Lus qhia rau tus pov npav: Cov neeg los sib tw lub rooj nom Xab Pha Siab Meskas cov kev xam pom rau tej teeb meem

A photo collage of Jason Lewis and Tina Smith
Democratic Sen. Tina Smith and Republican-endorsed challenger Jason Lewis.
Photos by Jim Mone and Carolyn Kaster, AP | Illustration by MPR News

Kev sib tw rooj nom tswv thoob lub xeev Minnesota rau lub caij nplooj ntoo zeeg no, dua li ntawm kev sib tw lub rooj thawj pwm tsav tsuas muaj kev sib tw lub rooj Xab Pha Siab Meskas nkaus xwb. DFL tus nom ua tseem tuav lub rooj ntawm Xab Pha Siab Meskas Tina Smith tab tom los sib tw nrog Jason Lewis uas yog ib tug qub nom Xab Pha Qis Meskas thiab yog ib tug hais lus hauv xov tooj cua.  

Ntawm no yog lus qhia txog nkawv ob leeg txoj kev xam pom rau cov teeb meem tseem ceeb ntawm pej xeem Minnesota.

Thawj Pwm Tsav Trump

Smith: Nws muaj kev thuam tus thawj pwm tsav txog ntau yam teeb meem. Nws tau tuaj Tsev Xab Pha Qis Democrat tog hais txog ntawm kev rho tshem tus thawj pwm tsav rau xyoo 2019 thiab nws rau npe pom zoo rho tshem tus thawj pwm tsav, tab txawm thaum hauv paus nws kuj muaj kev qeeb siab me ntsis los xij.

Lewis: Nws txoj kev txhawb Trump yeej tseem khov li qub txij li thaum nws los tw khiav ua nom Xab Pha Qis ntawm lub xeev xyoo 2018. Lewis tau hais rau Xov Xwm MPR tias nws pom zoo nrog tus thawj pwm tsav cov cai tswj kev lag luam, kev nkag teb chaws thiab kev siv roj taws yam ywj pheej. Trump kuj tau tawm suab txhawb Lewis thiab.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Kev hloov kho tub ceev xwm

Smith: Smith tsis pom zoo rau kev txo nyiaj pab tub ceev xwm tab sis nws pab txhawb qee cov kev hloov pauv kev tswj kev cai lij choj, suav nrog rau cov kev txwv txoj kev zawm caj pas, tsim ua kom tsoom fwv yuav tau siv tus qauv cai thiab kev ntsuam xyuas teev npe tub ceev xwm kev coj thoob teb chaws.

Lewis: Tab txawm Smith muaj kev tawm tsam qhov kev txo nyiaj pab rau cov chav hauj lwm tub ceev xwm, los Lewis hais tias Smith yeej tseem yuav ua li ntawd. Nws tsis txhawb txoj kev txo nyiaj ntawm cov chav hauj lwm tub ceev xwm thiab nws tawm tsam kev yuav hloov kho cov cai. Lewis cam tias cov pej xeem Minnesota uas nyob rau ntug zos thiab nyob nrug deb ntug zos txhawb xeeb tias cov kev tawm tsam thiab kev tsoo vaj tse hauv nroog Minneapolis thiab St. Paul yuav ntws mus txog rau lawv cov zej zog.

Tswj phom

Smith txhawb rau yam uas nws thiab lwm tus hu tias  “tsim nyog” hloov kho txoj cai hais txog phom. Nws tau pab txhawb kev cai lij choj uas yuav txwv cov tib neeg uas ua txhaum kev soj ntsuam lwm tus kom tsis txhob muaj riam phom, thiab kom muaj kev tshuaj ntsuam keeb kwm tib neeg ua ntej yuav yuav tau riam phom thiab nws kuj txhawb nqa txoj cai Kev Txwv Siv Riam Phom Tawm Tsam xyoo 2019.

Lewis: Lewis saib siab rau "kev txuag thiab kev pov thaiv" Kev Hloov Kho cov kev muaj cai Zaum Ob. Thaum sij hawm nws nyob hauv xab-pha nws tau tawm tsam cov cai uas tswj khoo phom.

COVID-19

Smith: Smith tau pab txhawb kom nthuav dav kev kuaj kab mob thiab kev pab nyiaj txiag -- tshwj xeeb yog rau cov chaw nyob deb nroog zos , cov uas ua hauj lwm saib xyuas me nyuam yaus, thiab cov nom tswv hauv zos -- thaum sij hawm muaj cov kab mob sib kis. Nws tau pab txhawb rau qhov Kev Kho Khaus Laus Nas Vais Lav thawj zaug thaum luv hau xyoo no. Tom qab ntawd tog Democrats tau thaiv qhov kev kho khaus laus nas vais lav uas tshaj tawm los ntawm tog Republicans, vim qhov teeb meem ntawm kev xaiv hauv tsev kawm ntawv thiab muab kev koom tes pov thaiv kev sib foob cuam tshuam txog COVID-19.

Lewis: Lewis tau thuam txog cov cai los thaiv kev sib kis COVID-19 uas tau muab los ntawm tus Tswv Xeev Tim Walz thiab nws muaj feem cuam tshuam txog cov lag luam. Nws tau sau ntawv mus foob tus tswv xeev, hais kom muaj kev txwv kev sib thab sib ntaus txog nws qhov muaj peev xwm tawm suab khees phees. 

Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv

Smith: Nws muab kev tseeb ceeb rau kev luv nqi tshuaj siv thiab yuav tsim Tsab Cai Kho Mob Tus Nqi Them Taus (Affordable Care Act). Nws tau rau siab tawm tsam kev txo peev nyiaj siv rau Medicaid los sis Medicare, tiam sis nws tsis txhawb Medicare-rau-txhua-tus.

Lewis: Nws txhawb tsom rau kev txo tus nqi kom qis zog ntawm tus nqi them raws hli, tus nqi sib koom them thiab cov nqi sib pab them. Lewis tawm tsam txoj kev “them ib leeg, kev ua hauj lwm uas yog nom tswv ua tus kav tswj.” Ntxiv li no, nws kuj xav tshem tawm Tsab Cai Kho Mob Tus Nqi Them Taus (Affordable Care Act) thiab. 

Kev kawm ntawv

Smith: Smith xav hais txog kev kawm ntawv tsis sib cuag ncua thiab xav txhawb kev qhia xyaum hauj lwm tam kev kawm ntawv plaub xyoo rau tsev kawm ntawv qib siab. Nws txhawb txoj kev muab peev nyiaj ntxiv rau cov tsev kawm ntawm zej zog thiab cov tsev kawm college thiab pab txhawb rau ib qho cai uas them nqi pab cov kawm tiav qib siab college los saib xyua nuj nqi txais nyiaj kawm ntawv.

Lewis: Lewis los kuj pab txhawb tsom rau fab kev kawm mus ua hauj lwm. Nws tau qhia txog kev hloov pauv kev cai lij choj uas yuav tau muab los ua zoo xav ntawm kev sau npe-ob leeg nyob rau ib txoj hauj lwm thiab kev kawm mus ua hauj lwm ncua sij hawm hloov kho Tsab Cai Perkins nyob rau xyoo 2017.

Kev nkag teb chaws

Smith: Nws tau hauj lwm nrog kev cai lij choj los muab txoj hauv kev rau kev ua xam-xaj rau tus muaj cai ntawm cov neeg Lis Npas Lias thiab tau thuam tog nom tswv kav tswj Trump qhov tsis nqis tes los tswj lub khoos kas Hais Kom Tub Ceev Xwm Tawm (Deferred Enforcement Departure) kev ua mus tom ntej. Nws pab txhawb  “txoj hauv kev uas ua tau zoo fab nyiaj txiag los tswj peb ciam teb chaws” thiab tau muaj lus thuam txog ntawm qhov tsis muaj kev pab cuam cuag ncua es uas ua rau txheej txheem kev nkag teb chaws mus qeeb.

Lewis: Nws txhawb kev ua phab ntsa thaiv Mev Xis Kaus “cheem cov neeg nyiag nkag los rau hauv teb chaws no.” Ncua sij hawm lub rooj sib tham thaum pib lub xyoo no, Lewis tau pab txhawb Cheeb Nroog Beltrami kev txiav txim los txwv cov neeg thoj nam tawg rog kev los nyob rau qhov cheeb tsam ntawd. 

Kev nchuav me nyuam

Smith: Nws tuaj kev xaiv ywj pheej, tau ua hauj lwm rau Kev Npaj Ua Niam Txiv thiab tau tsim qhov kev pab saib xyuas rau poj niam thiab me nyuam kev noj qab haus huv ua qhov tseem ceeb ntawm nws qhov kev tawm suab ua los khiav ua nom.

Lewis: Tsis ntev los no nws tau tawm suab pom zoo kev txwv kev nchuav me nyuam tom qab cev xeeb me nyuam muaj li 20 vij thiab txwv tsoom fwv kev pab nyiaj rau kev nchuav me nyuam los sis kev pab them rau kev nchuav me nyuam. Nws tau txais kev pab txhawb los ntawm Pej Xeem Neeg Minnesota Txhawj Txog Txoj Sia Neeg.

Hauj lwm thiab kev lag luam

Smith: Smith npaj los tsom tsim kom muaj tshuaj kho mob zoo zog nyob hauv Teb Chaws Mes Kas, muab kev pab kom ntau zog ntxiv rau cov cuab yig uas xav tau kev pab sij hawm muaj kev sib kis kab mob, txhawb kom muaj kev xyaum ua hauj lwm thiab tsim cov hauj lwm uas huv rau teb rau chaw. Kev them nyiaj hauj lwm kom sib xws ntawm poj niam thiab txiv neej thiab kom muaj kev pab saib xyuas zov me nyuam kom zoo zog rau cov neeg ua hauj lwm puav leeg yog kev tseem ceeb rau nws.

Lewis: Lewis tau muab cob rau txoj hauj lwm 3 lub raj xa roj Enbridge Line  thiab cov chaw khawb nyiaj kub tshiab uas yuav tsim ua rau muaj hauj lwm ntau ua nyob rau Minnesota kev lag luam kom ruaj khov. Tam li yog ib tug mej zeej hauv Xab-Pha, nws tau tawm suab rau Tsab Cai Txiav Se thiab Cov Hauj Lwm (Tax Cuts and Jobs Act) thiab pab txhawb rau “kev tsim kho kev tsheb kom ruaj khov.

Huab cua hloov

Smith: Nws pab txhawb kev nqis peev tev naus laus yis tsim huab cua huv, tsim kev cai lij choj los pab txhawb rau kev txuag kev ua liaj teb rau cov neeg ua hauj lwm ua liaj teb thiab qhia siv Tsab Cai Tus Qauv Tsim Huab Cua Huv (Clean Energy Standard Act) uas teeb tsa los ntawm tsoom fwv tus qauv cai tsim huab cua huv.

Lewis: Nws hais tias yus muaj huab cua huv nyob ib puag ncig huv thaum yus tseem tab tom ua hauj lwm “muaj zoo laj thawj rau kev khawb nyiaj kub thiab cov hauj lwm ua lag luam txog roj av los sis hluav taws xob thiab kev txiav ntoo” thiab tau muaj lus thuam txoj kev los nres cov hauj lwm khoos kas nyob rau yav qaum teb Minnesota. Nws pab txhawb kev paub txheeb siv tej hav zoov kom siv tag rov siv tau dua.

Cov kev sau se thiab nom tswv kev siv nyiaj

Smith: Smith xav muab kev pab txhawb ntxiv rau cov lag luam me thiab cov neeg nqis peev ua lag luam. Nws kuj pab txhawb hloov tsab cai sau se uas tsim txiaj ntsig rau cov cuab yig ntau dua cov  “Neeg Mes Kas uas muaj nyiaj tshaj plaws” thiab.

Lewis: Lewis txhawb cov kev txiav se thiab kev siv nyiaj. Nws tau tawm suab rau Tsab Cai Txiav Se thiab Cov Hauj Lwm (Tax Cuts and Jobs Act) nyob rau xyoo 2017. Nws kuj pab txhawb kev txiav se kom yog ib txoj hauv ke los txhawb rau cov lag luam tshiab kom nkag los mus rau hauv lub xeev.

Tshuaj xas

Smith: Nws txhawb kom tso cai pub siv tshuaj xas ua si rau cov neeg laus.

Lewis: Nws ntseeg tias cov cai tswj tshuaj xa yuav tsum cia rau lub xeev ua tus tswj cai xwb.