Lus qhia rau tus pov npav: Cov neeg los sib tw lub rooj nom Cheeb Tsam Thib 7 cov kev xam pom rau tej teeb meem

Two side by side portraits one of a woman and one of a man.
DFL U.S. Rep. Collin Peterson (left) and Republican challenger Michelle Fischbach.
Courtesy of campaign

Qub Lwm Thawj Tswv Xeev Michelle Fischbach yog nyob tog phav Republican yuav los sib tw nrog Colin Peterson uas yog tog Democratic tus nom zaum lub rooj Xab Pha Qis los ntev lawm, nyob rau thaum lub Kaum Ib Hlis Ntuj. Cheeb Tsam thib 7 yog cheeb tsam loj thiab dav nyob rau yav tuaj ntug sab hnub poob thiab sab qaum teb yav hnub poob hauv xeev Minnesota.

Ntawm no yog lus qhia txog nkawv ob leeg txoj kev xam pom rau cov teeb meem tseem ceeb ntawm pej xeem Minnesota.

Thawj Pwm Tsav Teb Chaws Donald Trump

Collin Peterson: Tus nom hauv xab pha tog Phav Democrat no yog ib tug ntawm ob leeg cov nom phav Democrat uas tau tawm suab los tawm tsam tsis pub rho Thawj Pwm Tsav Teb Chaws Trump thaum Lub Kaum Ob Hlis Ntuj, thiab yog tib tug Democrat nkaus xwb uas tau nyob twj ywm nrog phav tom qab kev tawm suab. Ua ntej kev tawm suab, Peterson tau hais tias yawg thawj pwm tsav teb chaws “yeej tsis tau ua txhaum cai” uas yuav tsim nyog raug tshem tawm. Hais txog tsab cai kev ua lag luam thiab Teb Chaws Mes Kas qhov kev lis hauj lwm txog kab mob sib kis, Peterson tau hais lus thuam Trump kev ua rog lag luam nrog Teb Chaws Suav thiab tsoom fwv kev kav tswj tsis muaj kev nqis tes kom raws sij hawm los ceeb toom rau zej tsoom paub txog ntawm cov kev ceev faj ua ntej.

Michelle Fischbach: Tus qub nom hauv xab pha xeev thiab yog tus lwm thawj tswv xeev tau txhawb nqa Thawj Pwm Tsav Teb Chaws Trump.  Fischbach tau hu kev lis hauj lwm rho nom tawm hauv Tsev xab pha xyoo dhau los no tias yog "kev sib foob yam tsis muaj tseeb." Nws tau qhuas thawj pwm tsav teb chaws txoj kev los lis txog COVID-19 thiab zam kev cem Trump hais txog kev cai ua lag luam, ua ke no lav paub txog cov qib nyob rau kev xa khoom tawm uas yuav muaj qhov tsis zoo rau cheeb tsam uas muaj kev ua liaj teb ntau.

Create a More Connected Minnesota

MPR News is your trusted resource for the news you need. With your support, MPR News brings accessible, courageous journalism and authentic conversation to everyone - free of paywalls and barriers. Your gift makes a difference.

Kev hloov kho tub ceev xwm

PetersonLos kuj tsis pom zoo nrog kev txo nyiaj pab rau tub ceev xwm. Peterson tau pab txhawb rau yawg George Floyd Li Kev Ncaj Ncees nyob rau Tsab Cai Kev Ua Tub Ceev Xwm nyob rau Lub Rau Hlis Ntuj los txwv kev zawm caj pas thiab tsis pub tub ceev mus tshawb vaj tse es tsis khob qhov rooj ua ntej. Nws kuj txhawb nqa lub khoos kas ua kom lub zej zog muaj kev nyab xeeb. 

Fischbach: Fischbach tsis pom zoo nrog kev txo nyiaj pab, kev tshem tawm los sis kev rho tawm cov chaw ua hauj lwm tub ceev xwm, hais tias “kev tshem tub ceev xwm tawm yog ib lub tsev ywm phom sij heev.” Nws tau txais kev txhawb los ntawm Minnesota Kev Coj Zoo ntawm Tub Ceev Xwm. 

Kab mob COVID-19 kev sib kis

Peterson: Peterson tau tawm tsam cov kev txwv txog COVID-19 thoob plaws lub xeev uas yog muab los ntawm Walz. Nws hais tias cov kev txwv tsim nyog muaj kev hloov kho saib raws ntawm cheeb tsam ntawd raws qib ntawm kev sib kis. Peterson, yog tus ntaus thawj nyob rau ntawm Tsev Xab Phas Saib Xyuas Kev Ua Liaj Teb, txhawb rau kev nthuav dav kev sim kab mob COVID-19 thiab txuas lus nrog cov neeg ua hauj lwm saib xyuas kev noj qab haus huv nyob tom hauv ntej, cov lis hauj lwm xub thawj, cov neeg ua hauj lwm txog khoom noj thiab khoom liaj teb.

Fischbach: Fischbach tsis kam txhawb tusTswv Xeev Tim Walz qhov lus txib txog xwm txheej ceev thiab qhov lus txib tsom rau txwv kev sib kis ntawm tus kab mob khaus laus nas vais lav. Nws hais tias txog sij hawm lawm uas yuav tau los xaus yam uas nws piav tias "txoj cai ib tus txiv neej kav xwb" uas muaj nyob ntawm tsab ntawv lus txib.

Kev Tswj Phom

Peterson: Peterson yog ib tus hauv Xab Pha Phav Democrat nkaus xwb tus uas muaj NRA Qhov qib thiab tau txais kev pab txhawb los ntawm NRA. Nws tsis txhawb qhov kev ntsuam xyuas keeb kwm thoob plaws teb chaws, thiab tau thuam cov cai lij choj tshiab txog phom.  

Fischbach: Fischbach tawm tsam cov kev cai txwv tshiab hais txog phom, thiab yog tus kam pab txhawb rau qhov Kev Hloov Kho Zaum Ob. Nws tau txais qib A nyob rau hauv Koom Haum Txog Phom Thoob Teb Chaws (National Rifle Association).

Saib xyuas kev noj qab haus huv

Peterson: Peterson tau tawm suab los tawm tsam Tsab Cai Kev Kho Mob Tus Nqi Them Taus nyob rau 2010 thiab tsis pom zoo nrog kev tshem tsab cai lij choj tawm. Nws nyiam kom muab hloov kho dua. Nyob rau xyoo 2018, Peterson tau tawm suab rau daim ntawv mus nthuav dav txog kev muaj cai rau cov as khauj txuag nyiaj thiab los kam rau cov as khauj kom raug siv tau rau cov tshuaj kho mob uas tsis tas siv ntawm yuav

 Fischbach: Fischbach hais tias nws xav los ua kom Neeg Mes Kas mus siv tau qhov zoo heev, cov phiaj xwm kho mob tus nqi them taus los ntawm cov chaw saib xyuas kho neeg mob cov kev hloov kho. Nws li kev rau siab yog tsom rau tsim cov nqi uas tab tom thiab nqi qis yam tsis tas yuav ua kev pov thaiv rau cov yam ntxwv mob uas twb muaj ua ntej los lawm. Nws tsis pom zoo nrog Tsab Cai Kho Mob Tus Nqi Them Taus (Affordable Care Act).

Kev kawm ntawv

Peterson: Peterson tau hais meej txog yam xav tau rau tus nqi uas them taus thiab kev tso tawm saum huab cua is taws nev uas txaus ntseeg uas tseem ceeb rau kev kawm ntawv thiab cov kev lag luam nyob rau hauv cheeb tsam. Nws muaj kev rau siab los tswj kom muaj Cov Nyiaj Pab Pell ntau ntxiv thiab lwm cov nyiaj pab rau tsev kawm ntawv qib siab. 

Fischbach: Fischbach ua tam li yog ib tus poj niam nyob hauv xab pha ntawm Xab Phas Tsev Kawm Ntawv Qib Siab thaum xyoo 2017 ntu tham txog kev cai lij choj ntawm lub xeev. Kev kawm ntawv, tshwj xeeb kev kawm ntawv qib siab, tseem yog yam tseem ceeb heev rau nws thiab li kev rau siab los ua kom muaj kev ruaj khov nyob rau ncua sij hawm ob xyoos thiab cov khoos kas kawm ntawv uas siab zog ntawd tuaj yeem txhawb tau rau ua kom lub chaw ua hauj lwm muaj zog tuaj nyob rau cov chaw tuaj ntug hauv Minnesota. 

Kev nkag teb chaws

Peterson: Peterson tau hais rau thaum Lub Peb Hlis Ntuj 2019 tias nws txhawb kev ruaj ntseg ntawm ciam teb chaws tab sis tsis yog txhawb rau tus phab ntsa nram yav qab teb.Nyob rau xyoo 2017, nws tau tawm suab rau ib tsab cai muab txim rau cov nom tswv xeev thiab hauv zos uas muaj cai lij choj pab chaw so nyab xeeb rau cov neeg khiav nkag teb chaws. Nyob rau Lub Tsib Hlis Ntuj, Peterson tau tawm tsam nrog phav Democrats thiab tau txhawb tsab cai uas yuav cuam tshuam cov neeg khiav nkag teb chaws uas tsis muaj ntaub ntawv kom txhob tau kev txais $1,200 nyob rau hauv tsoom fwv cov kev kav tswj pab txog COVID-19.

Fischbach: Fischbach txhawb Trump txoj kev vam los tsim daim phab ntsa thaiv ciam teb ntawm Teb Chaws Mes Kas-Mev Xis Kaus. Nws tawm tsam kev tshem tawm Tub Ceev Xwm Saib Xyuas Cov Neeg Khiav Nkag Teb Chaws thiab Cov Kab Li Kev Cai thiab kev qhib cov ciam teb. Nws los kuj tawm tsam lub tswv yim ntawm cov nroog uas ua chaw so rau neeg khiav nkag

Kev nchuav me nyuam

Peterson: Peterson yeej tawm tsam kev nchuav me nyuam los ntev lawm thiab tau muaj kev tawm tsam ntau lwm hais txog kev nchuav me nyuam thaum lub sij hawm nws tseem tuav dej num ua nom. Nyob rau xyoo 2017, nws tau tawm suab rau daim ntawv txwv kev nchuav me nyuam tom qab xeeb me nyuam 20-vij thiab rau lwm daim ntawv los txwv kev siv cov nyiaj ntawm se los rau kev nchuav me nyuam. 

Fischbach: Fischbach txhawb cov cai los ua kom muaj sia nyob ntawm txhua cov theem, tsis pom zoo nrog kev nchuav me nyuam. Nws kuj tau tawm suab tawm tsam kev siv se them rau cov neeg nyiag nkag teb chaw txoj kev nchuav me nyuam. Nws tus txiv, Scott Fischbach, yog ib tus thawj kav xwm ua hauj lwm rau lub koom haum tawm tsam kev nchuav me nyuam tsis vam nyiaj paj hauv Pej Xeem Neeg Minnesota Kev Hnyav Siab Txog Kev Muaj Sia (Minnesota Citizens Concerned for Life). 

Hauj lwm thiab kev lag luam

Peterson: Peterson, tau yog ib tug tswv lag luam me nyob ntawm Cov Pas Dej Detroit ua ntej yuav mus nyob rau hauv Xab Pha, nws tau txhawb nqa pab rau cov lag luam me thiab pov thaiv tej chaw so ua si hauv cheeb tsam. 

Fischbach: Fischbach xav kom rov tsim tej kev tsheb nyob rau cov cheeb tsam deb nroog hauv Minnesota thiab ua kom kev lag luam ruam ntseg nrog cov neeg ua liaj teb nyob rau hauv cheeb tsam. Nws kuj pab txhawb kev nqis peev nyob rau cov khoos kas tsim kho neeg ua hauj lwm thiab.

Huab cua hloov

Peterson: Huab cua hloov pauv ntxim li yuav tsis yog qhov hnyav siab loj rau Peterson. Nyob rau 2018, nws tau hais tias cov kws lij choj muaj “ntau cov teeb meem uas yuav tau los daws” ua ntej yuav los hais txog huab cua hloov pauv thiab Teb Chaws Mes Kas cov lag luam liaj teb yeej muaj feem pab txo kev puas tsuaj rau huab cua thiab hav zoov hav tsuag lawm.

Fischbach: Fischbach tsis pom tawm suab rau zej tsoom txog qhov huab cua muaj kev hloov pauv.

Cov kev sau se thiab nom tswv kev siv nyiaj

Peterson: Peterson tawm tsam kev nce se, thiab pom zoo rau kev txiav nyiaj siv rau tub rog thiab ua kev hloov pauv mus rau Medicare tam li ua tus cwj ntsuas saib thoob plaws ntawm lub teb chaws pob peev nyiaj. Peterson tau tawm suab ua ke nrog phav kas moos tawm tsam Tsab Cai Cov Kev Txiav Se thiab Cov Hauj Lwm (Tax Cuts and Jobs Act) nyob rau xyoo 2017. 

Fischbach: Fischbach txhawb kev txiav se ntawm cov neeg khwv tau nyiaj qib nrab thiab tsis pom zoo nrog kev sau se tshaj thiab cov cai tswj se. Nws kuj pom zoo nrog Trump Tsab Cai Txiav Se thiab Cov Hauj Lwm (Tax Cuts and Jobs Act) xyoo 2017. 

Txoj cai hais txog kev siv tshuaj xas ua si

Peterson: Dhau no lawm nws los kuj tsis tau tham qhov teeb meem tawm rau sawv daws paub nyob rau ntu kawg uas nws tuav dej num, nws tau hais ua ntej kev xaiv tsa xyoo 2018 tias nws xav saib seb kev tso cai siv tshuaj xas ua si nyob rau lwm lub xeev zoo li cas ua ntej nws yuav txiav txim pab txhawb txoj cai thoob teb chaws thiab nws pom zoo txhawb tso cai siv maj ua lag luam.

Fischbach: Tam li yog tus zaum rooj xab pha hauv xeev nyob rau xyoo 2014 nws tau tawm suab tawm tsam kev tso cai siv xas ua tshuaj kho mob nyob hauv Minnesota.