Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg xaiv tsa: Xyuas Cheeb Tsam 8 cov neeg sib tw cov kev txhawb rau kev khawb hlau kab, cov phom thiab ntau tsav yam ntxiv

Two people in black suits pose for a photo
Pete Stauber, nyob sab laug, thiab Jennifer Schultz.
Courtesy photos

Minnesota muaj yim lub rooj hauv U.S. House of Representatives (Teb Chaws Asmeskas Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev), thiab tag nrho lawv qhib rau kev xaiv tsa thaum caij nplooj ntoos zeeg xyoo no. Nyob rau hauv Cheeb Tsam 8, tus tuav txoj hauj lwm Sawv Cev Rau Republican Pete Stauber sib tw nrog DFL tus Neeg Sawv Cev rau xeev Jen Schultz.

 Cheeb Tsam Congressional 8 yeej yog sab Democratic tau ntau lub xyoo, tiam sis thaum 2018 ib ntawm peb lub cheeb tsam congressional hauv lub teb chaws hloov mus rau Republican. Stauber tau yeej ze li 20 feem pua. Cheeb Tsam Congressional 8 duav ntau heev sab qaum teb hnub tuaj ntawm Minnesota.

Stauber tab tom khiav zaum ob nyob rau hauv Congress. Schultz yeej tau sawv cev rau cheeb tsam 7A hauv Minnesota House of Representatives (Minnesota Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev) pib txij li 2015.

Ntawm no yog ib tug neeg sib tw twg txhawb rau cov teeb meem loj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Schultz: Nws txhawb “txoj cai tswj tau peb tus kheej cov cev ntaj ntsug thiab siv cov kev kaus me nyuam pov tseg nyab xeeb.” Nws nyiam kom Roe v. Wade rov qab los cim ua cai.

Stauber: Nws tawm tsam txoj kev kaus me nyuam pov tseg thiab hais tias “feem coob ntawm cov neeg pej xeem Asmeskas tsis pom zoo muaj txoj kev kaus me nyuam pov tseg yam tsis muaj cov kev txwv txiav.” Tom qab tsis yuav Roe v. Wade, nws hais tias txoj kev txiav txim yuav “cawm tau neeg ntau cov siav uas suav tsis tag“ thiab “yeej yog ib txoj kev yeej rau txoj sia tseem ceeb.”

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Schultz: Nws tsis pom zoo rau txoj kev tsis muab nyiaj pab tub ceev xwm thiab hais tias kom muaj kev ceev xwm zoo dua yuav tsum muaj cov chaw muaj kev pab zoo dua thiab “cov koom haum ceev xwm yuav tsum tau kev pab txhawb rau lawv cov dag zog los nthuav thiab txhawb lawv lub zej zog ceev xwm thiab nthiav cov tub ceev xwm uas yeej yog cov pej xeem zoo li cov zej zog uas lawv pab rau.”

Stauber: Nws yog ib tug tub ceev xwm tau ntev tshaj 20 lub xyoo. Dua li ntawm txoj kev pab txhawb cov neeg Democrats sim kho hloov tub ceev xwm, nws nthuav qhia rau nom tswv txog kev pab nyiaj nruab cov koob yees duab rau tub ceev xwm, uas xub nrhiav cov tub ceev xwm ntau haiv neeg sib txawv kom phim li cov zej zog neeg uas lawv pab rau thiab muab kev cob qhia ntxiv txog kev txo tsawg yam ntxwv muaj taus teeb meem thiab cuam tshuam dej num, uas yuav tsum yog ib co tub ceev xwm txwv lwm cov tub ceev xwm kom txhob siv zog heev dhau.

Kev lag luam thiab txoj cai sau se

Schultz: Nws hais tias nws yuav tsi xyuas txog kev muab cov hauj lwm mus rau ntawm Cheeb Tsam Congressional 8 thiab xav “yog tus choj txuas ntawm cov pawg neeg tswj ib puag ncig thiab lag luam khawb roj. Nws nyiam nthuav ntxiv txoj kev khawb roj thiab cov hlau tshwj xeeb yog tias yeej khawb tau nyab xeeb yam tsis paug rau cov dej.

Stauber: Nws hais tias thaum Hau Teb Chaws President Joe Biden khiav, kev lag luam phem tshaj li Hau Teb Chaws President Donald Trump khiav, thiab yeej tawm tsam txoj kev tsis kheev khawb roj yav qaum teb Minnesota, nrog rau PolyMet, uas nws yeej txhawb.

Kev kawm ntawv

Schultz: Nws txhawb txoj kev muab nyiaj txiag pab ntxiv rau cov tsev kawm ntawv, cov chav qhia ntawv tsawg tus neeg dua thiab them cov nyiaj ntau dua rau cov xib fwb.

Stauber: Nws txhawb kev pab nyiaj txiag ntau ntxiv rau cov chav qhia ntawv tshwj xeeb thiab kev qhia ntawv rau zos me. Thaum Kaum Hli Ntuj, nws nthuav qhia House Resolution to Support First Amendment Rights of Parents (House Kev Daws Teeb Meem Txhawb Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob ntawm Niam Txiv Cov Cai) nyob rau hauv Thawj Kav Xwm Tsev Kawm Ntawv Cov Rooj Sib Tham. Qhov kev daws teeb meem no tawm tsam lub tswv yim kev thuam lwm haiv neeg thiab cov kev cai txwv kom looj ntaub khwb ntsej muag thiab tshuaj tiv thaiv kab mob.

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Schultz: Nws txhawb qaum teb Minnesota kev tsim muaj koom haum txhawb cov hauj lwm thiab kev tswj kom muaj lwm txoj kev xaiv fais fab ruaj ntseg.

Stauber: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Schultz: Nws hais tias nws txhawb cov xwm txheej uas muaj feem xyuam rau cov neeg ua liaj ua teb thiab cov pej xeem Minnesota hauv zos me, nrog kev muaj cov chaw muab kev pab kho kev puas siab ntsws puas hlwb kom zoo dua ntxiv. Thaum 2019 nws thawb dhau qhov nyiaj tshiab txhawb rau Kev Ua Qoob Loo thiab Vaj Tse Nyob.

Stauber: Nws hais tias nws yeej tau mob siab pab thiab txhim kho txoj kev ua liaj ua teb hauv nws cheeb tsam. Xyoo no, nws hais tias lub Environmental Protection Agency (Koom Haum Tiv Thaiv Ib Puag Ncig) yeej tau “siv lawv cov ke muaj cai luam thuam los khuam txoj kev tsim tswv yim zoo thiab kev loj hlob taus ntawm Neeg Asmeskas lub zog.” Nws tau xaiv tawm tsam daim cai $1.2 trillion uas Congress tau thawb dhau thiab Hau Teb Chaws President Joe Biden tau pom zoo hauv 2021, uas muab $9.4 vam nyiaj ntawm tsoom fwv teb chaws cov nyiaj pab mus rau cov tshav dav hlau ntawm qaum teb sab hnub tuaj Minnesota thiab yuav tau nyiaj ntau ntxiv los kho cov kev tsheb ntawm zos me, txuas xaim xov thiab ntau tsav yam ntxiv.

Cov Phom

Schultz: Nws txhawb txoj kev tsis kheev muaj phom sib tua thiab tau sau tias ”Kuv txhawb cov kev txheeb keeb kwm rau tag nrho cov kev muas phom; cov cai ceev faj txog neeg muaj phom; thiab cov kev tswj tsim nyog los pab tshem cov phom ntawm cov neeg ua txhaum cai loj felon cov tes, cov neeg siv luam thuam thiab cov neeg puas siab ntsws puas hlwb txaus ntshai heev,” tiam sis ho hais tias “peb qhov xwm txheej hauv lub neej txog kev siv phom phem yeej tsis muaj feem xyuam nrog feem ntau ntawm cov phom uas pej xeem Minnesota muaj.”

Stauber: Nws hais tias Txhooj Cai Kho Tshiab Thib Ob yog”ib feem tseem ceeb ntawm peb txoj kev ua neeg thoob plaws Minnesota.“ Nws hais tias nws tsis yog “tsis ras paub” txog kev siv phom phem, tiam sis cov kev tswj phom “yog muaj vim kev ntshai yam tsis yog lawm.”

Kev kho kab mob kev nkeeg

Schultz: Nws txhawb lub tswv yim tsim muaj tib qhov chaw them, uas puav leej paub hu ua Medicare rau Txhua Tus, thiab hais tias “kev kho kab mob kev nkeeg zoo yuav yog rau tag nrho cov pej xeem Asmeskas.”

Stauber: Thaum 2019 nws yog ib ntawm yim tus neeg hauv House Republicans uas tau xaiv “txaus siab rau qhov kev tshaj plov kev txov tawm Trump txoj kev khiav teb chaws kom cov tsev hais plaub tsis txhob muaj meej mom rau ObamaCare,” raws hais los ntawm The Hill, tiam sis nws puav leej xaiv kom thim rov “Cadillac Tax (Txiav Se Loj)” hauv Affordable Care Act (Txoj Cai Tswj Kev Them Taus Nqi Kho Mob). Thiab nws tau nthuav qhia ib txoj kev kho tshiab los txo tsawg tus nqi tshuaj nkaug rau ntshav qab zib tiam sis xyoo no nws ho xaiv tawm tsam tsab cai kom tsub tus nqi siab kawg nkaus yog $35. Nws yeej tawm tsam Affordable Care Act (Txoj Cai Tswj Kev Them Taus Nqi Kho Mob).

Kev khiav teb chaws

Schultz: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Stauber: Nws txhawb txoj kev ceev ruaj ciam teb ntawm Teb Chaws Asmeskas-Mev Teb thiab xaiv tawm tsam DREAM Act (Txoj Cai Npau Suav), uas yog kev tsim txoj hau kev rau kev ua xam xaj rau cov tib neeg tuaj txhaum cai rau hauv Teb Chaws Asmeskas thaum tseem yog me nyuam, uas yuav tsim muaj kev ua txhaum cai ntau heev ntxiv ntawm ciam teb.

2020 Kev Xaiv Tsa

Schultz: Thaum Ib Hlis Ntuj tim 6, 2021, nws kos npe rau ib txoj kev tawm suab thiab tsab ntawv teev kev tsis txaus siab rau cov tswv cuab hauv House uas tau yuav Texas rooj plaub sib foob txog kev dag hauv xaiv tsa. Thaum Ib Hlis Ntuj tim 7, 2021, nws tau hais tias: “Nws yeej tau yog ib txoj kev xaiv tsa ncaj ncees li dhau los, uas yeej dog dig tiam sis yeej yog kev xaiv yeej los ntawm Hau Teb Chaws President Biden, thiab kev hloov pawg khiav nom tswv los rau fab democratic. Qhov no yeej tau muaj tshwm ntau zaus heev hauv peb keeb kwm ua neeg; yeej yuav muaj, yog tias peb ceev peb txoj kev ywj pheej, yuav muaj ntau zaus yav pem suab.”

Stauber: Raws li tshaj tawm los ntawm Mesabi Tribune, hauv 2020 Stauber yeej tsis ua suab lus thaum Hnub Xaiv Tsa thiab cov lim tiam tom qab ntawd tsis paub xyov nws puas pom Hau Teb Chaws President Biden txoj kev yeej muaj kuab los sis pom. Thaum Kaum Ob Hlis Ntuj, nws tau hais tias nws kos npe nrog ib tsab xo npaj kev tsis yuav txoj kev xaiv tsa tus hau teb chaws. Tsis ntev tom qab kev tawm tsam nom tswv thaum lub Ib Hlis Ntuj tim 6, 2021, nws hloov siab thiab hais tias nws yeej xaiv tsa kom plov meej Biden txoj kev yeej, txiav tu ntawm Trump thiab lwm cov tswv cuab Republican hauv congress.

Map of Minnesota US house district 8
Minnesota US House District 8
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab