Lus qhia rau tus pov npav: Cov neeg los sib tw lub rooj nom Cheeb Tsam Thib 2 cov kev xam pom rau tej teeb meem

Two side by side portraits one of a woman and one of a man.
DFL U.S. Rep. Angie Craig (left) and Republican challenger Tyler Kistner.
Evan Frost | MPR News and Submitted

Tus zaum lub room nom Xab Pha Qis Meskas Angie Craig, yav dhau los yog ib tug thawj saib xyuas tuam tsev tsim khoom kho mob, tab tom npaj siab los khiav ua nom zaub ob, sib tw nrog pawg phav Republican ib tug sawv cev hu ua Tyler Kistner, uas yog ib tug qub Tub Nrog Nruab Deg.

Ntawm no yog lus qhia txog nkawv ob leeg txoj kev xam pom rau cov teeb meem tseem ceeb ntawm pej xeem Minnesota.

Thawj Pwm Tsav Teb Chaws Trump

Craig: Feem ntau nws tau tawm suab tawm tsam nrog cov cai ua Trump tog nom tswv txhawb nqa. Nyob rau xyoo 2019 nws tau tawm suab pom zoo rau cov ncauj lus rho nom tawm uas yog tawm tsam Thawj Pwm Tsav Trump. Nws hais tias nws tau los nrhiav hauv kev nrog tus thawj pwm tsav teb chaws thiab ua hauj lwm mus kom thoob.

Kistner: Nws tau tawm lus pab txhawb rau tog nom tswv kav tswj, tseem ceeb yog nrog rau thawj pwm tsav qhov kev txhawb peev nyiaj kom ntau dua qhov qub pab rau feem xyuam tub rog.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Kev hloov kho tub ceev xwm

Craig: Nws tsis pab txhawb rau kev txiav peev nyiaj rau tub ceev xwm tab sis nws hais tias qhov hloov txo kev sib cais raws haiv neeg yog ib qho tsim nyog.

Kistner: Nws txhawb cov lus hais tias kom sawv daws ywj-rau-txoj-cai-kav-thiab-tswj. Xws li Craig, nws los kuj tawm tsam kev txo peev nyiaj pab rau tub ceev xwm thiab.

Kab mob COVID-19 kev sib kis

Craig: Nws tau tawm suab txhawb pab kev lag luam rau cov neeg raug kev puas tshuaj los ntawm kab mob sib kis. Nws txhawb cov cai tswj uas yuav los txhim kho kev nug qab taug lw kab mob.

Kistner: Nws tau muab kev cog lus pab cov lag luam me thiab cov tsev neeg uas raug kev tsis zoo los ntawm kab mob sib kis.

Kev Tswj Phom

Craig: Nws txhawb kom nthuav dav kev tshawb nrhiav kev ua txhaum cai nrog phom, kev ntsuam xyuas keeb kwm kom thoob teb chaws rau cov tib neeg yuav phom thiab txwv kev muag cov phom uas ua tsov rog.

Kistner: Nws tawm tsam txoj cai lij choj tshiab tswj phom thiab txhawb kev qhuab qhia siv phom thiab nthuav dav kev saib xyuas fab puas siab ntsws los mus ua kev tiv thaiv kev plhom sij ntawm phom.

Saib xyuas kev noj qab haus huv

Craig: Nws xav tsom rau kev los txo tus nqi saib xyuas kev noj qab haus huv los ntawm kev txo tus nqi ntawm cov tshuaj siv ntawv yuav thiab kom muaj txoj hauv kev xaiv kho mob sib tw nrog cov tuam txhab tuav pov hwm uas muaj tswv ntiag tug.

Kistner: Nws xav kom muaj kev saib xyuas kev noj qab haus huv uas tus nqi them taus, muab kom ntau cov hauv kev xaiv rau cov neeg mob, muaj kev sau nqi kom ncaj ncees thiab nthuav dav qhov siv ntawm  Cov As Khauj Txuag Nyiaj Rau Kev Noj Qab Haus Huv. Nws kuj txhawb kom txo qhov kev txwv cov tuam txhab muag khoom kho mob tuaj ntawm Teb Chaws Khas Nas Das thiab Sab Yus Lauv vim qhov ntawd cuam tshuam rau lawv toj kev los nyob rau hauv peb li kiab khw muag khoom saib xyuas kev noj qab haus huv.

Kev kawm ntawv

Craig: Nws xav txhawb kom muaj cov peev nyiaj pab rau tsoom fwv cov tsev kawm ntawv, cov cai siv rau thawj ob xyoos ntawm kev kawm ntawv qib siab kom kawm dawb thiab pab txhawb nyiaj rau cov tsev kawm ntawd qib siab hauv zos uas kawm ob-xyoos.

Kistner: Nws txhawb rau cov xeev kom muab kev kav tswj ntau ntxiv rau kev kawm ntawv thiab txhawb kom cov tsev kawm ntawv muaj kev xaiv.

Kev nkag teb chaws

Craig: Nws txhawb qhov kom muaj kev ruaj ntseg ntawm ciam teb tab sis tsis txhawb Trump tus phab ntsa ciam teb. Nws kuj pab txhawb kev hloov kho ICE thiab tau pab txhawb kev tsim txoj hauv kev kom ua tau xam xaj rau cov Dreamers.

Kistner: Nws txhawb kom muaj kev ruaj ntseg nthuav dav nrog rau sab phab ntsa nyob rau ntawm ciam teb

Kev nchuav me nyuam

Craig: Nws txhawb “cov cai ywj pheej ntawm kev muaj me nyuam” rau cov poj niam.

Kistner: Nws tawm tsam kev nchuav me nyuam thiab nws txhawb kev txwv tsoom fwv pob nyiaj pab txog ntawm kev nchuav me nyuam thiab Pab Tawm Phiaj Xwm Txog Kev Ua Niam Txiv.

Hauj lwm thiab kev lag luam

Craig: Nws txhawb kev txhim kho lag luam, nthuav dav kev mus siv tau cov kev tshaj tawm tso saum huab cua internet los pab rau cov lag luam nyob deb nroog loj thiab tsim kho kev sau se uas kaw hauv kev thiab pab rau cov lag luam me.

Kistner: Nws txhawb kev txhim kho thiab kev tsim cov kev cog lus ua lag luam tshiab nrog rau cov khub nyob thoob ntiaj teb thiab nyob rau ntawm tej cheeb tsam los tsim kom muaj hauj lwm ua.

Huab cua hloov

Craig: Nws tau pab txhawb rau kev cai lij choj kev sau se txog kev tso cua khas npoos thiab cov kev pab txhawb fab tev niv los cheem cov huab cua hloov.

Kistner: Nws tau hais tawm tsam nthuav dav txoj cai fab hluav taws xob los sis roj av los ntawm tsoom fwv.

Kev sau se thiab nom tswv kev siv nyiaj

Craig: Nws tau qhib nthuav kev cai lij choj tsom rau ntawm kev siv nyiaj se tsis raug cai. Nws tau tawm suab txhawb kom muaj peev nyiaj rau kev kawm ntawv, kev saib xyuas kev noj qab haus huv rau cov nyob deb nroog loj, thiab kev ua liaj teb.

Kistner: Nws txhawb kev nthuav dav kev txiav se thiab ncua kev sau se rau cov lag luam me. Nws xav kom muaj kev hloov kho ntau ntxiv rau pob peev nyiaj siv thoob teb chaws, tsom rau txo kev siv nyiaj.

Tshuaj xas

Craig: Nws tau koom txhawb tuav kev cai lij choj txo kev txhaum ntawm kev cog xas thiab yav tag los tau tawm suab pab txhawb kev tso cai cog xas los mus siv ua si tau rau cov neeg muaj hnub nyoog tshaj 21 xyoos.

Kistner: Nws tsis tawm suab rau zej tsoom hais txog kev hloov cai siv tshuaj xas.