuas zov me nyuam. Nws pab txhawb kev cai lij choj uas yuav muaj qhov txwv cov nqi txais nyiaj rau tub ntxhais kawm ntawv thiab nthuav dav cov hauv kev mus nrhiav hauj lwm ua kom zam txim tau rau nyiaj txais.  

Kev nkag teb chaws

Hagedorn: Nws txhawb qhov kev saib xyuas kom ruaj ntseg nyob rau ciam teb ntawm Teb Chaws Mev Xis Kaus-Teb Chaws Mes Kas, nrog rau txhawb kev tsim phab ntsa thaiv ciam teb. Nws xav los hloov kev khiav nkag teb chaws nrog rau saib raws txoj cai nkag teb chaws thiab tau hais lus tawm tsam cov nroog uas pov hwm thiab muab xam xaj rau cov neeg yug hauv lub teb chaws.

Feehan: Nws txhawb kev tsim kho cov cai kev khiav nkag teb chaws tsom rau kev ruaj ntseg ntawm ciam teb thiab kev ua lag luam fab kev noj qab haus huv. Nws hais tias Teb Chaws Meskas “yuav tsum muab kev kub siab soj ntsuam kev ua lag luam yeeb tshuaj, kev ua txhaum cai, thiab kev uas cov neeg phem sim nkag los rau lub teb chaws.” 

Kev nchuav me nyuam

Hagedorn: Nws txhawb kev tawm tsam txoj cai kev nchuav me nyuam, suav nrog rau Tsab Cai Tus Cawm Dim Los Ntawm Kev Nchuav Me Nyuam (Born-Alive Abortion Survivors Act) thiab Tsab Cai Kev Pib Ua Neej ntawm Me Nyuam (Life Begins at Conception Act).

Feehan: Nws tsis pom zoo nrog cov kev txwv nyob rau kev nchuav me nyuam, yav tag los nws hais tias “Kev noj qab haus huv ntawm kev tsim noob neej yog teeb meem ntiag tug uas tsis tsim nyog raug tswj los ntawm Washington cov kev nom tswv.”

Hauj lwm thiab kev lag luam

Hagedorn: Nws xav tsim kho thiab nthuav dav cov kiab khw rau cov neeg ua liaj teb ntawm xeev Minnesota. Nws pab txhawb rau cov lag luam nyob tuaj ntug uas tso tawm saum huab cua thiab muab kev pab ntxiv rau cov lag luam me. Nws kuj tsom rau kev nthuav dav kom muaj hauj lwm ua nyob rau fab kev ua liaj teb, kev tsim khoom thiab kev kho mob.

Feehan: Nws pab txhawb rau kev lag luam uas pab txiaj ntsig rau cov neeg ua liaj teb thiab tawm tsam kev sau se uas cuam tshuam liaj teb. Nws hais tias peb yuav tsum koom tes nrog cov koom haum, cov tsev kawm ntawv qib siab thiab cov lag luam kom los tsim tau hauj lwm. 

Huab cua hloov

Hagedorn: Nws tsis lees paub txog kev tshawb fawb hais txog huab cua hloov, hais tias“Kuv tsis ntseeg hais txog tias tib neeg tsim ua rau huab cua hloov.” Nws pom zoo raws Trump qhov kev rau siab los nthuav dav kev tsim roj av muag.

Feehan: Nws tau hais tias huab cua hloov pauv yog qhov tawm tsam kev ruaj ntseg ntawm lub teb chaws thiab pab txhawb nthuav dav kev siv hluav taws xob kom zoo nyob rau yav tuaj ntug ntawm Minnesota. 

Cov kev sau se thiab nom tswv kev siv nyiaj

Hagedorn: Nws tau koom tes pab txhawb rau Tsab Cai Pov Thaiv Txuj Ci Kev Kho Mob (Protect Medical Innovation Act), “los tshem tawm cov se uas pheej cuam tshuam txog txuj cij ntawm tej khoom siv kho mob.”

Feehan: Nws tau hais tias nws yuav tawm tsam kom nthuav dav cov nyiaj sau se me nyuam. Nws xav los txhawb pab nrhiav nyiaj rau kev saib xyuas me nyuam nrog rau kev thauj mus los thiab kev tsim kev. 

Tshuaj xas

Hagedorn: Nws tsis txhawb nqa tsab cai uas tso cai rau kev siv tshuaj xas ua si.

Feehan: Nws txhawb nqa tsab cai uas tso cai rau kev siv tshuaj xa ua si.