The murder of George Floyd

Txiav txim tiav lawm: Txhaum rau txhua nqe

Derek Chauvin is taken into custody
In this image from video, former Minneapolis police officer Derek Chauvin is taken into custody as his attorney Eric Nelson, left, watches, after his bail was revoked after he was found guilty on all three counts in his trial for the 2020 death of George Floyd, Tuesday, April 20, 2021, at the Hennepin County Courthouse in Minneapolis.
Screengrab of Court TV

English | Español | Soomaali

Pab pej xeem nrog txiav txim tau txiav txim pom Minneapolis tus tub ceev xwm Derek Chauvin ua txhaum rau tag nrho peb nqe: txim nyiag tua neeg (murder) qib ob, qib peb thiab txim tua neeg (manslaughter) qib ob. 

Chauvin raug txim tua George Floyd hauv lub Tsib Hlis Ntuj dhau los. 

Chauvin raug xauv tes thiab tshem nws tawm ntawm chav hais plaub ntug. Yuav phua txim rau nws tom ntej.

Pab pej xeem nrog txiav txim tau rooj plaub mus 10 teev ua ntej lawv txiav txim tiav.

Chauvin yog tus tub ceev xwm thib ob hauv Minnesota uas raug txim vim txoj kev tua pej xeem thaum ua hauj lwm. Nws yog thawj tus tub ceev xwm raug lub txim txhaum vim kev tua ib tug Neeg Dub.