Election 2022: Voter Guides

Lus coj qhia neeg txaiv tsa: Xyuas cov neeg sib tw hauv Cheeb Tsam 5 txog lawv cov kev txhawb rau kev kho hloov tub ceev xwm, kev kho kab mob kev nkeeg thiab ntau tsav yam ntxiv

Two women pose for a photo and look slightly to the left
Ilhan Omar, nyob sab laug, thiab Cicely Davis.
Courtesy photos

Minnesota muaj yim lub rooj hauv U.S. House of Representatives (Teb Chaws Asmeskas Cov Neeg Sawv Cev Lub Tsev), thiab tag nrho lawv qhib rau kev xaiv tsa thaum caij nplooj ntoos zeeg xyoo no. Nyob rau hauv Cheeb Tsam Congressional 5, Neeg Sawv Cev Ilhan Omar, uas yog ib tug neeg Democrat, yuav sib tw nrog tus neeg Republican tuaj tshiab Cicely Davis.

Omar raug xaiv tau thaum 2018, ua nws yog thawj tus Neeg Xausmavlim-Asmeskas tsim tsa kev cai nyob rau hauv lub teb chaws. Nws sib tw nrog Don Samuels hauv thawj theem hauv lub xyoo no thiab yeej raws me heev.

Cheeb Tsam Congressional 5, uas yog duav tag nrho Minneapolis thiab sab hnub tuaj hauv Cheeb Koog Hennepin, ib feem ntawm Cheeb Koog Anoka thiab Cheeb Koog Ramsey, qaij khov rau sab laug. Omar yeej raws yuav luag 40 feem pua hauvv 2020.

Davis tau ua hauj lwm tsis ntev los no rau Blexit MN, ib tug neeg txawj xav tob uas nrhiav tau los ntawm tus neeg tawm ncauj lus kev khiav ua nom tswv Candance Owens.

Ntawm no yog ib tug neeg sib tw twg txoj kev xav txog cov teeb meem loj rau cov pej xeem Minnesota.

Kev kaus me nyuam pov tseg

Davis: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Omar: Nws txhawb rau txoj kev siv cuag kev kaus me nyuam pov tseg thiab yeej tau raug ntes hauv Washington, D.C. thaum muaj kev tawm tsam txog cov cai xaiv kev kaus me nyuam pov tseg ntawm sab nraum zoov lub Supreme Court (Tsev Hais Plaub Qib Siab) tsis ntev tom qab Roe v. Wade raug tsis yuav. Nws tau tawm lus tias, “Peb cov cai tsim noob neej raug tsim txom thoob plaws lub teb chaws, ua tsaug rau ib lub tsev hais plaub nruj heev uas tsis xav txog peb cov cai muaj ua ntej los, los sis cov hauv paus cai. Kuv yuav ua txhua yam li ua tau, nrog rau muab kuv lub cev los tiv thaiv, kom tiv thaiv tau peb cov cai tsim nyoob neej.”

Kev txhaum cai, kev ceev xwm thiab pej xeem kev nyab xeeb

Davis: Nyob ntawm nws qhov vas sab, nws kos qhia kev ua txhaum cai nce siab zus hauv Minneapolis thiab lub nroog pab neeg tuav tswv yim txoj kev txiav txim thaum lub Kaum Ob Hlis Ntuj 2020 los txeeb ze li $8 vam nyiaj ntawm Minneapolis tub ceev xwm qhiv nyiaj $179 vam nyiaj.

Omar: Nws xav “txo kev ua rog ntawm cov tuam tsev ceev xwm thiab thawb tsoom fwv teb chaws cov kev tshawb fawb mus rau hauv cov tuam tsev hauv xeev uas siv cov kev zoo li ntes neeg kom coob raws cai.” Thaum thawj zaug nws khiav tam neeg sawv cev, nws tau txhawb cov cai uas yuav tsim muaj tsoom fwv teb chaws ib lub koom haum los tshawb fawb txog cov kev tua neeg los ntawm cov tub ceev xwm, ua kom nws yog ib txoj kev txhaum cai rau cov tub ceev xwm ua mob los sis tua cov neeg tawm tsam thaj yeeb tuag, txwv cov kev tsis khob qhov rooj, thiab hloov lub nroog lub Tuam Tsev Ceev Xwm nrog ib lub koom haum ceev pej xeem kev nyab xeeb. Nws tau txhawb 2021 Minneapolis lo lus uas yuav tshem tawm lub nroog lub tuam tsev ceev xwm thiab tsim muaj ib lub tuam tsev ceev pej xeem kev nyab xeeb tshiab.

Kev kawm ntawv

Davis: Nws txhawb “kev xaiv tsev kawm ntawv“ thiab tshem tawm “lub tswv yim kev thuam lwm haiv neeg“ ntawm cov chav qhia ntawv. Nws tau hais tias, “Peb yuav tsum tsis txhob yug ntxiv cov phaum me nyuam tshiab uas raug qhia kom ntxub Asmeskas, ua pib muaj thaum tseem yau heev hauv ntau cov chav qhia ntawv.”

Omar: Nws tau hais tias yuav tsum muaj kev siv cuag kev kawm ntawv ua ntej pib qib kindergarten thiab kev zov tu me nyuam nyob rau hauv Asmeskas thiab nws tau tawm suab txog kev kawm ntawv qib siab dawb thiab kev txiav tseg cov nqi nuj nqis kawm ntawv.

Ib puag ncig thiab huab cua hloov

Davis: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Omar: Nws yog ib tug neeg tawm suab nrov tshaj plaws txog qhov Green New Deal, uas yog hais kom cov neeg tuav tswv yim tshiab rau House los tawm tswv yim txog kev khiav nom tswv dav uas yuav ua rau kev lag luam hauv Teb Chaws Asmeskas tsis muaj carbon-neutral thiab tshem tawm cov roj tsev ntsuab uas twb yeej ncho rau huab cua thiab cov dej hiav txwv lwm. Nws puav leej txhawb txoj kev tsim muaj “cov hauj lwm ntsuab” rau hauv Minnesota thiab nthuav qhia ib txoj cai los pab cov nroog tsim muaj cov tswv yim tsis muaj khib hnyiab hlo li.

Kev ua liaj ua teb thiab zos me hauv Minnesota

Davis: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Omar: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

 

Cov Phom

Davis: Nws tau tawm lus thaum Kaum Ib Hlis Ntuj tim 12, 2021 tias “Txoj kev sib ntaus tawm tsam tsoom fwv tsaib no qhia qhov tseem ceeb ntawm txoj kev muaj phom thiab Second Amendment (Txhooj Cai Hloov Tshiab Thib Ob). Cov neeg ua dhau cai yeej ntshai qhov no. Vim li ntawd Kyle thiaj li raug ntaus thiab ntes,” thaum hais txog Kyle Rittenhouse, uas raug muab tso dim tom qab tua tuag ob tug txiv neeg thiab ua ib tug raug mob tom qab cov kev tawm tsam hauv caij ntuj so 2020 nyob rau hauv Kenosha, Wis.

Omar: Nws txhawb cov tswv yim los txwv kom muaj cov kev txheeb keeb kwm ntawm tag nrho cov neeg muas phom. Nws xav kaw txoj kev tsis tsim nyog muaj phom, uas cov tib neeg muas tau phom yam tsis tag zwm tseg; muab nyiaj txiag pab txhawb rau cov zej zog kom txhim kho tau txoj kev teev tseg ntaub ntawv thiab kev ceeb toom mus rau National Instant Criminal Background Check System (Teb Chas Txoj Kev Txheeb Keeb Kwm Kev Ua Txhaum Cai Tam Sis); thiab txiav tu txoj kev muag cov riam phom heev thiab muab nyiaj txiag txhawb thiab muaj kev siv cuag cov chaw muaj kev pab kho kev puas siab ntsws puas hlwb.

Kev kho kab mob kev nkeeg

Davis: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Omar: Nws txhawb txoj kev nthuav ntxiv Medicare, puav leej paub hu ua “Medicare rau Txhua Tus,” nrog rau kev txo tsawg cov nqi muas tshuaj thiab kev muab “cuag txoj kev kho lub cev tsim noob neej kom noj qab haus huv“ nrog rau siv cuag kev kaus me nyuam pov tseg thiab kev pab tiv thaiv kom txhob muaj taus me nyuam pub dawb rau txhua tus.

Kev khiav teb chaws

Davis: Nws txhawb “cov dag zog los ceev peb ciam teb yav qab teb chaws thiab rau txim rau cov neeg khiav teb chaws txhaum cai rau cov kev cai uas lawv tau ua txhaum.”

Omar: Nws txhawb txoj kev tshem tawm U.S. Immigration and Customs Enforcement (Neeg Khiav Tuaj Rau Teb Chaws Asmeskas thiab Kev Ceev Xwm Tshawb Neeg thiab “kev xaus tag nrho cov kev xa neeg tawm teb chaws thiab cov kev raus txim rau tib neeg yam tsis yog neeg.” Nws tau yog ib tug neeg thoj nam thiab tau thuam Hau Teb Chaws President Donald Trump txoj kev txwv tsis kheev tawm ncig ua si hauv 2017 ua ib txoj kev sim “muab lawv txoj cai ntxim ntxub zais nrog ib zaj dab neeg dab txog teb chaws kev ruaj ntseg.”

Hauj lwm thiab kev lag luam

Davis: Nws tau hais tias “peb yuav tau muaj cov nom tswv me dua, siv nyiaj tsawg dua thiab txo qis cov nqi se.”

Omar: Nws txhawb kev nthuav dav cov txiaj ntsim kev pab muab los ntawm cov tswv hauj lwm, txhim kho cov kev ua lub neej rau cov neeg ua hauj lwm thiab kev tsim muaj ib txoj kev sau se ncaj ncees, ua hauj lwm zoo.

2020 Kev Xaiv Tsa

Davis: MPR News nrhiav tsis tau pej xeem cov ncauj lus txog qhov xwm txheej no.

Omar: Nws tau hais tias Hau Teb Chaws President Donald Trump tau sim “ntxeev txoj kev xaiv tsa thiab txiav tu peb lub teb chaws txoj kab lis kev cai txav mus muaj peev xwm yam thaj yeeb.” Nws nyob rau ntawm Teb Chaws Asmeskas Lub Tsev Dawb thaum Ib Hlis Ntuj tim 6, 2021 uas muaj kev sawv tawm tsam nom tswv, uas tau muab nws hu ua “kev puas ntsoog los ntawm kev sib txeeb ua nom tswv,” thiab ua ntej 24 teev nws tau pab tshaj cov ntawv tsub txim kom tshem tawm Trump ntawm txoj kev ua nom.

Map of Minnesota US house district 5
Minnesota US House District 5
Elisabeth Gawthrop | APM Research Lab
Volume Button
Volume
Now Listening To Livestream
MPR News logo
On Air
MPR News